An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec
An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil

Bunaíodh an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil, ar bhonn reachtúil faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998.

Is iad téarmaí tagartha an Choiste comhairle a thabhairt don Aire:

  • i ndáil le haon cheist ghinearálta a bhaineann le cóiríocht don Lucht Siúil
  • i ndáil le haon cheist arna cur ar aghaidh chuige ag an Aire
  • maidir le bearta cuí le comhairliúchán, ar leibhéal áitiúil, leis an Lucht Siúil a fheabhsú, chomh maith le feabhsú ar rannpháirtíocht an Lucht Siúil i soláthar agus i mbainistiú cóiríochta agus
  • maidir le ceisteanna ginearálta a bhaineann le hullmhú, leordhóthaineacht, cur i ngníomh agus comhoibriú na gclár cóiríochta don Lucht Siúil.

Ballraíocht

Ar an 2 Samhain 2016, cheap an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil Simon Coveney T.D., an séú NTACC ar feadh tréimhse trí bliana, i gcomhréir le hAilt 19 agus 20 den Acht um Thithíocht (Cóiríocht do Thaistealaithe) 1998.

Ainm Comhlacht a d'ainmnigh iad
Dr. Eoin O’Sullivan Cathaoirleach, (Ainmnithe ag an Aire )
An tUas. Conor Smith Aonad an Lucht Siúil, Feidhmeannas Tithíochta Thuaisceart Éireann, (Ainmnithe ag an Aire )
Rosemarie Maughan Mouzali, Uas. Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann
An tUas. Martin Collins Ionad Lucht Siúil Pavee Point
Ann Doherty Uas., Comhairle Cathrach Chorcaí Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
An tUas. Michael Walsh, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
Nessa O'Doherty, Uas. Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais
An tUas. Damian Geoghegan Aontas Rialtas Áitiúl na hÉireann
An tUas. Tom Welby Aontas Rialtas Áitiúl na hÉireann
Bridget Kelly, Uas. Fóram Náisiúnta Mhná an Lucht Siúil
Niamh Milliken, Uas Comhairle Contae  Átha Cliath Theas  (Ainmnithe ag an Aire )
An tUas. Brian Kenny Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil

Is é an Rúnaí don Choiste Catherine Marsh (ríomhphost: catherine.marsh@housing.gov.ie)

Tuairiscí Taighde

Sonraí teagmhála

Seoladh: Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath, D01 W6X0.

Teil: +353 (0)1 888 2000

LoCall 1890 20 20 21.

Ríomhphost: ntacc@housing.gov.ie

Tabhair do d'aire go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890(Íosghlao) a úsáid a bheith éagsúil i measc soláthraithe difriúla seirbhíse.

Catagóra 
Ábhar