Chreat-treoir Uisce an AE

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cad atá i gceist le Creat-treoir Uisce an Aontais Eorpaigh?

Ceanglaítear le Creat-treoir Uisce an Aontais Eorpaigh (2000/60/CE( (i mBéarla amháin) ar gach Ballstát cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú ina n-uiscí uile ionas gur féidir leo dea-stádas éiceolaíoch a bhaint amach faoin mbliain 2015 nó faoin mbliain 2027 ar a dhéanaí.  Ba le Rialachán na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce), 2003 (I.R. Uimh. 722 de 2003) (i mBéarla amháin) a tugadh éifeacht dhlíthiúil don Chreat-treoir in Éirinn. Tá feidhm aici maidir le haibhneacha, le lochanna, le screamhuisce, le huiscí trasdultacha agus le huiscí cósta. Ceanglaítear leis an Treoir go n-ullmhófar pleananna bainistíochta do gach abhantrach agus leagtar modh struchtúrtha síos inti chun pleananna den chineál sin a fhorbairt.

Cad is Pleananna Bainistíochta Abhantraí ann?

Pleananna chun an timpeallacht uisce a chosaint agus a fheabhsú is ea Pleananna Bainistíochta Abhantraí.  Déantar iad a ullmhú agus a athbhreithniú gach sé bliana. Ba í an tréimhse 2010 go 2015 a cumhdaíodh sna chéad Phleananna. Tá an plean don dara timthriall á fhorbairt faoi láthair.

Cé atá freagrach as na Pleananna Bainistíochta Abhantraí a chur chun feidhme?

Agus é ag cur le gnéithe rathúla agus le heasnaimh an phlean don chéad timthriall, thug an Rialtas struchtúir nua isteach chun an Plean Bainistíochta Abhantraí don tréimhse 2018-2021 a chur chun feidhme.

Struchtúir nua chun an Plean Bainistíochta Abhantraí don tréimhse 2018-2021

An Coiste Comhairleach um Beartas Uisce:

Cuirfidh an Coiste Comhairleach um Beartas Uisce treo beartais ardleibhéil ar fáil agus déanfaidh sé faireachán ar chur chun feidhme an Phlean Bainistíochta Abhantraí. Cuirfidh sé an tAire ar an eolas faoi dhul chun cinn ina leith sin freisin.

Tagann an Coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain. Tá miontuairiscí achoimrithe ar a chuid cruinnithe ar fáil thíos:(i Béarla amháin)

An Coiste Náisiúnta Comhordaithe agus Bainistíochta:

Cinnteoidh an Coiste seo go mbainisteofar na bearta faoin bPlean Bainistíochta Abhantraí agus neartóidh sé na comhpháirtíochtaí atá ar bun chun an plean a chur chun feidhme. Is é an Coiste Náisiúnta Comhordaithe agus Bainistíochta a sholáthróidh na naisc idir saincheisteanna eolaíochta, saincheisteanna beartais agus soláthar na gclár. Comhaontóidh sé na cláir oibre fhoriomlána agus déanfaidh sé maoirseacht orthu. Tabharfaidh sé tuairisc don Choiste Comhairleach um Beartas Uisce maidir le dul chun cinn, maidir le bacainní féideartha ar chur chun feidhme agus maidir le riachtanais bheartais amach anseo. Chomh maith leis sin, déanfaidh sé maoirseacht ar ullmhú Pleananna Bainistíochta Abhantraí amach anseo agus ar chláir bheart thar ceann an Choiste Chomhairligh um Beartas Uisce.

An Grúpa Náisiúnta um Chur Chun Feidhme Teicniúil:

Déanfaidh an Grúpa Náisiúnta um Chur Chun Feidhme Teicniúil maoirseacht ar chur chun feidhme teicniúil an Phlean Bainistíochta Abhantraí ar leibhéal náisiúnta. Chomh maith leis sin, soláthróidh sé fóram inar féidir gníomhartha a chomhordú i measc gníomhaithe ábhartha Stáit agus rachaidh sé i ngleic le haon bhacainní oibríochtúla ar chur chun feidhme. Éascóidh an Grúpa malartú faisnéise agus cothóidh sé cur chun feidhme comhsheasmhach réigiúnach an Phlean freisin.

Struchtúir réigiúnacha agus údaráis áitiúil:

Agus tacaíocht á fáil aici ó 5 choiste réigiúnacha, déanfaidh Oifig Náisiúnta na nÚdarás Áitiúil um an bPlean Bainistíochta Abhantraí comhordú ar sholáthar na mbeart ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil. Beidh gach ceann de na cúig choiste réigiúnacha faoi chathaoirleacht ag príomhfheidhmeannach údaráis áitiúil. Cuirfidh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil  comhairle theicniúil ar fáil. Ullmhóidh gach coiste Clár Comhtháite Réigiúnach Bainistíochta Abhantraí do thréimhse an Phlean Bainistíochta Abhantraí seo (2018-2021) agus rianóidh siad dul chun cinn agus éifeachtacht na seirbhísí cur chun feidhme ina leith.  Is í Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil  a bheidh freagrach as rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus an phobail a áirithiú agus as a chinntiú go gcuirfear na bearta lena mbaineann chun feidhme ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil.

Cé go mbeidh cur chun feidhme na mbeart náisiúnta á bhrú chun cinn ag údaráis náisiúnta amhail an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Uisce Éireann , an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra  agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, cabhróidh na struchtúir réigiúnacha leis na húdaráis náisiúnta chun bearta a chomhordú agus a spriocdhíriú ar bhonn náisiúnta.

An comhairliúchán poiblí maidir leis an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí (2018-2021)

Rinne Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí (2018-2021)(i Béarla amháin) a fhoilsiú an 28 Feabhra 2017. Sa dréachtphlean, san achoimre feidhmiúcháin agus san achoimre ar chlár na mbeart, leagtar amach na bearta a chuirfidh raon eagraíochtaí agus earnálacha éagsúla i gcrích thar an gcúpla bliain atá romhainn chun feabhas a chur ar cháilíocht an uisce inár n-aibhneacha, inár lochanna, inár n-uiscí cósta agus inár n-uiscí trasdultacha.

bileog eolais curtha i dtoll a chéile ag an Roinn agus ag Oifig Pobail agus Uisce na nÚdarás Áitiúil chun an Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí a mhíniú. Tá grafaic faisnéise curtha i dtoll a chéile ag an Roinn agus ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a léiríonn fíricí spéisiúla faoin bplean.

Ba mhaith linn do thuairimí ar an dréachtphlean a fháil ionas gur féidir linn feabhas a chur air. Tabharfar an plean chun críche ag deireadh na bliana 2017. Cuir do thuairimí in iúl dúinn ach ríomhphost a sheoladh chuig rbmp@housing.gov.ie faoi 5 p.m. an 31 Lúnasa 2017.

I dteannta an chomhairliúcháin phoiblí sé mhí atá ar bun againn, reáchtálfar roinnt gníomhaíochtaí eile chun tuairimí geallsealbhóirí agus an phobail a fháil:

Rannpháirtíocht áitiúil: Saincheist áitiúil agus náisiúnta araon is ea cáilíocht an uisce. Is féidir le heolas áitiúil agus le gníomhartha áitiúla, amhail glantachán abhann ag an bpobal, feabhas mór a chur ar cháilíocht an uisce in aibhneacha, i lochanna agus in uiscí cósta áitiúla. Cuireadh Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil ar bun le déanaí agus tá sé freagrach as dul i mbun rannpháirtíochta agus comhairliúcháin maidir leis an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí ar leibhéal áitiúil. Tá sí ag tionól cruinnithe faisnéise poiblí maidir leis an bplean ar fud an chontae faoi láthair. Tá sí ag bailiú tuairimí - ag cruinnithe poiblí, trí ríomhphost, thar an teileafón nó ar bhonn duine le duine - faoi shaincheisteanna áitiúla nó réigiúnacha a bhaineann le cáilíocht an uisce freisin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na cruinnithe poiblí, chun do thuairimí a thabhairt faoi shaincheisteanna áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta a bhaineann le cáilíocht an uisce, nó chun a fháil amach conas is féidir leat cabhrú le cáilíocht an uisce a chosaint, déan teagmháil le hOifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil  trína suíomh Gréasáin .Tá oifigigh na hOifige ar fáil chun obair i gcomhar le pobail.

Suirbhé ar líne: Doiciméad fada an-mhionsonraithe is ea an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí. Tá seans ann nach mbeidh daoine agus eagraíochtaí áirithe ag iarraidh tuairim a chur in iúl ach ar shaincheisteanna sonracha nó áitiúla a bpléitear leo sa dréachtphlean. suirbhé ar line (i mBéarla amháin) maidir leis an dréachtphlean ar fáil anois. Ní thogann sé ach trí nóiméad é a chríochnú. Glac páirt ann!

Comhdháil náisiúnta: Thionóil an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil comhdháil náisiúnta ar an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí in Farmleigh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, an 15 Bealtaine 2017. Rinne na cainteoirí agus na toscairí plé lena linn ar chodanna sonracha den phlean agus ar shaincheisteanna a bhaineann le cáilíocht an uisce.

Saincheisteanna Tábhachtacha Bainistíochta Uisce

Ceann de na príomhéachtaí a baineadh amach le linn dúinn an dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí don dara timthriall ba ea saincheisteanna tábhachtacha bainistíochta uisce in Éirinn a shainaithint.  I mí an Mheithimh 2015, d’fhoilsíomar an doiciméad comhairliúcháin phoiblí dar teideal Saincheisteanna Tábhachtacha Bainistíochta Uisce in Éirinn(i Béarla amháin). Sa doiciméad sin, tugadh forbhreathnú ar stádas ár n-uiscí agus leagadh amach na dúshláin atá romhainn.

D’iarramar aiseolas ansin chun a dheimhniú gur sainaithníodh na saincheisteanna cuí agus na príomhdhúshláin chuí sa doiciméad. D’iarramar moltaí freisin maidir le conas a d’fhéadfaí na saincheisteanna sin a réiteach idir seo agus an bhliain 2021.

Rinne an Coiste Comhairleach um Beartas Uisce agus an Grúpa Oibre um Chlár na mBeart araon breithniú ar gach ceann de na haighneachtaí a fuarthas. D’fhoilsigh an Roinn doiciméad freagartha don chomhairliúchán poiblí sin freisin.

Pictiúr - Leathanach baile www.catchments.ie

Tacaítear ar an suíomh www.catchments.ie leis an obair atá ar siúl chun cáilíocht an uisce a chosaint agus a fheabhsú. Tá sé ina acmhainn chomhroinnte arna forbairt ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (nasc seachtrach), ag an Roinn agus ag Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil (nasc seachtrach). Ar an suíomh, tugtar rochtain ar fhaisnéis faoi aibhneacha, faoi lochanna agus faoi uiscí cósta arna bailiú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ag comhlachtaí eile.

Cuimsíonn an suíomh treoir, léarscáileanna, sonraí, acmhainní, cás-staidéir agus nuacht faoi chúrsaí uisce a bhaineann leis an tír ar fad. Tá sé ina shampla den chur chuige rialachais chomhtháite atá i bhfeidhm anois le haghaidh chur chun feidhme na Creat-treorach Uisce in Éirinn. Chomh maith leis sin, is féidir leat clárú chun ‘Catchments Newsletter’ a fháil gach ráithe agus chun an fhaisnéis is déanaí a fháil faoi na himeachtaí ábhartha atá ar siúl i do chontae.

An Grúpa Oibre Thuaidh-Theas um Cháilíocht an Uisce

Agus é comhdhéanta d’oifigigh as Tuaisceart Éireann agus as Poblacht na hÉireann araon, oibríonn an Grúpa Oibre Thuaidh-Theas um Cháilíocht an Uisce ar raon tionscnamh éagsúil a bhaineann le cáilíocht an uisce.  Bhí méid mór comhordaithe ann idir na húdaráis ábhartha nuair a bhí an Plean Bainistíochta Abhantraí don chéad timthriall á fhorbairt. Beidh an comhordú sin ag teastáil arís eile nuair a bheidh an plean don dara timthriall á chur chun feidhme.

Déanfaidh Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil idirchaidreamh le húdaráis i dTuaisceart Éireann maidir le dobharlaigh thrasteorann agus oibreoidh sí i gcomhar leo. Tabharfaidh an Oifig tacaíocht d’fhóraim thrasteorann freisin. Leanfaidh an Grúpa Oibre Thuaidh-Theas um Cháilíocht an Uisce ar aghaidh le tuairisc a thabhairt ar dhul chun cinn an Phlean ag cruinnithe comhshaoil de chuid na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas.