Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Beathaisnéis – An tAire Stáit Malcolm Noonan

Minister of State Malcolm Noonan

Is TD é Malcolm Noonan atá ag déanamh ionadaíochta ar Thoghcheantar Cheatharlach-Chill Chainnigh agus ceapadh é ina Aire Stáit Oidhreachta agus Athchóiriú Toghchán i mí Iúil 2020.

Ceapadh é ina chomhalta de Chomhairle Buirge Chill Chainnigh agus Comhairle Contae Chill Chainnigh in 2004, tá 16 bhliain caite aige ag obair in earnáil an rialtais áitiúil agus ceapadh é mar Mhéara Chill Chainnigh in 2009; ba é an chéad Mhéara ón bPáirtí Glas a ceapadh i stair fhada na Cathrach. Chaith sé tréimhse ghairid ag feidhmiú mar Thoscaire na hÉireann ar Choiste Eorpach na Réigiún agus mar Chomhchathaoirleach ar Fhóram Uile-Oileáin na nÚdarás Áitiúil Neamhnúicléach.

Sular chinn Malcolm díriú ar an bpolaitíocht is ar an ngníomhaíochas comhshaoil agus pobail a bhí sé ag díriú, ina ról mar stiúrthóir agus comhordaitheoir náisiúnta Chairde Cruinne na hÉireann agus bhí baint aige le gníomhaíochas pobalbhunaithe chomh maith; bithéagsúlacht, gníomhú ar son na haeráide, soghluaisteacht, abhcóideacht ar son lucht míchumais, lánpháirtiú, forbairt an lucht siúil agus meabhairshláinte.

I rith a shaoil oibre tá tréimhsí caite aige ag díriú ar gharraíodóireacht tírdhreacha, féinmharú a chosc agus dearadh grafach. Tá cáilíochtaí aige sa dearadh tionsclaíoch agus BA(Onór) san Fhorbairt Tuaithe. Tá Malcolm i mbun staidéir i láthair na huaire agus tá súil aige MA san Fhorbairt Idirnáisiúnta a chríochnú in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Aire Stáit Noonan trí ríomhphost a sheoladh chuig MOS@housing.gov.ie

 

Catagóra 
Ábhar