Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Brexit - Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta

Reachtaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) is ea Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta (AE) Uimh. 305/2011 (CPR) lena ndírítear ar bhacainní teicniúla ar thrádáil a laghdú agus saorghluaiseacht táirgí foirgníochta áirithe laistigh de AE a áirithiú. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin CPR ar ár suíomh gréasáin.

Tionchar Brexit

I ndiaidh Brexit, beidh ar mhonaróirí, ar dháileoirí agus ar allmhaireoirí táirgí foirgníochta a chuireann táirgí ar mhargadh na hÉireann cloí fós leis an CPR.  I mí Eanáir 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Fógra chuig Páirtithe Leasmhara – Aistarraingt na Ríochta Aontaithe agus Rialacha AE sa Réimse Táirgí Foirgníochta. Dearbhaíodh é seo a leanas san fhógra. Scaipeamar an fhaisnéis seo ar na príomhpháirtithe leasmhara.

Tá dhá phríomhphointe san fhógra:

  • Ní mór do mhonaróirí, d’allmhaireoirí, do dháileoirí agus d’ionadaithe údaraithe na bearta cuí a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh deimhnithe acu faoi fhreagracht Comhlachta a dTugtar Fógra Dó de chuid AE-27. Is éard atá i gceist leis sin comhlíonadh AE a léiriú maidir leis na táirgí a chuirfidh siad ar mhargadh AE nuair a aistarraingeoidh an Ríocht Aontaithe as AE.  Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh monaróirí, allmhaireoirí, dáileoirí agus ionadaithe údaraithe socrú a dhéanamh le haghaidh aistriú a gcomhad agus a ndeimhnithe comhfhreagracha ó Chomhlacht a dTugtar Fógra Dó de chuid na Ríochta Aontaithe chuig Comhlacht a dTugtar Fógra Dó de chuid AE-27, nó iarratas a dhéanamh ar dheimhniú úr le Comhlacht a dTugtar Fógra Dó de chuid AE-27.
     
  • Ní foláir nó go mbeidh na hionadaithe údaraithe agus na hallmhaireoirí lonnaithe in AE-27 ón dáta a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe AE.

I mí Feabhra 2019, d’eisigh an Coimisiún treoir bhreise maidir le táirgí foirgníochta (lena n-áirítear táirgí foirgníochta atá cumhdaithe sa CPR) i gcás go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach gan comhaontú daingnithe um aistarraingt nó gan idirthréimhse ordaithe. D’eisíomar é sin chuig páirtithe leasmhara chomh maith.

Ba cheart go mbeadh tógálaithe, sonraitheoirí, dearthóirí, deimhnitheoirí agus daoine eile ar an eolas faoi na hathruithe thuas. Chun cloí leis na Rialacháin Foirgníochta, ní mór díobh a chinntiú go bhfuil an Comhartha CE/Dearbhú Feidhmíochta agus doiciméid ábhartha a bhaineann le táirgí cuí.

Údarás a Thugann Fógra - An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Táimid freagrach as beartas agus rialachán na gcaighdeán foirgníochta, lena n-áirítear cur chun feidhme an Rialacháin maidir le Táirgí Foirgníochta. Is muid an tÚdarás a Thugann Fógra maidir le táirgí foirgníochta atá cumhdaithe sa CPR chomh maith. Tá Údarás a Thugann Fógra freagrach as na nósanna imeachta is gá a chur chun feidhme maidir le measúnú, fógra agus monatóireacht Comhlachtaí a dTugtar Fógra Dóibh. Comhlacht is ea Comhlacht a dTugtar Fógra Dó a cheaptar chun nósanna imeachta um measúnú comhréireachta áirithe a dhéanamh dá dtagraítear i reachtaíocht AE is infheidhme. 

Soláthraítear an liosta iomlán de Chomhlachtaí reatha a dTugtar Fógra Dóibh ar fud na hEorpa ar shuíomh gréasáin ‘Nando’.

Tuilleadh Eolais

 

Catagóra 
Ábhar