Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Brexit - Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta

Reachtaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) is ea Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta (AE) Uimh. 305/2011 (RTF) lena ndírítear ar bhacainní teicniúla ar thrádáil a laghdú agus saorghluaiseacht táirgí foirgníochta áirithe laistigh de AE a áirithiú. Tá sé mar aidhm aige bacainní teicniúla a bhíonn roimh thrádáil a laghdú agus saorghluaiseacht táirgí áirithe foirgníochta laistigh den AE a chinntiú. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin RTF ar ár suíomh gréasáin. Cliceáil anseo chun ár mbileog (i mBéarla amháin) eolais a íoslódáil maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag Brexit 'gan mhargadh' ort agus ar thionscal na foirgníochta agus maidir leis na bearta ba chóir a dhéanamh.

Nuair a bhíonn táirge foirgníochta atá cumhdaithe ag caighdeán comhchuibhithe á chur ar mhargadh an AE, éilíonn an RTF go ndréachtódh an monaróir 'dearbhú feidhmíochta' agus go ngreamódh sé marcáil ‘CE’ den táirge. Cuireann an RTF breis dualgas ar mhonaróirí, allmhaireoirí, imdháileoirí agus ionadaithe údaraithe (nuair is bainteach).

Tugann caighdeáin chomhchuibhithe sainmhíniú ar na modhanna agus na critéir le measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú táirgí foirgníochta agus leagann siad amach a mhéad measúnacht tríú páirtí a theastaíonn le cur ar chumas monaróirí an dearbhú feidhmíochta a dhréachtú agus an mharcáil CE a ghreamú. Is iad 'comhlachtaí dá dtugtar fógra' amháin is féidir tabhairt faoi mheasúnacht tríú páirtí. Ní mór go mbeadh na 'comhlachtaí dá dtugtar fógra' bunaithe i mballstát agus ainmnithe ag an 'údarás a thugann fógra' de chuid an bhallstáit.

Tionchar Brexit 'gan mhargadh'

Tar éis Brexit, beidh ar mhonaróirí, allmhaireoirí, imdháileoirí agus ionadaithe údaraithe leanúint ar aghaidh ag cloí leis an RTF agus táirgí foirgníochta á gcur ar mhargadh na hÉireann/an AE. 

Ón dáta a fhágann an Ríocht Aontaithe an tAE i leith, áfach:

  • caillfidh 'comhlachtaí dá dtugtar fógra' a stádas mar 'chomhlachtaí dá dtugtar fógra' de chuid an AE, is é sin le rá nach mbeidh siad in ann tascanna um measúnú comhréireachta a chur i bhfeidhm
  • d'fhéadfadh go mbeadh breis dualgas ar 'imdháileoirí' Éireannacha a bhíonn ag plé le táirgí foirgníochta de chuid na Ríochta Aontaithe faoin RTF toisc go bhféadfadh go n-iompóidís ina 'n-allmhaireoirí'
  • d'fhéadfadh go mbeadh tionchar ag na hathruithe seo ar sholáthar táirgí foirgníochta

Caithfidh monaróirí, allmhaireoirí, imdháileoirí agus ionadaithe údaraithe na bearta cuí a dhéanamh le cinntiú go mbíonn teastais acu faoi fhreagracht 'comhlachta dá dtugtar fógra' de chuid AE-27 (is é sin, 'comhlacht dá dtugtar fógra' atá cláraithe i gceann de na 27 tír de chuid an AE tar éis don Ríocht Aontaithe an tAE a fhágáil). 

Maidir le táirgí foirgníochta atá ag brath ar 'chomhlacht dá dtugtar fógra' de chuid na Ríochta Aontaithe faoi láthair, caithfidh na monaróirí, allmhaireoirí, imdháileoirí nó ionadaithe údaraithe:

  • socrú a dhéanamh chun go ndéanfaí a gcuid comhad agus na teastais a ghabhann leo a aistriú ón 'gcomhlacht dá dtugtar fógra' de chuid na Ríochta Aontaithe ('comhlacht dá dtugtar fógra' atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe) go 'comhlacht dá dtugtar fógra' de chuid AE-27, nó
  • cur isteach ar theastas úr le 'comhlacht dá dtugtar fógra' de chuid AE-27

Ba chóir ceachtar den dá chéim a ghlacadh sula bhfágann an Ríocht Aontaithe an AE.

Ní mór do mhonaróirí, allmhaireoirí, imdháileoirí agus ionadaithe údaraithe a chinntiú go gcomhlíonann siad a gcuid dualgas agus freagrachtaí, de réir mar atá leagtha amach sa RFT.

Ba chóir go mbeadh tógálaithe, dearthóirí, sonraitheoirí, deimhnitheoirí agus proifisiúnaigh fhoirgníochta ar an eolas faoi iarmhairtí Brexit 'gan mhargadh'. Ba chóir dóibh ullmhú trí scrúdú a dhéanamh ar a slabhraí soláthair le cinntiú go mbeidh táirgí oiriúnacha foirgníochta le cáipéisí cuí a léiríonn a gcomhlíontacht ann tar éis don Ríocht Aontaithe an tAE a fhágáil.

Cad ba chóir súil a choinneáil amach dó ar mharcáil CE táirge foirgníochta

CE Marking

Leagan inrochtaine - Graific cad ba chóir súil a choinneáil amach dó ar mharcáil CE táirge foirgníochta (i mBéarla amháin)

Tacaíocht agus Treoir

Cliceáil anseo chun ár mbileog (i mBéarla amháin) eolais a íoslódáil maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag Brexit 'gan mhargadh' ort agus ar thionscal na foirgníochta agus maidir leis na bearta ba chóir a dhéanamh.

Le tacaíocht agus treoir a fháil maidir le caighdeáin agus deimhniú, déan teagmháil leis an Údarás um Chaighdeán Náisiúnta na hÉireann (i mBéarla amháin). Seol ríomhphost chuig brexitunit@nsai.ie nó glaoigh ar 01-807 3800. D'fhoilsigh sé bileog ar deimhniú táirge agus Brexit (i mBéarla amháin), a chuireann eolas úsáideach ar fáil faoi ullmhú do Brexit.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann le táirgí áirithe foirgníochta de chuid na Ríochta Aontaithe a bheith ag fágáil an AE, chruthaigh an Coimisiún Eorpach ‘Fógra do Pháirtithe Leasmhara’ (Eanáir 2018). Chomh maith leis sin, d'fhoilsigh sé cáipéis ‘Ceisteanna agus Freagraí’ (Feabhra 2019) a chuireann eolas úsáideach ar fáil maidir leis na hiarmhairtí praiticiúla a bhainfeadh le Brexit 'gan mhargadh'.

Mura mbíonn oibritheoirí cinnte, ba chóir dóibh smaoineamh faoi chomhairle phroifisiúnta a lorg maidir leis an gcaoi a bhféadfadh athrú teacht ar a gcuid dualgas.

Údarás a Thugann Fógra - An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil freagrach as polasaí agus rialúchán caighdeán foirgníochta, lena n-áirítear cur i bhfeidhm an RFT. Chomh maith leis sin, is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an 't-údarás a thugann fógra' do tháirgí foirgníochta atá cumhdaithe ag an RFT.

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoin nós imeachta maidir le fógraí ar ár suíomh gréasáin.