Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Conas is féidir liom iarratas RFC a dhéanamh?

Ba chóir iarratais le haghaidh Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol a dhéanmah do:

AIE,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Caithfidh tú, nuair atá iarratas á dhéanamh agat faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaoil:

  • a chur in iúl go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat faoi na Rialacháin RFC agus é a chur faoi bhráid i scribhinn nó i bfhoirm leictreonach (aie@housing.gov.ie),
  • do shonraí teangmhála a chur ar fáil,
  • a chur in iúl, i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol atá á lorg agat, agus an fhoirm agus modh rochtana atá ag teastáil uait.

De ghnáth, cuirfear an cinneadh ar d’iarratas in iúl duit laistigh de 1 mhí ón am faighte.

Cad is féidir liom a dhéanamh má tá mé mishásta leis an gcinneadh a rinneadh ar m’iarratas?

Ma cheapann tú gur diúltaíodh d’iarratas bunaidh ar fhaisnéis chomhshaoil, go léir nó i bpáirt, nó seachas sin nár deileáileadh leis i gceart de réir forálacha na Rialachán RFC, tig leat, laistigh d’aon mhí tar éis cinneadh na Roinne a fháil, iarratas a chur chuig an Roinn athbhreithniú inmhéanach a dhéanamh ar an gcinneadh go léir nó i bpáirt. 

Ní ghearrfar aon táille don phróiseas aithbhreithnithe inmhéanaigh. 

Laistigh de mhí amháin ón dáta a bhfaighfear an t-iarratas uait, cuirfear toradh scríofa an athbhreithnithe chugat, ag cur an cinneadh, an chúis leis an gcinneadh in iúl duit agus tabharfar comhairle duit faoi do cheart ar achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den tsórt sin.

Táillí

Ar aon treo leis na Rialacháin, níl aon táille tosaigh de dhíth nuair atá iarratas á dhéanamh ar fhaisnéis faoi RFC.  Is féidir le húdarás poiblí táille réasúnta a ghearradh nuair a chuireann siad faisnéis maidir leis an gcomhshaoil ar fáil faoi réir na Rialacháin.

Gearrann an Roinn na táillí mar seo a leanas:

  • Má tá cóipeanna crua ag teastáil ón iarratasóir, d’fhéadfaí táille 4c don duilleog a ghearradh, ag braith ar an méid eolais atá san iarratas
  • Baineann táille de 10.16 euro do sholáthar eolais ar CD-ROM

Cuirfear eolas faoi na táillí, más ann, in iúl duit sa litir chinneadh chríochnaitheach.

Cabhair ag Déanamh Iarratais

Ma ta aon cheist agat, tig leat dul i dteangmháil leis an Aonad SF de ghuthán ag +353 (0)53 911 7454 (Anthony Dowd) or +353 (0)53 911 7397 (June Flood), +353 (0)53 911 7410 (Deirdre Howlin), +353 (0)53 911 7551 (Joanne Kenny).

Ríomhphost: AIE@housing.gov.ie

Pointe Faisnéise

Pointe faisnéise is ea an suíomh idirlín seo chun críocha Threoir an AIE. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise comhshaoil uait seachas a bhfuil soláthraithe ar an suíomh idirlín, féadfaidh tú iarratas faoi AIE a chur isteach nó dul i dteagmháil leis an Aonad AIE, faoi mar atá leagtha amach thuas.

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.