Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Conas is féidir liom iarratas RFC a dhéanamh?

Ba chóir iarratais le haghaidh Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol a dhéanmah do:

AIE,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Caithfidh tú, nuair atá iarratas á dhéanamh agat faoi na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaoil:

  • a chur in iúl go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat faoi na Rialacháin RFC agus é a chur faoi bhráid i scribhinn nó i bfhoirm leictreonach (aie@housing.gov.ie),
  • do shonraí teangmhála a chur ar fáil,
  • a chur in iúl, i dtéarmaí atá chomh sonrach agus is féidir, an fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol atá á lorg agat, agus an fhoirm agus modh rochtana atá ag teastáil uait.

De ghnáth, cuirfear an cinneadh ar d’iarratas in iúl duit laistigh de 1 mhí ón am faighte.

Cad is féidir liom a dhéanamh má tá mé mishásta leis an gcinneadh a rinneadh ar m’iarratas?

Ma cheapann tú gur diúltaíodh d’iarratas bunaidh ar fhaisnéis chomhshaoil, go léir nó i bpáirt, nó seachas sin nár deileáileadh leis i gceart de réir forálacha na Rialachán RFC, tig leat, laistigh d’aon mhí tar éis cinneadh na Roinne a fháil, iarratas a chur chuig an Roinn athbhreithniú inmhéanach a dhéanamh ar an gcinneadh go léir nó i bpáirt. 

Ní ghearrfar aon táille don phróiseas aithbhreithnithe inmhéanaigh. 

Laistigh de mhí amháin ón dáta a bhfaighfear an t-iarratas uait, cuirfear toradh scríofa an athbhreithnithe chugat, ag cur an cinneadh, an chúis leis an gcinneadh in iúl duit agus tabharfar comhairle duit faoi do cheart ar achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, lena n-áirítear na teorainneacha ama agus na táillí a bhaineann le hachomharc den tsórt sin.

Táillí

Ar aon treo leis na Rialacháin, níl aon táille tosaigh de dhíth nuair atá iarratas á dhéanamh ar fhaisnéis faoi RFC.  Is féidir le húdarás poiblí táille réasúnta a ghearradh nuair a chuireann siad faisnéis maidir leis an gcomhshaoil ar fáil faoi réir na Rialacháin.

Gearrann an Roinn na táillí mar seo a leanas:

  • Má tá cóipeanna crua ag teastáil ón iarratasóir, d’fhéadfaí táille 4c don duilleog a ghearradh, ag braith ar an méid eolais atá san iarratas
  • Baineann táille de 10.16 euro do sholáthar eolais ar CD-ROM

Cuirfear eolas faoi na táillí, más ann, in iúl duit sa litir chinneadh chríochnaitheach.

Cabhair ag Déanamh Iarratais

Ma ta aon cheist agat, tig leat dul i dteangmháil leis an Aonad SF de ghuthán ag +353 (0)53 911 7495 Shelly Whelan, +353 (0)53 911 7461 Tony Collins nó +353 (0)53 911 7410 (Noreen O'Brien)

Ríomhphost: AIE@housing.gov.ie

Pointe Faisnéise

Pointe faisnéise is ea an suíomh idirlín seo chun críocha Threoir an AIE. Má theastaíonn tuilleadh faisnéise comhshaoil uait seachas a bhfuil soláthraithe ar an suíomh idirlín, féadfaidh tú iarratas faoi AIE a chur isteach nó dul i dteagmháil leis an Aonad AIE, faoi mar atá leagtha amach thuas.

Catagóra 
Ábhar