Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Saoráil Faisnéise Ginearálta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 6 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 5 months 1 week

Do chearta faoin Acht SF

Leagann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 síos go mbeidh na cearta dlithiúil seo a leanas ag gach duine ón 21ú Aibreán 1998 ar aghaidh:

  • an ceart chun teacht ar thaifid oifigiúla arna gcruthú tar éis 21 Aibreán 1998 atá á gcoinneáil ag Ranna Rialtais nó ag comhlachtaí poiblí eile faoi réir ag an Acht;
  • an ceart go gceartófaí nó go dtabharfaí cothrom le dáta, mionsonraí pearsanta ar thaifid oifigiúla sa chás go bhfuil faisnéis den sórt sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus
  • an ceart go dtabharfar na cúiseanna le cinní arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí a théann i bhfeidhm ar an iarrthóir.

Comhlachtaí Poiblí atá faoi réir an Acht SF

liosta iomlán de chomhlachtaí poiblí a bhfuil an tAcht FOI i bhfeidhm orthu ar fáil ar láithreán gréasáin Láraonad Beartas FOI.

Céard é taifead?

Tá taifead sainmhínithe le cuimsiú aon pháipéir, meabhrán, téacs nó doiciméad eile, aon ghrianghraf, scannán nó taifeadadh, nó aon fhoirm ina gcoinnítear sonraí (cé acu de láimh, go meicniúil nó go leictreonach), agus aon rud atá ina pháirt, ina chóip nó ina chomhchuid de na nithe seo. Meastar gur cruthaíodh cóip in aon fhoirm de thaifead tráth a cruthaíodh an bhunchóip.

Cad iad na taifid is féidir a iarraidh ó chomhlachtaí laistigh de raon an Achta?

Is féidir na taifid láimhe agus leictreonacha seo a iarraidh:

  • Ÿ taifid a cruthaíodh ó dháta tosaigh an Achta 1997 (21 Aibreán 1998)
  • gach taifead pearsanta agus taifid a bhaineann le faisnéis phearsanta an duine a dhéanann an t-   iarratas, is cuma an tráth a cruthaíodh é
  • aon taifid eile atá riachtanach d’fhonn taifead reatha a thuiscint
  • taifid phearsanra na foirne i gcomhlachtaí poiblí a cruthaíodh níos lú ná 3 bliana roimh thosú, i.e. ó 21 Aibreán 1995. D’fhéadfadh rochtain a fháil ar thaifid níos luaithe más dócha go n-úsáidfear iad ar bhealach ina mbeadh drochthionchar ar leas an bhaill fhoirne atá i gceist.

Ní bheidh taifead laistigh de raon an Achta FOI sna cásanna seo a leanas:

  1. má tá sé ar fáil go poiblí cheana féin
  2.  má tá sé ar fáil faoi achtachán eile (seachas an tAcht um Chosaint Sonraí: d’fhéadfaí iarratais le haghaidh sonraí pearsanta a dhéanamh faoi cheachtar Acht).

Amscálaí

Ní mór cinneadh a dhéanamh ar an iarratas a cheadú nó a dhiúltú laistigh de 20 lá oibre ón lá a fuarthas an t-iarratas. D’fhéadfadh ceann an chomhlachta phoiblí an spriocdháta chun déileáil le hiarratas a leathnú le suas le 20 lá oibre, má bhaineann an t-iarratas, nó na hiarratais ghaolmhara, leis an oiread sin de thaifid nach féidir comhlíonadh a bhaint amach laistigh den tréimhse thosaigh de 20 lá oibre.

Aistrithe

Foráiltear san Acht socruithe aistrithe sa chás ina ndéantar iarratas FOI ar thaifead atá i seilbh chomhlachta phoiblí eile. Ar fháil an t-iarratas, mura bhfuil an taifead i seilbh an chomhlachta is faighteoir, ach go bhfuil sé aitheanta go mbaineann sé le comhlacht poiblí eile, ba chóir don chomhlacht poiblí a mhachnamh moladh a dhéanamh don duine a rinne an t-iarratas an t-iarratas a tharraingt siar agus é a chur ar aghaidh chuig an gcomhlacht atá i seilbh an taifid.  Seachas sin, ní mór cóip den iarratas a chur chuig an gcomhlacht atá i seilbh an taifid laistigh de 10 lá oibre ón lá a fuarthas an t-iarratas.  Nuair a fhaightear iarratas ar thaifid, sa chás go bhfuil cuid acu i seilbh an chomhlachta atá i gceist agus go bhfuil sé aitheanta go bhfuil cuid eile i seilbh chomhalta phoiblí amháin nó níos mó, ba chóir ainmneacha na gcomhlachtaí eile a chur in iúl don duine a dhéanann an t-iarratas.

Táillí

Leagtar amach in Alt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 córas na dtáillí maidir le faisnéis iarrtha agus scaoilte faoin Acht. Mar a bhí i gcónaí, ní féidir táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála a ghearradh ach amháin i ndáil le taifid a scaoileadh.  Maidir le hiarratais FOI ina n-eisíodh meastachán i dtaca le cuardach, aisghabháil agus cóipeáil ina leith, ba chóir córas nua na dtáillí a úsáid agus costas an iarratais á thabhairt chun críche.  Is féidir le gnóthais (nó leis an bpobal) íocaíochtaí a dhéanamh leis an Roinn isteach i gcuntas na Roinne ag Banc Uladh, Béal an Átha.  Seo a leanas sonraí an chuntais bhainc:-

Banc: Banc Danske
Seoladh: 3 Plas Mháistir an Chuain, Baile Atha Cliath 1
Uimhir chuntais: 80001341
Cód sórtála: 951599
BIC: DABAIE2D
IBAN: IE30DABA95159980001341

 

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar