Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Saoráil Faisnéise (SF) - Iarratas a dhéanamh

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 7 months 3 days ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 5 months 1 day

An gá dom iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh chun faisnéis a fháil ón Roinn DHPLG

Ní gá. Ní gá iarratas um SF a dhéanamh chun faisnéis a fháil ón Roinn. Cuirtear cuid mhaith ábhair ar fáil don phobal cheana féin trí bhileoga faisnéise.

Soláthraíonn Saoráil Faisnéise foinse bhreise faisnéise trína bheith ag éascú le daoine teacht ar thaifid nach gcuirtear ar fáil mar chuid den ghnáthamh.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas um Shaoráil Faisnéise ?

Ní mór iarratas ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn agus ba chóir go dtabharfaí le fios ann go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba chóir go mbeadh an t-iarratas sách soiléir freisin go mbeimid in ann na taifid atá á lorg a aithint.

Más mian leat teacht ar na taifid i gcruth ar leith (m.sh. na taifid, fótachóipeanna, diosca ríomhaire srl. a scrúdú) ba chóir duit sin a shonrú san iarratas.     

Féadfar iarratais a dhéanamh i scríbhinn ar an bpost chuig                           

FOI,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90        

Féadfar iarratais a dhéanamh ar an ríomhphost freisin chuig foi@housing.gov.ie

Le do thoil, cuir do chuid sonraí teagmhála ar fáil dúinn nuair atá tú ag deanamh iarrtas saoráil faisnéise.

Cuirfear an cinneadh i leith d'iarratais in iúl duit faoi cheann 4 seachtaine tar éis an t-iarratas bheith faighte de ghnáth.

An ngearrtar táille as faisnéis a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise?

Ní ghearrtar aon táille ar iarratais. D'fhéadfadh táillí a bheith i gceist i leith aisghabháil taifid agus cuirfear in iúl na costasaí seo dhuit i gcásanna ábhartha.

An féidir liom teacht ar aon fhaisnéis atá á lorg agam?

Tagann na taifid seo a leanas faoi chuimsiú scóp an Acht um Shaoráil Faisnéise:

 • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta an iarrthóra cuma cathain ar cruthaíodh iad
 • gach taifead eile arna chruthú ó tháinig tosach feidhme leis an Acht um SF (21 Aibreán, 1998)
 • aon taifid atá riachtanach go dtuigfí taifead reatha fiú má cruthaíodh iad roimh 21 Aibreán 1998                      

Féadfar aon taifid arna gcoinneáil ag an Roinn agus a thagann faoi chuimsiú na gcatagóirí seo a lorg faoin Acht. Ionas go mbeidh sé ar chumas comhlachtaí poiblí a gcuid gnó a dhéanamh i gceart agus chun cearta tríú páirtithe a chosaint áfach, tá taifid áirithe díolmhaithe óna bheith scaoilte faoin Acht. Cibé an bhfeidhmeofar díolúine, braitheann sin, i gcuid mhaith cásanna, ar an gceist seo – arbh fhearr mar a dhéanfaí seirbhís don phobal tríd an bhfaisnéis a scaoileadh nó an fhaisnéis a choinneáil. Tá taifid a bhaineann leis na nithe seo a leanas i measc na bpríomhdhíolúiní:

 • Cruinnithe Rialtais
 • próisis bhreithniúcháin an chomhlachta poiblí
 • ceisteanna parlaiminte agus cúirte
 • forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht phoiblí
 • slándáil, cosaint agus caidrimh idirnáisiúnta
 • faisnéis faoi rún agus faisnéis íogair tráchtála
 • faisnéis phearsanta (seachas faisnéis phearsanta a bhaineann leis an té a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh acu.

Tabhair faoi deara go bhfuil sé ina bheartas ag an Roinn iarratais um S.F. a fhoilsiú ar an láithreán idirlín seo.

Cúnamh le hiarratais a dhéanamh

Tugtar faisnéis ar chineál na dtaifead arna gcoinneáil ag an Roinn ar ár suíomh idirlín. Má bhíonn deacracht agat na taifid atá riachtanach a ainmniú, beidh foireann an Aonaid um SF breá sásta cuidiú leat. Is féidir dul i dteagmháil leis an Aonad um Fhaisnéis Chéannachta le:

 • teileafón ag +353 (0)53 911 7495 (Shelly Whelan), +353 (0)53 911 7461 (Tony Collins) nó +353 (0)53 911 7410 (Noreen O'Brien)
 • ríomhphost ag (foi@housing.gov.ie).

Céard is féidir liom a dhéanamh mura mbím sásta le cinneadh i leith m'iarratais?

Má bhíonn tú míshásta le cinneadh na Roinne maidir le hiarratais um SF, is féidir leat athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh. Is éard is athbhreithniú inmheánach ann ná ath-bhreithniú iomlán ar d'iarratas ag ball foirne níos sinsearaí sa Roinn. Ba chóir iarratais ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh i scríbhinn chuig an Aonad um SF.            

Gearrtar táille iarratais 30 euro, (10 euro d'iarrthóirí arna gclúdach ag cártaí leighis), ar iarratais go ndéanfaí athbhreithniú inmheánach ar iarratais um SF. Ní ghearrtar aon táille ar iarratas go ndéanfaí athbhreithniú inmheánach ar chinneadh a bhaineann le faisnéis phearsanta an iarrthóra nó ar iarratas go ndéanfaí athbhreithniú inmheánach ar chinneadh go ngearrfar táillí.              

Má bhíonn tú míshásta leis an gcinneadh arna dhéanamh ag an athbhreithnitheoir inmheánach, tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise, a bhfuil a chuid sonraí teagmhála mar seo a leanas:        

Oifig an Choimisinéara Faisnéise, 
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773.
Fón: +353 (0)1 639 5689 
rphost:info@oic.ie
Láithreán gréasáin: www.oic.ie

Gearrtar táille iarratais 50 euro (15 euro d'iarratais arna gclúdach ag cártaí leighis) chun iarratas a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise go ndéanfaí athbhreithniú. Ní ghearrtar aon táille ar iarratas chuig an gCoimisinéir Faisnéise go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh de thoradh athbhreithnithe inmheánaigh a bhaineann le faisnéis phearsanta an iarrthóra nó le cinneadh le táillí a ghearradh.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar