Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 7 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is é Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 an reachtaíocht a ceapadh chun spás a chruthú don Ghaeilge i ngnóthaí poiblí. Is é aidhm an Achta cainníocht agus cáilíocht na seirbhísí a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge i gcomhlachtaí poiblí a fheabhsú. Tá an Roinn Tithíochta, Pleanáa, Pobail agus Rialtais Áitiúil sonraithe mar chomhlacht poiblí faoin Acht seo. Ceanglaítear air gealltanais ar leith, a leagtar amach thíos, a chomhlíonadh.

Ár nGealltanais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tá an Roinn tiomanta do sholáthar seirbhísí trí Ghaeilge agus oibríonn sí chun lánchomhlíonadh le reachtaíocht Acht na dTeangacha Oifigiúla a chinntiú. Tá Scéim Ghaeilge reatha na Roinne forbartha chun an bhéim a thugtar don Ghaeilge in iompar laethúil ghnó na Roinne a láidriú, ag cur san áireamh an méid is indéanta go réasúnach thar thréimhse na Scéime.

Do Chearta faoin Acht

  • freagra trí Ghaeilge a fháil ar chomhfhreagras a sheol tú i nGaeilge chuig an Roinn (Alt 9(2) den Acht)
  • faisnéis agus doiciméid áirithe a bheith ar fáil trí Ghaeilge (Alt 9(2) den Acht)
  • feidhmiú Scéim Teanga na Roinne a fheiceáil (Alt 11-18 den Acht)

Príomhdhualgais na Roinne Faoin Acht

  • a chinntiú go gcuirtear stáiseanóireacht, comharthaí nó fógairtí taifeadta béil ar fáil i nGaeilge nó go dátheangach
  • freagra a thabhairt i nGaeilge ar aon chomhfhreagras scríofa i nGaeilge
  • cumarsáid scríofa ar bith a thugann faisnéis don phobal i gcoitinne, nó d'aicme den phobal, a dhéanamh sa dá theanga oifigiúil
Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.