Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Scéim na Gaeilge 2020-2022: Iarratas ar Aighneachtaí

An chúis taobh thiar den chomhairliúchán

Tá An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil  ag ullmhú Scéim Gaeilge de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Moltar go leanfaidh an Scéim ar feadh trí bliana ó Márta 2020.

Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde sheirbhísí trí mheán na Gaeilge a chinntiú. Táthar ag súil go dtógfaidh an Scéim úr ar an dul chun cinn a rinne an Roinn leis na blianta anuas ar sholáthar sheirbhísí trí Ghaeilge.

Conas páirt a ghlacadh

Tá an Roinn anois ag iarraidh aighneachtaí ó gach páirtí leasmhar maidir le hullmhú na Scéime nua. Ba chóir aighneachtaí scríofa, i bhformáid leictreonach ab fhearr, a sheoladh roimh Aoine, 13 Nollaig 2019 chuig:

Ríomhphost: strategy@housing.gov.ie   (ag baint úsáide as an ábhar “an Ghaeilge Comhairliúchán”)

Nó ar an bpost, chuig:

Comhordaitheoir na Scéime Teanga,
Aonad um Thacaíocht Straitéiseach agus Gnó,
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman
Y35 AP90

Tuilleadh Eolais

eolas maidir le ról agus leis na seirbhísí don phobal a sholáthraíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

tuilleadh eolais maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla le fáil ar shuíomh gréasáin An Roinn Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá gach aighneacht agus barúil a chuirtear faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir a n-eisithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. Tá aighneachtaí faoi réir reachtaíocht maidir le Cosaint Sonraí freisin - féach an Ráiteas Príobháideachta.

Ní ceart faisnéis atá pearsanta, rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála de a áireamh i d'aighneacht agus glacfar leis go mbeidh an fhaisnéis go léir i d'aighneacht ineisithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Cad a dhéanfaimid le do Fhreagra?

Cuirfear eolas ar fáil, a bhuí leis na freagraí, chun breis forbartha a dhéanamh i ndáil le Scéim Gaeilge na Roinne. Iarrtar ort a thabhairt faoi deara go bhféadfar aighneachtaí a fhaightear a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Céadaoin, Samhain 13, 2019
Ag Dúnadh 
Aoine, Nollaig 13, 2019