Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Déan Teagmháil Linn

De réir bheartas an Rialtais maidir le cianobair le linn na géarchéime sláinte atá ann faoi láthair, tá ár n-áitreabh dúnta faoi láthair agus tá ár bhfoireann ag obair go cianda. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis na rannóga ábhartha den Roinn trí ríomhphost ag na seoltaí thíos.

Mura bhfuil tú cinnte cén seoladh ríomhphoist ar cheart do cheist a sheoladh chuige, seol ríomhphost chuig QCSOfficer@housing.gov.ie agus cuirfimid ar aghaidh chuig an oifig chuí é.

Tithíocht

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Aonad Comhairleach um Chomhshaol Tógtha Buildingstandards@housing.gov.ie
Beartas Tithíochta housingpolicy@housing.gov.ie
Tithe Folmha vhu@housing.gov.ie
Margadh Cíosa Rental_Sector@housing.gov.ie
Easpa dídine socialinclusion@housing.gov.ie
Aonad Cóiríochta don Lucht Siúil tau@housing.gov.ie
Infheistíocht Chaipitil Tithíochta Sóisialta vshousing@housing.gov.ie
Clár Caiteachais Reatha Tithíochta Sóisialta (SHCEP) shcep@housing.gov.ie
Saoráid Léasaithe Réamhchaipitil (CALF) shcep@housing.gov.ie
Scéim Cóiríochta ar Cíos (RAS) ras@housing.gov.ie
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) hap@housing.gov.ie
Léasú Feabhsaithe enhancedleasing@housing.gov.ie
Léasú leasing@housing.gov.ie
Morgáiste go Cíos ón Údarás Áitiúil (LAMTR) LAMTR@housing.gov.ie
Morgáiste go Cíos MTR@housing.gov.ie
Deisiú agus Léasú RLS@housing.gov.ie
Cistí Láithreán Seirbhísithe ssf@housing.gov.ie
An Ciste Bonneagair Áitiúil um Sheachadadh Tithíochta a Ghníomhachtú (LIHAF) LIHAF@housing.gov.ie
Deontais do Thithe Príobháideacha privatehousegrants@housing.gov.ie
Scéim Liúntais Morgáiste mortgageallowance@housing.gov.ie
Scéim Deontais Tuíodóireachta thatch@housing.gov.ie
Scéim Deontais Bloc Coincréite Lochtach (Pirít / Mica) defectiveconcreteblocks@housing.gov.ie
Ábhair eile HousingDeliveryCo-ordination@housing.gov.ie

Rialtas Áitiúil

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Airgeadas Rialtais Áitiúil LGFinance@housing.gov.ie
Boird Stáit Stateboards@housing.gov.ie
Rialtais Áitiúil AD LGPersonnel@housing.gov.ie Localservices@housing.gov.ie
Rialachas Rialtais Áitiúil agus Comhaltaí Tofa mayors@housing.gov.ie
Struchtúir Rialtais Áitiúil agus Nuachóiriú lgsm@housing.gov.ie

Vótáil

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Tionscadal Clárúcháin Toghcháin registerreform@housing.gov.ie
Saincheadúnas franchise@housing.gov.ie

Oidhreacht - Oidhreacht Thógtha

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Suirbhéanna Fardail Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta (NIAH) niah@chg.gov.ie
An Straitéis Náisiúnta Dúchasach builtheritage@chg.gov.ie
Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht builtheritage@chg.gov.ie
Ceisteanna faoi Oidhreacht Ailtireachta maidir le Pleanáil builtheritage@chg.gov.ie
Plean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide builtheritage@chg.gov.ie
Ceisteanna Ginearálta builtheritage@chg.gov.ie
Ciste Déanmhais Stairiúla hsf@chg.gov.ie
Scéim Infheistíochta bhis@chg.gov.ie
Tionscnamh Bailte Stairiúla builtheritage@chg.gov.ie
Oidhreacht Éireann 2030 heritageireland2030@chg.gov.ie

Oidhreacht - Séadchomharthaí Náisiúnta

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Ceadúnúchán licensingsection@chg.gov.ie
Cosaint nationalmonuments@chg.gov.ie
Cartlann nmarchive@chg.gov.ie

Oidhreacht - An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Ceisteanna Ginearálta nature.conservation@chg.gov.ie
Páirceanna & Tearmainn pru@chg.gov.ie
Bainistíocht Maoine pru@chg.gov.ie
Eolaíocht & Bithéagsúlacht biodiversitypolicy@chg.gov.ie

Oidhreacht - Eile

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
An Chomhairle Tailte Móna peatlandscouncil@chg.gov.ie
Aonad Bainistíochta Tailte Móna peatlandsmanagement@chg.gov.ie
Aonad Cosanta Láithreáin designatedbogs@chg.gov.ie
Uiscebhealaí Éireann info@waterwaysireland.org
Aonad Ceadúnaithe Fiadhúlra - Ceisteanna faoi cheadúnais wildlifelicence@chg.gov.ie
Suíomhanna Oidhreachta Domhanda - Fiosrúcháin worldheritage@chg.gov.ie

Pleanáil

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Ciste Athghiniúna agus Forbartha Uirbí urdf@housing.gov.ie
Beartas Pleanála Réigiúnach Náisiúnta forwardplanning@housing.gov.ie
Rialachán Pleanála AE agus Idirnáisiúnta euplanningregulation@housing.gov.ie
Rialachas agus Maoirseacht Pleanála planninggov@housing.gov.ie
Beartas & Reachtaíocht Pleanála planning@housing.gov.ie

Mara

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Imeall Trá foreshore@housing.gov.ie
Pleanáil Spásúlachta Mara msp@housing.gov.ie
Reachtaíocht Mara MPDM@housing.gov.ie
Timpeallacht Uisce Mara msfd@housing.gov.ie

Uisce

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Aonad Uisce Tuaithe rural.water@housing.gov.ie
Clár Bonneagair Uisce a Chuir Forbróir ar fáil DPWSI@housing.gov.ie
Aonad Comhairleach Uisce wau@housing.gov.ie
Airgeadas & Beartas na hEarnála Uisce WSIP@housing.gov.ie

Comhlachtaí Maoirseachta

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Maoirseacht Náisiúnta, Rialtas Áitiúil agus Uisce nationaloversightlgw@housing.gov.ie
An Coimisiúin Náisiúnta Maoirseachta & Iniúchóireachta info@noac.ie
Comhlacht Comhairleach Uisce info@wab.gov.ie

Monatóireacht & Iniúchadh ERDF

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Monatóireacht & Iniúchadh ERDF erdfaudit@housing.gov.ie

Staitisticí agus Anailísíocht Sonraí

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Staitisticí agus Anailísíocht Sonraí Housing_statistics_queries@housing.gov.ie

Cumarsáid

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Preasoifig press@housing.gov.ie
Scoth Seirbhísí do Chustaiméirí QCSOfficer@housing.gov.ie

Eile

Aonad Gnó / Ábhar Seoladh Ríomhphoist
Acmhainní Daonna HR@housing.gov.ie
Airgeadas Departmental.finance@housing.gov.ie
Iniúchadh Inmheánach iau@housing.gov.ie
Catagóra