Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

I mbun Seirbhíse ar Bhord Stáit

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 10 months 2 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 1 month 2 weeks

Ó am go ham, nuair a thagann folúntais chun cinn ar bhoird Ghníomhaireachtaí/Chomhlachtaí faoi shainchúram na roinne, fógrófar iad ar an suíomh idirlín stateboards.ie.

Tairgeann suíomh idirlín na mbord stáit aon phointe teagmhála amháin do gach iarrthóir féideartha lena suim a léiriú le teacht isteach ar na boird stáit faoi shainchúram na Rann Rialtais ar fad. Éascaíonn an tairseach seo:

  • le fógraíocht deiseanna le suim a léiriú i bhfolúntais ar bhoird stáit agus na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leis an gcéanna,
  • le baill fhéideartha ar Bhoird a suim ghinearálta i bpost ar bhord stáit a chlárú agus
  • le foláirimh a sheoladh chucu siúd atá cláraithe ar shuíomh idirlín stateboards.ie faoi fholúntais bhoird de réir agus nuair a thagann siad chun cinn.

Ba chóir d’iarrthóirí féideartha a gcuid iarratas a dhéanamh trí shuíomh idirlín na mbord stáit agus tríd sin amháin.

Tá bosca ríomhphoist tiomnaithe ag an suíomh idirlín sin freisin do dhaoine sa phobal a bhfuil ceisteanna acu faoin bpróiseas nó faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh: info@stateboards.ie.

Is féidir Treoirlínte a rialaíonn ceapachán do bhoird stáit a aimsiú ar shuíomh idirlín na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

Déanfar gach ceapachán de réir na reachtaíochta lena rialaítear ceapacháin chuig gach comhlacht. Ní bheidh srian ar an Aire breithniú orthu siúd amháin a mbeidh iarratas déanta acu tríd an áis le suim a léiriú. Tabharfar aird mar is cuí agus iarratais á mbreithniú, ar beartas an Rialtais ar chothromaíocht inscne agus éagsúlacht ar bhoird stáit mar atá leagtha amach sna treoirlínte.

San áireamh leis An Cód Cleachtais maidir le rialachas comhlachtaí stáit (i mBéarla amháin), tá cur síos ar róil agus ar fhreagrachtaí na gCathaoirleach, na mBord agus na Stiúrthóirí.

Liostaítear boird faoi scáth na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil thíos.

Gníomhaireacht / Bord Reachtaíocht
An Bord Pleanála Chuid IV, Caibidil 1, S.105, S106, S107 - na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000-2015
Ervia Alt 17, den Acht Gáis 1976.
Líonraí Gáis Éireann Alt 7 ( 3 ) den Acht um Rialáil Gáis 2013 agus Airteagal 14 ( 2 ) de na hAirteagail Chomhlachais na Líonraí Gáis Éireann
An Ghníomhaireacht um Thithíocht agus Pobail Inbhuanaithe Alt  6 (1), S.I. No. 264 of 2012.
Gníomhaireacht Airgeadais do Thithe An tAcht um Gníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981
Uisce Éireann Airteagal 19.2(a) de na hAirteagail Chomhlachais de chuid Uisce Éireann
Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil Alt 6 (1) S.I. No. 290 of 2012
Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta Alt 126H. (1) an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014
An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil Alt 20, Acht na dTithe (Cóiríocht don Luacht Siúil), 1998
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann Alt 11, An tAcht um Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann 2001
An tÚdarás Clárúcháin Maoine Alt 11, An tAcht um Chlárú Gníomhas agus Teidil, 2006
An Bord um Réiteach Piríte Alt 8, An tAcht um Réiteach Piríte
An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Alt 153, an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004
An Binse Luachála Alt 12, An tAcht Luachála 2001

Is é seo an ballraíocht (i mBérla amháin) na mBord faoi choimirce na Roinne.

Táillí na mBord (i mBéarla amháin)