Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 month 1 week ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is tríd na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear foireann na Roinne de ghnáth.

Is féidir teacht ar shonraí maidir le hearcaíocht oscailte tríd dul i dteagmháil leo ag An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 nó tríd a suíomh gréasáin www.publicjobs.ie ( i mBéarla amháin).

Deiseanna Bainistíochta Tionscadal - Met Éireann

Is mian le Met Éireann earcú do dhá phost mar Bhainisteoir Tionscadail:

  • Bainisteoir Tionscadail HPC2020+, chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm thionscadal bonneagair Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta (HPC) um Thuar Uimhriúil Aimsire (NWP) oibríochta Met Éireann.
  • Bainisteoir Tionscadail Imirce agus Seirbhísí Bainistithe TFC (IMaMS), chun bunú bonneagair TFC le cumais Athshlánaithe ó Thubaiste (DR) a bhainistiú d'fhonn Leanúnachas Gnó a chinntiú i dtimpeallacht oibríochta 24/7.

Ní mór go mbeadh taithí shuntasach bainistíochta tionscadal ag  iarrthóirí ag leibhéal iomchuí, lena n-áirítear comhaltaí foirne tionscadail a threorú agus seachadadh aschur tionscadail a bhainistiú. 

Comhaltacht Iardhochtúireachta i Met Éirean

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) ag lorg léirithe spéise chun obair i gcomhaltacht taighde, a bhfuiltear chun tús a chur leis a luaithe is féidir. Ag seo thíos, cur síos ar an bpost: 

Taighdeoir ar innéacsanna & táirgí um an monatóireacht ar an aeráid   

(Conradh ar théarma seasta) Beidh tionchar suntasach ag an athrú aeráid in Éirinn ar an tsochaí, ar an ngeilleagar agus ar an gcomhshaol nádúrtha. Tá breathnuithe aimsire ar ardchaighdeán ríthábhachtach don tuiscint atá againn ar an aeráid agus tá siad riachtanach chun tacú leis an oiriúnú don athrú aeráide ionas go mbeifear in ann stádas tíre athléimní ó thaobh na haeráide de a bhaint amach d’Éirinn. Soláthraíonn an anailís ar shonraí aeráide san am atá imithe siar faisnéis luachmhar chun an lucht cinnteoireachta a chumasú le measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil athrú tagtha ar an aeráid, agus ar conas is dóchúil go bhfuil sé chun athrú amach anseo. Déanfaidh an té a cheapfar taighde ar inathraitheacht na haeráide in Éirinn, agus beidh sé dírithe ar bhonn ar leith ar shraith táirgí monatóireachta aeráide agus táscairí athraithe aeráide a fhorbairt de réir chaighdeáin na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda.  De réir thorthaí an taighde seo, cuirfear sraith táirgí ar fáil a chuirfear ar fáil don phobal i gcoitinne a bheidh de thacú do chinnteoirí in Éirinn a oibríonn in earnálacha a bhfuil tionchar ag an aeráid orthu.

Comhaltacht Iardhochtúireachta in Met Éireann

Tá léiriú spéise á lorg ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús leis a luaithe agus is féidir. Seo a leanas an sainchuntas poist:

Taighdeoir Iardhochtúireachta – Léarscáileanna Náisiúnta Caighdeánacha de Pharaiméadair  Mheitreolaíochta      

(Conradh Téarma Sheasta) is é an bunriachtanas chun sraith léarscáileanna a chur le chéile a úsáidfidh an Tionscal lena chinntiú go sásaítear caighdeáin Náisiúnta agus Eorachóid. Baineann na léarscáileanna seo le tréimhsí fillte ar theochtaí uasta agus íosta, báisteach ghearr ard-déine, báisteach an-láidir agus nochtadh d’ionsaí seaca. Oibreoidh an taighdeoir le tacair shonraí breathnóireachta stairiúla, agus cloífear le deachleachtas idirnáisiúnta nuair atá na léarscáileanna á gcur le chéile, lena n-áireofar anailís staitistiúil ar luach foircneach. Forbróidh an taighdeoir tacair shonraí amach anseo freisin a úsáidfear chun measúnú a dhéanamh ar bhaol maidir le róthéamh mar gheall ar shochar gréine i bhfoirgnimh.

Catagóra 
Ábhar