Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 month 1 week ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is tríd na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear foireann na Roinne de ghnáth.

Is féidir teacht ar shonraí maidir le hearcaíocht oscailte tríd dul i dteagmháil leo ag An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 nó tríd a suíomh gréasáin www.publicjobs.ie ( i mBéarla amháin).

Bainisteoir Tionscadal – Tionscadal Nuachóirithe Radair - Met Éireann

Iomaíocht oscailte do cheapachán le post: 

Bainisteoir Tionscadal – Tionscadal Nuachóirithe Radair 
Met Éireann,
an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Tá dualgas ar Met Éireann, Seirbhís Hidreolaíochta agus Mheitreolaíochta Náisiúnta na hÉireann (SHMN), chun réimse fairsing seirbhísí a sholáthar a bhaineann leis an aimsir chun cabhrú le beatha agus réadmhaoin a chosaint agus folláine shochaíoch agus gheilleagrach a chur chun cinn. Cuireann Met Éireann seirbhísí ar fáil do réimse fairsing earnálacha, eitlíocht, iompar ar talamh, muirí agus talmhaíocht ina measc. Glacann Met Éireann le príomhról, chomh maith, i bhfeidhm phleanála agus bhainistíochta éigeandála an Stáit trí na rabhaidh a bhaineann le guaiseacha aimsire a tháirgeann agus a chuireann sé in iúl. Tacaíonn córais oibríochtúla, eolaíochta agus theicniúla agus feidhm thaighde meitéareolaíochta agus clíomeolaíochta le soláthar seirbhíse Met Éireann.

Is mian le Met Éireann post Bainisteoir Tionscadal a earcú ina ndéanfar an líonra náisiúnta radar meitéareolaíochta, tionscadal Uasghrádaithe Líonra Radar Aimsire na hÉireann, a nuachóiriú. Caithfidh taithí shuntasach a bheith ag iarrthóirí ar bhainistíocht tionscadal ar leibhéal cuí, ar fhoirne tionscadail a stiúradh agus bainistíocht a dhéanamh ar aschur tionscadail a sholáthar ina measc. Is féidir teacht ar shonraí breise ar an ról, riachtanais iarrthóra agus na hinniúlachtaí a lorgaítear, sa mhullach ar shonraí iarratais ar na láithreáin ghréasáin: 

An Roinn/an tÚdarás Fostaithe

Met Éireann, rannán líne na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Earcaíocht 

Tá earcaíocht á déanamh ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil don phost seo faoina Ceadúnas Earcaíochta a d’eisigh an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (an CCSP) agus i gcomhréir le Cód Cleachtais an CCSP.

Láithreán Gréasáin na Roinne/an Údaráis Fostaithe

www.housing.gov.ie  

Láthair

Ceanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9. Mar gheall ar chineál an tionscadail, beidh súil leis go bhfreastalóidh an Bainisteoir Tionscadal ar chruinnithe agus ceardlanna náisiúnta agus idirnáisiúnta ó am go ham i gcaitheamh shaolré an chonartha.

Iarratais 

Is é an spriocdháta d’iarratais 5pm an 22 Bealtaine 2020.

Faisnéis Bhreise 

Catagóra 
Ábhar