Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 months 2 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 2 months 2 weeks

Is tríd na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear foireann na Roinne de ghnáth.

Is féidir teacht ar shonraí maidir le hearcaíocht oscailte tríd dul i dteagmháil leo ag An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 nó tríd a suíomh gréasáinwww.publicjobs.ie ( i mBéarla amháin).

Príomhoifigeach (Béal an Átha)

Íarann an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil iarratas ar an ról príomhoifigeach ina n-oifig i mBéal an Átha.

Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Tacaíonn an Roinn sholáthar inbhuanaithe agus éifeachtach tithe deaphleanáilte agus rialtas áitiúil éifeachtach. C

hun é seo a dhéanamh, cinntíonn an Roinn go gcuireann phleanáil agus tógáil inár réigiúin le forbairt chothrom inbhuanaithe, agus go soláthraíonn sé tithíochta dhea-chaighdeánach.

Tá freagracht ag an Roinn freisin creat a chur ar fáil le haghaidh acmhainní uisce a bhainistiú go hinbhuanaithe ón bhfoinse go dtí an fharraige agus rialtas áitiúil atá daonlathach, freagrach agus éifeachtach, bainistíocht éifeachtach toghcháin agus bainistíocht seirbhísí dóiteáin agus éigeandála ar árdchaighdeán.

Fostaíonn an Rionn breis is 780 ball foirne, go príomha i mBaile Átha Cliath, Loch Garman agus Béal an Atha. Tá thart ar 70 ball foirne lonnaithe i mBéal an Átha faoi láthair i bhfoirgneamh ina bhfuil roinnt Ranna Rialtais eile bunaithe.

Ról an Phríomhoifigigh

Athróidh nádúr beacht ról an Phríomhoifigigh ag brath ar na hAonaid Ghnó ina dtagann folúntais chun cinn. Tacaíonn an Roinn le clár soghluaisteachta foirne a sholáthraíonn deiseanna don fhoireann bogadh idir aonaid chun a gcuid scileanna agus saineolais a fhorbairt tuilleadh. Tá gnéithe de na Rannáin seo a leanas sa Roinn lonnaithe in oifig Bhéal an Átha faoi láthair -

  • An Rannán Uisce
  • An Rannán Tacaíochta Corparáidí agus Gnó
  • An Rannán Seachadta Tithíochta

Go ginearálta, is féidir le Príomhoifigeach a bheith ag súil go mbeidh baint aige nó aici le foirne daoine a stiúradh agus a spreagadh, anailís a dhéanamh ar shaincheisteanna beartais phoiblí, dul i gcomhairle le hAirí agus le Comhaltaí den Oireachtas, comhairle a sholáthar, páirtithe leasmhara a bhainistiú, cláir a sheachadadh agus seirbhísí don saoránach a bhainistiú agus a sheachadadh.

Rannóg / Údarás Fostaithe

An Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtais Áitiúil

Earcaíocht

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtais Áitiúil ag earcú don phoist seo de réir a Ceadúnas Earcaíochta eisithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Chóid Cleachtais an CCSP.

Suíomh Gréasáin na Rannóige / an Údaráis Fostaithe: www.housing.gov.ie

Ionad: Béal an Átha

Iarratais: Is é an data deiridh le haghaidh iarratais ná 20/06/2019.

Ba chóir d’iarratasóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur chuig recruitment@housing.gov.ie

Nóta: Ní glactar ach le hiarratais curtha isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil - http://www.housing.gov.ie/ga/recruitment

Dáta Fógartha: 04/06/2019

Dáta Deiridh na nIarratas: 20/06/2019

Application Form  (77.62 KB)

Information Booklet (179.5 KB)

Privacy Statement (31.37 KB)

Catagóra 
Ábhar