Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cuireann Aire Coveney fáilte roimh foilseacháin Ráiteas Straitéise a Ranna don tréimhse 2016 – 2019

Foilsithe an Aoine, 13 Ean 2017
Dept Housing logo

Cuireann Simon Coveney, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil fáilte inniu roimh foilseacháin Ráiteas Straitéise a Ranna don tréimhse 2016 - 2019.

Dúirt an  tAire gur leagtar amach sa Ráiteas Straitéise plean oibre do na blianta atá le teacht, ar plean é lena gcumasófar don Roinn seo leanúint lena seirbhísí a sholáthar ar aon dul leis na gealltanais ábhartha atá sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta.

Chuir an tAire Coveney béim go háirithe ar tiomantas na Roinne maidir le aghaidh a thabhairt ar an dúshlán náisiúnta tithíochta mar ábhar práinne agus dúirt sé go raibh acmhainní na Roinne á n-úsáid chun soláthar an phlean Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine ón Rialtas a bhrú chun cinn go leanúnach. Áirítear le cuspóirí buntábhachtacha maidir leis seo méadú suntasach ar sholáthar na tithíochta sóisialta, dúblú ar aschur na tithíochta foriomláine ó na leibhéil reatha go dtí 25,000 in aghaidh na bliana ar a laghad, agus dul i ngleic leis an easpa dídine ar bhealach cuimsitheach. Is é an aidhm dlús a chur le gach cineál soláthair tithíochta – sóisialta, príobháideach agus ar cíos – a fhágfaidh go dtiocfaidh méadú fíormhór ar sheachadadh na dtithe lena bhfuil géarghá sna háiteanna cearta ag praghasanna níos inacmhainne.

Comhlíontar tiomantas sa Straitéis nuafhoilsithe don Earnáil Chíosa, a rinneadh faoin bPlean Gníomhaíochta don Tithíocht agus Easpa Dídine agus leagtar amach ann an bealach lenar féidir earnáil chíosa inmharthanta inbhuanaithe a fhorbairt go soláthrófar rogha, cáilíocht agus daingneacht do theaghlaigh agus deiseanna infheistíochta daingne, tarraingteacha do thiarnaí talún.

Dúirt an tAire go mbeidh ar an Roinn díriú go sonrach ar chur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta don Tithíocht a bhrú chun cinn thar thréimhse an ráitis straitéise, ach freisin go bhfuil tosaíochtaí láithreacha eile do Roinn mar shampla creat náisiúnta pleanála a cheapadh chomh maith le dul chun cinn a dhéanamh ar an mBille um an Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú) d’fhonn foráil a dhéanamh do chóras toilithe nua-aimseartha le haghaidh forbairt sa Limistéar Muirí.

Foilseofar an Creat Náisiúnta Pleanála níos déanaí i mbliana tar éis próisis chomhairliúcháin ionchuimsithigh le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal i gcoitinne, agus beidh sé ina phlean straitéiseach d’Éirinn chomh fada le 2040, lena dtarraingeofar le chéile beartais ábhartha an Rialtais agus infheistíocht ar fhorbairt náisiúnta agus réigiúnach. Díreofar leis an gCreat ar fhorbairt eacnamaíoch agus infheistíocht i mbonneagar tithíochta, seirbhísí uisce, iompair, cumarsáide, fuinnimh, sláinte agus oideachais.

Dúirt an tAire Coveney:  Is é príomhthosaíocht atá ag an Rialtas ná an iarracht náisiúnta chun dul i ngleic leis an ngéarchéim thithíochta atá againn in Éirinn a stiúradh, agus is é an dúshlán is mó atá romhainn mar thír. Léiríonn an Ráiteas Straitéise an tosaíocht seo chun tithe a chur ar fáil, ach léiríonn sé freisin an gclár oibre an-leathan don Roinn maidir le an dóigh a bpleanálaimid le haghaidh forbairt; an dóigh a mbainistímid ár nacmhainní uisce; an dóigh a gcistímid agus a struchtúraímid ár gcóras rialtais áitiúil agus an dóigh a dtacaímid le pobail atá bríomhar agus cuimsitheach.

Tá struchtúr an Ráitis Straitéise seo bunaithe ar spriocanna ardleibhéil nó straitéiseacha, agus sprioc amháin ag gabháil le gach ceann de phríomhréimsí cláir na Roinne.Tugann an Stráitéis eolas, chomh maith, ar na cuspóirí agus na ngníomhaíochtaí a thabharfaidh an Roinn faoi sna feidhmeanna ilchineálacha eile atá faoina chúram, tithíocht, pleanáil, uisce, rialtas áitiúil agus pobail, agus i Met Éireann san áireamh.

Tá an Ráiteas Straitéise 2016 – 2019 ar fáil ar an suíomh gréasáin:

http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/20170106-statement-of-strategy-gaeilge.pdf

DEIREADH

Catagóra