Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iarratas - Foilseacháin Inrochtana

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 11 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Seirbhísí Inrochtana

Leagadh síos an Straitéis Náisiúnta Míchumais agus an tAcht um Míchumas 2005 agus iarracht á déanamh a chur ar chumas daoine atá faoi mhíchumas a bheith rannpháirteach go hiomlán i saol geilleagrach, sóisialta agus cultúrtha an phobail. Tá freagracht mhór ar gach comhlacht poiblí a chinntiú go bhfuil rochtain ag cách ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal, lena n-áirítear eolas inrochtana a bheith ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Foilseacháin Inrochtana

Táimid meáite, nuair is féidir agus nuair atá maoiniú ar fáil na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • A chinntiú go gcuirfear ar fáil i bhformáid inrochtana gach foirm agus bileog eolais nuair a iarrfar sin (tá Foirm Iarratais ar leithligh le haghaidh Eolas Inrochtana ar fáil). Fógróimid go hoscailte freisin inrochtaineacht an eolais sin don fhoireann agus don phobal.
     
  • Smaoineofar ar riachtanais chustaiméirí agus foirmeacha, bileoga agus foilseacháin á ndearadh sula bhfoilseofar iad trí cháipéisí mar “First Steps in Producing Accessible Publications” de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais agus Treoirlínte & Seicliostaí "See it Right" de chuid an RNIB.

A chinntiú go scríobhfar gach foilseachán dár gcuid i dteanga chomh saor ó bhéarlagair agus is féidir. I gcásanna nach bhféadfar é sin a dhéanamh, mar gheall ar an gcineál cáipéise agus ábhar na cáipéise, tabharfaidh baill foirne cúnamh, nuair a iarrfar sin.

B’fhéidir nach bhféadfaí gach cáipéis a chur ar fáil go héasca don phobal i ngach formáid, ach breithneoimid aon iarratas a gheofar, ag féachaint do riachtanais an chustaiméara agus don mhaoiniú a bheidh ar fáil

Samplaí d’Fhormáidí Inrochtana a d’fhéadfadh a bheith ar fáil, ar iarratas

  • Leagan le cló mór
  • Leagan éisteachta CD nó méaróg chuimhne
  • Braille
  • Formáid éasca le léamh
  • Leagan leictreonach HTML

Conas iarratas a dhéanamh ar Fhoilseachán Inrochtana

Líon isteach Foirm Iarratais le haghaidh Eolas Inrochtana le do thoil agus seol ar ais í chuig:-

Steven O'Riordan
Rochtain ar Fhoilsitheoireacht,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Aonad Cumarsáide
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath D01 W6X0

Fón: +353 (0)1 888 2895
Ríomhphost: steven.oriordan@housing.gov.ie

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.