Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

An Chairt Chustaiméirí agus an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Tá rún daingean againn seirbhísí ardchaighdeáin, cúirtéiseacha agus tráthúla a sholáthar duit ag gach tráth.  Tá an tiomantas seo a athdhearbhaítear sa bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí agus leis an gCairt Chustaiméirí ghaolmhar.

Leagann amach lenár gCairt Chustaiméirí na caighdeáin seirbhíse lenar féidir leat a bheith ag súil nuair a théann tú i dteagmháil linn ar an teileafón, i scríbhinn nó go pearsanta. Leagann amach leis an bPlean Gníomhaíochta conas a chuirfimid na tiomantais sa Chairt i ngníomh, conas a dhéanfaimid athbhreithniú ar ár bhfeidhmíocht agus á bhfeidhmíocht a thuairisciú.

Aiseolas / Gearáin ó Chustaiméirí

Mura mbíonn tú sásta le cáilíocht na seirbhíse atá faighte agat uainn nó más mian leat díreach roinnt moltaí a dhéanamh lenár seirbhísí a fheabhsú, téigh i dteagmháil linn go díreach. Fáiltímid roimh gach aiseolas agus déileáilfimid le do ghearáin/cheisteanna/mholtaí ar bhealach tráthúil agus faoi rún.

Oifigigh Rochtana faoin Acht um Míchumas 2005

Féachann an Roinn le cinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais a custaiméirí ar fad, lena n-áirítear daoine le míchumais, agus go seasfar le cearta ar chóir chomhionann agus seirbhísí á seachadadh.  

Oifigigh Rochtana ceaptha againn de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.