Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cuireadh síneadh le tréimhse rannpháirtíocht an phobail sa chóras pleanála ar feadh 19 lá bhreise

Foilsithe an Aoine, 17 Aib 2020
Dept Housing logo

Chomhaontaigh an Rialtas, ar iarraidh Eoghan Murphy T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, chun ordú a dhéanamh, a chuireann síneadh breise, go héifeachtach, le gach tréimhse rannpháirtíocht an phobail sa chóras pleanála ar feadh 19 lá bhreise, a fhad leis an 9 Bealtaine 2020 agus an lá sin san áireamh.

Sonraíodh in Ordú an Rialtais deireanach, a rinneadh an 29 Márta 2020, go raibh tréimhse an tsínidh le críochnú an 20 Aibreán 2020. Ciallaíonn an cinneadh gur cuireadh síneadh breise leis an síneadh tosaigh 23 lá le tréimhsí rannpháirtíocht an phobail sa chóras pleanála, agus mairfidh tréimhse iomlán an tsínidh anois 42 lá nó 6 seachtaine.

Dúirt an tAire Murphy: “Táim thar a bheith buíoch de na hiarrachtaí a rinne foireann na n-údarás pleanála agus an Bhoird Phleanála chun an córas pleanála a choimeád ag oibriú ar an mbealach a d’oibrigh siad i rith na n-amanna neamhghnácha seo.  Tacóidh na bearta a rinneadh inniu le hiomláine an phróisis chinnteoireachta trína chinntiú nach mbaineann na srianta reatha de rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas. Tá príomhról ag ár gcóras pleanála i gceartlár an téarnaimh i ndiaidh Covid-19.”

Imreoidh an síneadh breise seo tionchar ar an am a ghlacann sé chun iarratais pleanála a phróiseáil, ar na bealaí seo a leanas:

  • Má seoladh iarratas ar aghaidh roimh Dé hAoine, an 21 Feabhra 2020, nó ar an dáta sin, tá céim rannpháirtíocht an phobail curtha i gcrích, agus is féidir le húdarás pleanála cinneadh a dhéanamh, ar an ábhar sin, laistigh den spriocdháta sínte;
  • Má seoladh iarratas ar aghaidh i ndiaidh an dáta sin, ach roimh an 29 Márta 2020, ní féidir an cinneadh a dhéanamh ach i ndiaidh an 9 Bealtaine 2020 lena chinntiú gur críochnaíodh gné rannpháirtíocht an phobail;
  • Má sheoltar iarratas ar aghaidh i ndiaidh an 29 Márta 2020, ní féidir leis an Údarás Pleanála cinneadh a dhéanamh faoi ach i ndiaidh go n-éagann an tréimhse cúig seachtaine le haghaidh comhairliúchán poiblí, a thosófar anois an 10 Bealtaine 2020, agus, ar an ábhar sin, ag brath ar an dáta a sheoltar iarratas ar aghaidh, ba é an dáta is luaithe a d’fhéadfaí cinneadh a dhéanamh Dé Luain, an 15 Meitheamh 2020.

Bainfidh an t-am sínte le hachomhairc phleanála freisin, a leanfaidh an Bord Pleanála a fháil sa phost.

Leanann an Roinn lena mholadh d’údaráis pleanála go gcuirtear comhairliúchán poiblí agus gníomhaíocht chruinnithe comhairle siar maidir le gach Plean go dtí go bhfuil tréimhse an tsínidh thart, a chríochnóidh anois an 9 Bealtaine 2020. 

Sa chás gur féidir, tá a mhéid oibre agus is féidir á cur ar aghaidh ag údaráis pleanála trí na srianta sínte seo, mar shampla, trí mhodhanna éagsúla oibre a úsáid agus glacadh le hiarratais a dhéantar sa phost.  Luaigh an tAire gurbh fhéidir leis an mBord Pleanála achomhairc agus iarratais ar thithíocht agus bonneagar straitéiseach a chur chun cinn a bhí ina n-ábhar comhairliúcháin phoiblí cheana féin ó cuireadh an chéad ordú i bhfeidhm.    

Aithnítear go gcuireann an tréimhse sé seachtaine atá á cur le rannpháirtíocht an phobail roinnt teorainneacha ar oibriú an chórais phleanála ag an tráth seo.  Teastaíonn an freastal sealadach seo ar phróisis phleanála, áfach, lena chinntiú go gcosnaítear croíphrionsabal rannpháirtíocht an phobail laistigh dár gcóras, i dtráth ina leanann fanacht sa bhaile a bheith ina ghné ríthábhachtach den fhreagairt d’éigeandáil Covid-19. 

Glacann an córas pleanála agus forbartha le ról tábhachtach chun tacú le forbairt gheilleagrach na tíre, agus glacfaidh sé le ról ríthábhachtach maidir le tacú le gníomhaíocht shóisialta agus gheilleagrach nuair a bheidh deireadh le éigeandáil COVID 19.   Éascóidh an stoc ceadanna a deonaíodh cheana féin é seo, agus tá ceadanna i bhfeidhm cheana féin do bhreis agus 40,000 aonad tithíochta nár tógadh go fóill.