Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An tAire Murphy: Tús an athuair le tréimhse rannpháirtíochta poiblí na nIarratas Pleanála

Foilsithe an Luain, 25 Bealtaine 2020
Dept Housing logo

Ón lá inniu ar aghaidh, Dé Luain, an 25 Bealtaine 2020, beidh feidhm leis na gnáth-thréimhsí le haghaidh próiseas rannpháirtíochta poiblí d’iarratais phleanála faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt i ndáil le hiarratais nua.

Le linn don Aire Murphy an cinneadh a dhéanamh gan síneadh a chur le horduithe pleanála a rinneadh le déanaí, chuir sé na nithe seo a leanas san áireamh:

  • an cinneadh a rinne an Chomh-Aireacht leanúint le Céim 1 de Threochlár an Rialtais d’Athoscailt na Sochaí agus Gnólachtaí ar an 18 Bealtaine 2020;
  • an cinneadh na ‘srianta fan sa bhaile’ a leasú trí “obair thógála agus forbartha” a chur leis agus “soláthar seirbhísí tacaíochta a bhaineann le hobair thógála agus forbartha” mar sheirbhísí riachtanacha, éifeachtach ón 18 Bealtaine 2020;
  • deimhniú ón mBord Pleanála agus oifigigh a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu ar an 31 údarás pleanála go n-athosclóidh siad a ndeasca pleanála poiblí Dé Luain, an 25 Bealtaine 2020, agus go mbeidh socruithe cuí déanta i bhfianaise na comhairle sláinte poiblí, agus go soláthróidh siad bearta forlíontacha freisin chun tacú le rannpháirtíocht an phobail, lena n-áirítear doiciméid iarratais a fhoilsiú ar líne; agus
  • comhairle dlí ó Oifig an Ard-Aighne.

Sa chomhthéacs seo, d’oibrigh an Roinn le húdaráis áitiúla agus leis an mBord Pleanála lena dheimhniú go mbeidh na bearta forlíontacha seo a leanas curtha i bhfeidhm chun rannpháirtíocht phoiblí éifeachtach a chinntiú i ndiaidh an 23 Bealtaine 2020:

  • Nósanna Imeachta Oibriúcháin Caighdeánacha a fhorbairt don tseirbhís pleanála sa 31 údarás áitiúil, a bhfuil Prótacal an Rialtais um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte curtha san áireamh iontu, d’fhonn a chinntiú gur ann do chur chuige comhsheasmhach maidir le hoscailt oifigí poiblí agus rochtain phoiblí ar sheirbhísí pleanála ar an Luan, an 25 Bealtaine 2020;
  • an ceanglas, i bhfoirm na Rialachán Pleanála nua, go gcuirfear gach doiciméad a bhaineann le hiarratas pleanála a chuirtear faoi bhráid údaráis phleanála (seachas in imthosca eisceachtúla) ar fáil ar líne don phobal 5 lá oibre i ndiaidh na ndoiciméad a fháil;
  • seoltaí ríomhphoist / línte teileafóin speisialta chun cabhrú leis an bpobal le hiarratais phleanála, le soláthar ag gach údarás pleanála agus ag an mBord i rith thréimhse phaindéim Covid-19; agus
  • eolas á roinnt ag údaráis phleanála ar líne agus sa phreas faoi na bearta seo, agus béim á leagan ar infhaighteacht modhanna ar líne. 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Murphy:

“Is mian liom buíochas a ghabháil leis na húdaráis phleanála agus leis an mBord Pleanála as an oiread oibre agus a d’fhéadfaí a dhéanamh tríd an gcóras pleanála le 8 seachtaine anuas nuair a bhí síneadh curtha, le hOrdú Rialtais, leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí.  Anois is féidir leanúint ar aghaidh le cinntí a dteastaíonn rannpháirtíocht phoiblí lena n-aghaidh, le tacaíocht ó bhearta cumarsáide feabhsaithe, lena n-áirítear iarratais phleanála a fhoilsiú ar líne agus oifigí pleanála a oscailt chun críocha pleanála. Tarlóidh sé seo de réir na treorach sláinte poiblí, a bhféadfadh rochtain bunaithe ar choinne a bheith i gceist leis, ón Luan seo, an 25 Bealtaine 2020.  Leanfaidh bearta den sórt seo ag tacú le sláine an chórais pleanála trína chinntiú nach ligtear rannpháirtíocht phoiblí sa phróiseas i ndearmad, agus ag an am céanna, ról an chórais pleanála sa téarnamh geilleagrach tar éis Covid-19 a chothabháil.”

doiciméad nuashonraithe ‘Ceisteanna Coitianta’ le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ina bhfuil eolas faoi na socruithe oibre nua iar-Alt 251A a bheidh i bhfeidhm ón 25 Bealtaine 2020.