Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Ciste Forbartha agus Athnuachana Uirbí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 6 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 5 months 1 week

Is é aidhm an Chiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (an CAFU) chun tacú le forbairt níos dlúithe agus níos inbhuanaithe, faoi mar a leagtar amach i dTionscadal Éireann 2040, trí chúig chathair agus bailte móra eile na hÉireann a athghiniúint agus a athnuachan, ar aon dul le cuspóirí an Chreata Pleanála Náisiúnta (an CPN) agus an Phlean Forbartha Náisiúnta (an PFN). Déanfar comhréir níos mó d’fhorbairt chónaithe agus úsáide measctha a sholáthar, a bhuíochas leis sin, laistigh de lorg coise tógtha ár gcathracha agus ár mbailte agus lena chinntiú gur féidir áiteanna mealltacha agus beoga a dhéanamh de níos mó codanna dár gceantair uirbeacha ina roghnaíonn daoine chun cónaí agus oibriú iontu, agus chun infheistiú a dhéanamh iontu agus cuairt a thabhairt orthu.

Tá sé ar cheann amháin de cheithre chiste a bunaíodh faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027. Tá freagracht orainn as an CAFU a chur i bhfeidhm, ar leithdháileadh €2 billiún air faoin PFN a fhad leis an mbliain 2027, agus beidh €550 milliún ar fáil a fhad leis an mbliain 2022 agus beidh €130 milliún ar fáil don bhliain 2020.

Tá freagracht orainn as an CAFU a chur i bhfeidhm, ar leithdháileadh €2 billiún sa Phlean Forbartha Náisiúnta (an PFN) air a fhad leis an mbliain 2027.

Faoi Ghairm 1 in Iúil 2018, tugadh cuireadh do thairiscintí ó gach comhlacht poiblí ar thacaíocht chistithe ón CAFU. Fuarthas 189 iarratas, ar an iomlán. Bhí an próiseas iarratais an-iomaíoch. D’fhógair an tAire Murphy tacaíocht an CAFU an 26 Samhain 2018, i ndiaidh próiseas measúnaithe, ar 88 tionscadal, ar an iomlán, ar fud na tíre. Tá liosta de na tionscadail rathúla ar fáil le hamharc orthu.

An Dara Gairm

Fógraíodh an dara gairm ar thograí faoin CAFU le déanaí.

Tá Gairm 2 ar oscailt d’údaráis áitiúla amháin, mar gheall gurb iad siúd, an t-údarás pleanála, is fearr atá in ann tús áite a thabhairt do thograí ina limistéir oibríochtúla agus iad a chomhtháthú ina limistéir feidhme. Spreagtar comhoibriú le comhpháirtithe neamh-údaráis áitiúil, ach caithfidh údarás áitiúil a bheith sa phríomhiarratasóir i ngach cás.

Tábhactach

Tagraítear anseo do Chiorclán URDF 01/2020 dátaithe 13 Eanáir 2020 maidir leis an gCiste Forbartha agus Athnuachana Uirbhí (an CAFU) - Gairm ar Thograí, agus do Chiorclán PL02/2020 dátaithe 29 Márta 2020 maidir feidhmiú an chórais phleanála agus forbartha le linn Éigeandáil an Choróinvíris (COVID-19). De réir mar atá cúrsaí ag titim amach, rinneadh an cinneadh go gcuirfear síneadh ama eile leis an t-am atá fágtha chun tograí CAFU a chur isteach faoin dara gairm go dtí meán lae ar an 29 Bealtaine 2020. Ba chóir foirmeacha iarratais a líonadh agus iad a chur trí rphost chuig urdf@housing.gov.ie faoin dáta seo.

Is féidir aon cheist a chur chuig Bainistíocht an Chláir Pleanála/ Ciste Forbartha agus Athnuachana Uirbí ag urdf@housing.gov.ie nó ag 01 (888) 2000.

Tionscadal Cheathrú na Mainistreach, Cill Chainnigh

Cuireadh tús leis an obair ar Thionscadal Cheathrú na Mainistreach i gCathair Chill Chainnigh. Tá an tionscadal seo á chistiú i bpáirt ag an gCiste Forbartha agus Athnuachana Uirbí, agus tá athnuachan ar an láithreán a bhíodh in úsáid ag Grúdlann Smithwick mar chuid de. Tiontófar an láithreán ina cheathrú uirbeach ina mbeidh úsáidí tráchtála, áineasa agus pobail, agus feabhsófar oidhreacht mheánaoiseach na cathrach freisin. Tá sé i gceist ag an Roinn gnéithe den tionscadal seo a thaifeadadh ó thús deireadh trí ábhar ar líne. Is féidir an t-eolas is deireanaí a fháil faoi dhul chun an tionscadail anseo.