Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Ciste Forbartha agus Athnuachana Uirbí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 4 days ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cabhróidh an Ciste Forbartha agus Athnuachana Uirbí le limistéir shuntasacha nach bhfuil in úsáid a ndóthain a athnuachan i gcúig chathair na hÉireann agus i mbailte móra eile. Is cuid thábhachtach é de Éire 2040 - An Tionscadal, Creat Náisiúnta Pleanála agus Plean Forbartha Náisiúnta an Rialtais.

Is é aidhm an Chiste forbairt nua chónaitheach agus tráchtála a spreagadh sna cathracha agus bailte móra is mó inár dtír. Tacóidh seirbhísí agus taitneamhachtaí nua leis na forbairtí nua sin, agus cabhrófar le ‘fás dlúth’ a bhaint amach mar a socraíodh in Éire 2040 - An Tionscadal.

Táimid freagrach as an gCiste a chur i bhfeidhm, ciste ag a bhfuil leithdháileadh 2 bhilliún euro sa Phlean Forbartha Náisiúnta go 2027.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Beimid ag bualadh leis na hiarratasóirí a n-éiríonn leo (i mí na Nollag agus mí Eanáir) chun sonraí na leithdháiltí cistithe a phlé chomh maith le dul chun cinn comhaontaithe na dtograí. Cuirfear aiseolas foirmiúil ar na hiarratais nach n-éiríonn leo i dtoll a chéile i mí na Nollag lena n-eisiúint.

Tá an próiseas a bhaineann leis na comhaontuithe leis an hiarratasóirí rathúla ar bun faoi láthair, agus mar sin ní chuirfear coinníollacha na dtionscadal i gcrích go dtí go gcríochnaítear an próiseas sin, lena mbaineann faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de nó tograí a bheidh faoi réir toiliú foirmiúil nó próiseas fála níos faide anonn.

Tá sásra achomhairc ag baint leis an bpróiseas breithmheasa d’iarratasóirí nach n-éiríonn leo, laistigh de thréimhse shonraithe, agus is féidir é sin a úsáid nuair a chuirtear a marcanna in iúl dóibh.

Meastar go seolfar an dara glaoch ar thograí le haghaidh chistiú 2020 i dtús 2019.  Eagrófar ceardlann roimh ré chun iarratasóirí agus údaráis áitiúla a réiteach don chéad ghlaoch eile (agus ionas go bhfaighidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil aiseolas) agus sula bhforbrófar an chéad ghlaoch eile.

Meastar go mbeidh an tréimhse iarratais sin ar bun go dtí samhradh 2019.

Tionscadal Cheathrú na Mainistreach, Cill Chainnigh

Cuireadh tús leis an obair ar Thionscadal Cheathrú na Mainistreach i gCathair Chill Chainnigh. Tá an tionscadal seo á chistiú i bpáirt ag an gCiste Forbartha agus Athnuachana Uirbí, agus tá athnuachan ar an láithreán a bhíodh in úsáid ag Grúdlann Smithwick mar chuid de. Tiontófar an láithreán ina cheathrú uirbeach ina mbeidh úsáidí tráchtála, áineasa agus pobail, agus feabhsófar oidhreacht mheánaoiseach na cathrach freisin. Tá sé i gceist ag an Roinn gnéithe den tionscadal seo a thaifeadadh ó thús deireadh trí ábhar ar líne. Is féidir an t-eolas is deireanaí a fháil faoi dhul chun an tionscadail anseo.