Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire Murphy an dara gairm ar thograí le haghaidh Chiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (CAFU) ar fiú €2 bhilliún é

Foilsithe an Satharn, 11 Ean 2020
Minister Eoghan Murphy

Inniu d’fhógair an tUasal Eoghan Murphy T.D. An tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil mionsonraí maidir leis an dara gairm ar thograí faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (CAFU), ciste ar fiú €2 bhilliún é.

Tá ról ríthábhachtach ag CAFU i ndlúthfhás uirbeach a chinntiú, ceann de na príomhchuspóirí straitéiseacha atá aitheanta sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta faoi Thionscadal Éireann 2040.

Mar phríomhghníomhachtóir de Thionscadal Éireann 2040, tá CAFU, ceann de na ceithre chiste a bunaíodh faoi Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027, dírithe ar thacú le tionscadail iarratasóirí a chabhróidh le hathghiniúint agus le hathnuachan chathracha agus bhailte móra na hÉireann.

Oibríonn CAFU ar bhonn iomaíoch, tairiscint-bhunaithe trí dheontas Státchiste. Ní mór go n-áireofaí i dtograí faoin dara gairm tionscadail nuálacha agus chlaochlaitheacha chomhtháite uirbeacha athghiniúna a ailíníonn le Straitéisí Réigiúnacha Spásúla agus Eacnamaíocha (SRSEanna) áitiúla agus i gcás na Mórcheantar, an Plean Straitéiseach Mórcheantair (PSMC) ábhartha.

Le linn dó a bheith ag labhairt faoi na tionscadail CAFU, a bhfuil tacaíocht curtha ar fáil dóibh cheana féin agus atá ar bun anois, thagair an tAire Murphy don tábhacht a bhain le agus don rath a bhí ar an gclár infheistíochta in achar gearr. 

“Ag teacht le haidhmeanna Thionscadal Éireann 2040, is ionann CAFU agus cur chuige níos comhtháite agus níos saincheaptha maidir le soláthar infheistíochta Rialtais agus tá sé éagsúil leis na beartais, an smaointeoireacht agus an maoiniú a bhí i gceist roimhe seo. Táthar ag súil go mbeidh tionchar claochlaitheach ag na tionscadail bheartaithe atá faofa cheana féin faoin gcéad ghairm ar ár gcathracha agus bailte móra. Is fianaise é an éagsúlacht a bhaineann leis an gcéad thrainse de thionscadail ar bhéim agus ar nádúr freagrúil CAFU.  Trí CAFU, tá tacaíocht spriocdhírithe á fáil ag iarratasóirí rathúla le haghaidh réitigh iomlánaíocha nuálacha ar cheisteanna a chuir cosc ar athghiniúint agus ar athnuachan ár gcathracha agus bailte móra”.

Maidir leis an dara gairm, mhol an tAire d’údaráis áitiúla tairbhe a bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an dara gairm.

“Le fada an lá tá ár gcathracha agus bailte móra thíos leis mar gheall ar cheantair atá imithe i léig agus ceantair nach bhfuil mórán úsáide á baint astu. Molaim anois d’údaráis áitiúla an deis a bhaineann leis an dara gairm seo a thapú trí CAFU agus tabhairt faoin dúshlán a bhaineann leis na ceantair seo a athshamhlú agus machnamh a dhéanamh ar conas leas a bhaint as an bpoitéinseal a bhaineann leo ionas go mbeidh tionchar dearfach acu ar ár bpobail.

Murab ionann agus straitéisí cosúla, tá infheistíocht chaipitil shuntasach Státchiste ag tacú leis an gCreat Pleanála Náisiúnta trí CAFU. Tá an tacaíocht mhaoinithe Státchiste ar fáil anois.Tá €550 milliún ar fáil le tacú le tionscadail go dtí 2022 agus tá €2 bhilliún ar fad ar fáil suas go dtí 2027.

Den chéad uair riamh, tá an Ciste nuálaíoch spreagtha seo ag cruthú deis d’údaráis áitiúla athghiniúint agus athnuachan phleanáilte ár gcathracha agus ár mbailte móra a chomhordú trí infheistíocht chaipitil Státchiste a sholáthar a chinnteoidh go bhfuil an tionscadal ceart ag tarlú ag an am ceart san áit cheart.”

Beidh cead ag údaráis áitiúla iarratais a dhéanamh ar an 1 Feabhra. Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais faoin dara gairm seo 12 meán lae, Dé Máirt, an 31 Márta.