Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Rialacháin nua Pleanála tugtha isteach ag an Aire Damien English

Foilsithe an Déardaoin, 08 Fea 2018
Aire Stáit Damien English TD

Inniu (an 8 Feabhra 2018) shínigh an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Tithíocht agus Forbairt Uirbeach trí shraith nua de rialacháin maidir le forbairt dhíolmhaithe.

Foráiltear san Acht um Pleanáil go bhfuil sé de cheart ag an Aire rialacháin a dhéanamh ionas gur féidir aicmí éagsúla forbartha a dhíolmhú ón gceanglas cead pleanála a fháil, agus dá bharr sin is córas níos éifeachtaí agus cuíchóirithe a bheidh sa chóras pleanála a laghdóidh an t-ualach rialála agus riaracháin orthusan atá i mbun na hoibre sin.

Mar a éilítear faoin Acht um Pleanáil, ghlac dhá Theach an Oireachtais leis an rún an 25 Eanáir 2018.

Déantar foráil sna rialacháin nua do na díolúintí seo leanas:

  • forbairt de chuid Uisce Éireann atá bainteach le seirbhísí uisce a chur ar fáil agus gnáthimeachtaí ó lá go lá a bhfuil baint acu leis an rud céanna, oibreacha cothabhála mar shampla,
  • athrú úsáide, agus aon oibreacha eile, atá bainteach le foirgnimh thráchtála atá folamh a athchóiriú - lena n-áirítear foirgnimh den chineál "os cionn an tsiopa"- le húsáid mar áit chónaithe, mar gheall ar an gceangaltas in Atógáil na hÉireann a bhaineann leis seo, agus
  • leasú a dhéanamh ar fhorálacha atá ann cheana a bhaineann le hoibreacha faoi leith ag gnóthairí reachtúla maidir le seirbhísí teileachumarsáide a sholáthar, chun tacú le feidhmiú céimneach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus raon clúdaigh fóin póca breisithe.

Dúirt an tAire "Tar éis cuid mhaith teagmhála leis an gComhchoiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil agus le comhaltaí Oireachtais an tseachtain seo caite, tá mé sásta m'ainm a chur leis na rialacháin seo agus na forálacha pleanála nua a chur i bhfeidhm."

"Is rialacháin thábhachtacha iad seo a bhfuil sé i gceist leo go mbeadh tionchar dearfach acu ar ghnáthshaol daoine agus a chabhróidh leo ó lá go lá.  Mar shampla, tá gá le seirbhís shoghluaiste agus leathanbhanda iontaofa ar fud na tíre i saol an lae inniu agus cabhróidh na rialacháin i soláthar céimneach an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta agus tacóidh sé le soláthar seirbhísí fóin póca feabhsaithe, go háirithe i gceantair thuaithe agus iargúlta.  Tacóidh na rialacháin le hUisce Éireann a seirbhís ríthábhachtach a chur i bhfeidhm agus ceadóidh dóibh gníomhú go gasta i gcásanna éigeandála lena chinntiú go mbeidh soláthar maith seirbhísí riachtanacha uisce ann i gcónaí", a dúirt sé.

Chuir an tAire English béim ar go bhfuil, "rialacháin a bhaineann le hathrú úsáide ar fhoirgnimh fholmha go háit chónaithe an-tábhachtach agus tá buntáistí faoi thrí acu  - i dtús báire, soláthar tithe a bhfuil géarghá leo a chur ar fáil go práinneach in áiteanna a bhfuil éileamh ard orthu; sa dara háit, an leas is fearr a bhaint as spásanna folmha nach mbaintear an dóthain úsáide astu; agus sa tríú háit, athnuachán agus brí nua a chur i gcroí cheantair uirbeacha i mbailte agus i gcathracha.  Tá súil agam go mbainfidh úinéirí na bhfoirgneamh folamh ar fud na tíre leas as na forálacha seo chomh luath agus is féidir."

Beidh na rialacháin nua ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne agus ar Leabhar leictreonach na Reachtaíochta.

CRÍOCH

Minister English signing Planning Regulations

Minister English signing Planning Regulations

Catagóra