Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Toiliú Cineálacha Tionscadal

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is liosta táscach atá anseo a leanas de na cineálacha tionscadal a dteastaíonn toiliú an Aire uathu i dtaca le léas nó ceadúnas urthrá.

Gach cineál forbartha a bhfuil baint acu le fuinneamh amach ón gcósta, Ola, Gás, Gaoth, Tonn agus Taoide san áireamh.

 • Píblínte
 • Idirnascairí
 • Iniúchadh Suíomhanna
 • Baoi monatóireachta tonn
 • Tógáil tuirbíní gaoithe agus forbairt atá bainteach leis
 • Fearas monatóireachta
 • Imlonnú Tiontairí Tonnfhuinnimh

Forbairt eastósctha greanmhill agus mianraí ar an urthrá

 • Eastóscadh gainimh
 • Eastóscadh gairbhéil, mianraí

Bainistiú Limistéir Cósta (seachas cosaint an chósta agus tuilte cósta)

 • Míntíriúchán na hurthrá
 • Ceadúnas chun feamainn fhiáin a bhaint
 • Oibreacha chun fáil réidh le guaiseacha ar an urthrá nó chun déileáil leo
 • Oibreacha athsholáthair gainimh
 • Oibreacha séarachais

Cuideachtaí poirt agus údaráis chalafoirt faoi na Billí Cuanta

 • Tógáil saoráide stórála ar ché
 • Síneadh bearta do Chuideachta Poirt
 • Forbairt muiríne
 • Oibreacha míntíriúcháin
 • Síneadh le port

Aon fhorbairt eile calafoirt nó bainteach le calafort chun críche trádála tráchtála

 • Athfhorbairt ar ché
 • Síneadh le calafort
 • Píobáin sceite
 • Bóithre agus oibreacha rochtana ar an urthrá Muiríní, beartanna agus oibreacha gaolmhara

Tabhair ar d’aird, más é do thoil é, gur liosta táscach amháin atá anseo agus níl sé iomlán. Ba cheart do dhuine ar bith ar mian leis/léi tabhairt faoi oibreacha nó gníomhaíocht ar an urthrá dul i dteagmháil leis an Rannóg um Pleanáil Mara agus Imeall Trá ar dtús chun a dhearbhú an dteastaíonn toiliú maidir leis an urthrá.

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.