Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Imeachtaí agus gníomhaíochtaí lae/gearrthéarmacha ar imeall trá faoi úinéireacht an Stáit

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Faoi alt 3(3) den Acht Imeall Trágha tá gá le ceadúnas i gcomhair imeachtaí agus gníomhaíochtaí mar rásaíocht chapall, rugbaí leaiste agus scannánaíocht ar imeall trá.   D'fhéadfadh gníomhaíochtaí den sórt sin a bheith faoi réir ag aon fhodhlíthe a bheadh ar bun maidir leis an suíomh i gceist

Réamhiarratas, comhairliúchán agus ullmhúchán:

Tá gá le comhairliúchán réamhiarratais leis an Rannóg Pleanála Muirí agus Imeall Trá.  Is leor comhairliúchán a dhéanamh ar an teileafón agus/nó ar ríomhphost, go ginearálta.   D'fhéadfadh go mbeadh gá le comhairliúcháin níos leithne, ag brath ar nádúr, scála agus suíomh na gníomhaíochta.

Ba cheart dul i gcomhairle an Gharda Síochána áitiúil agus an Údaráis Áitiúil chomh maith, mar gheall ar an ngá le ceadanna áirithe mar a shonraítear thíos.

Liosta de na doiciméid a bhfuil gá leo chun tacú le hiarratais:

  1. Foirm iarratais chomhlánaithe le síniú bunaidh an iarratasóra
  2. Léarscáil na Suirbhéireachta Ordanáis ar scála 6” (an t-eagrán is déanaí) le suíomh cruinn an imeachta nach mairfidh ach achar gearr atá beartaithe marcáilte go soiléir ar an Léarscáil i ndath atá éasca le feiceáil (3 chóip)
  3. Dearbhú i scríbhinn ón nGarda Síochána nach bhfuil aon agóid acu in aghaidh an imeachta nach mairfidh ach achar gearr.
  4. Dearbhú i scríbhinn ón Údarás Áitiúil nach bhfuil aon agóid acu in aghaidh an imeachta nach mairfidh ach achar gearr.
  5. Litir ón Údarás Áitiúil ag dearbhú cibé an bhfuil gá le Ceadúnas Imeachta.  Sa chás go bhfuil gá le Ceadúnas Imeachta, ba cheart cóip den cheadúnas a chur ar aghaidh leis an iarratas ar ceadúnas Imeall Trá.
  6. Cóip de Dheimhniú Árachais a dhearbhaíonn go bhfuil árachas leordhóthanach ann don imeacht beartaithe nach mairfidh ach achar gearr.   Ní mór don chóip den Deimhniú Árachais a lua go bhfuil slánaíocht ag An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in aghaidh éilimh ar bith.
  7. Comhfhreagras comhairliúchán réamhiarratais:

Athbhreithniú ar an iarratas:

An Rannóg Pleanála Muirí agus Imeall Trá a dhéanfaidh athbhreithniú ar iarratas.  Sa chás go ndeonaítear ceadúnas, beidh coinníollacha a bhaineann go sonrach leis an láithreán/gníomhaíocht ag dul leis an gceadúnas.

Muirir/Táillí:

Bíonn feidhm le táille ceadúnais ainmniúil 127 euro de ghnáth (635.00 euro do cheadúnais 5 bliana). Eiseofar sonrasc ar iarratasóirí a n-éiríonn leo sa chás go gceadófar iad. (Tabhair ar aird go bhféadfaí athbhreithniú a dhéanamh ar an táille iarratais seo).

Cead Pleanála:

Níl gá le cead pleanála i gcomhair imeachtaí nach mairfidh ach achar gearr.

Comhairliúchán Poiblí:

Níl gá le próiseas comhairliúcháin poiblí.

Foirm Cheada:

Eisítear ceadúnas 3(3) go díreach ón Roinn

Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.