Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Próiseas Toilithe Mínithe

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar thoiliú i dtaca leis an urthrá, ní mór duit cruinniú a bheith agat linne chun do thogra a phlé. Caithfidh tú réamhiarratas a sheoladh chugainn agus sonraí an tionscadail ann roimh an gcruinniú.

Cruinniú réamhiarratais

Ní mór duit iad seo a leanas a sholáthar ag an gcruinniú:

  • cur síos iomlán ar an tionscadal
  • sceideal an tionscadail
  • sonraí maidir le haon toiliú eile atá riachtanach;
  • sonraí maidir le comhairliúcháin eile ar tugadh fúthu
  • má tá iarratas á dhéanamh agat ar thionscadal Fuinnimh In-Athnuaite amach ón gCósta (ORE) ní mór duit a thaispeáint conas a chloífidh an tionscadal atá beartaithe le Plean Forbartha Fuinnimh In-Athnuaite amach ón gCósta na hÉireann

Ba cheart go mbeifeá ar an eolas maidir le pleanáil, measúnú tionchair timpeallachta agus rialacha measúnú oiriúnachta.

Sula seolfaidh tú iarratas foirmiúil chugainn, d’fhéadfaimis comhairle a chur ort  dul i gcomhairle a thuilleadh le comhlachtaí Stáit agus leo siúd a bhfuil leas acu sa tionscadal go háitiúil. D’fhéadfaimis áitiú ort dul i gcomhairle le comhlachtaí áirithe / páirtithe leasmhara.

Treoirlínte le cuidiú leat

Tá na doiciméid seo a leanas curtha ar fáil againn le cuidiú leat d’iarratas a dhéanamh. Níl aon stádas dlíthiúil ag na doiciméid seo agus tá siad á soláthar mar threoir amháin. Is tusa amháin atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann do thionscadal na riachtanais dhlíthiúla go léir. Molaimid duit comhairle dlí neamhspleách a fháil. Tá gach iarracht déanta againn le cruinneas na ndoiciméad seo a chinntiú. Ach nílimid freagrach as aon earráid ná easnamh.

Doiciméid faisnéise

Foirmeacha

Teagmhálacha Seachtracha

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.