Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tionscadail um Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Ceadanna maidir le Tionscadail um Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta

Áirítear ar ghnáthfhorbairtí fuinnimh in-athnuaite mhuirí tionscadail Gaoithe, Tonnta agus Taoide amach ón gCósta.   Cé go bhféadfadh cineál, scála agus tionchar na bhforbairtí seo a bheith an-éagsúil, teastaíonn cead imeall trá dóibh ar fad (i) chun imscrúdú/suirbhéireacht a dhéanamh ar an láithreán (ii) chun an fhorbairt (agus cáblú) a thógáil agus (iii) chun an mhaoin a áitiú.

Fuinneamh In-athnuaite amach ón gCósta – Creat Beartais:

I mí Feabhra 2014, d’fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha an Plean um Fhorbairt Fuinnimh In-athnuaite Amach ón gCósta (OREDP).  Is é is cuspóir leis an OREDP creat a chur ar fáil maidir le forbairt inbhuanaithe fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta in Éirinn.    Admhaíonn an OREDP nach féidir réadú acmhainneacht an fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a bhaint amach ach amháin sa chás nach n-imríonn forbairtí fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta drochthionchar ar thimpeallacht mhuirí shaibhir na hÉireann.

Tá an OREDP fréamhaithe sa phrionsabal go mbeidh gach forbairt fuinneamh gaoithe agus aigéin amach ón gcósta in uiscí na hÉireann i gcomhréir go hiomlán le hoibleagáidí agus dea-chleachtas comhshaoil AE agus idirnáisiúnta na hÉireann. Sainaithníonn an OREDP an deis d’Éirinn acmhainneacht ár bhfoinsí fuinnimh amach ón gcósta chun táirgeadh dúchasach leictreachais in-athnuaite a réadú, ag cur ar an mbealach sin le laghduithe inár n-astaíochtaí gás ceaptha teasa, ag feabhsú shlándáil ár soláthair fhuinnimh agus ag cruthú post sa gheilleagar glas. Meicníocht a bheidh i gcur i bhfeidhm an OREDP, arna stiúradh ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Daonna, trína mbeidh gníomhaíocht an rialtais ar fud na réimsí comhshaoil, beartas fuinnimh agus forbartha eacnamaíche comhordaithe chun tacú leis an earnáil fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta chun inmharthanacht tráchtála a bhaint amach.

Iarratais Nua maidir le Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORE) i ndiaidh fhoilsiú an OREDP:

Beidh staid reatha na Roinne, is é sin nach nglacfaidh sí le hiarratais nua maidir le Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORE) seachas na cinn ar imscrúdú láithreáin agus tionscadail taispeántais, i bhfeidhm go ceann i bhfad.    Aithnítear chomh maith nach bhfuil san OREDP ach gné amháin den chreat pleanála a theastaíonn chun an breithmheas is cuimsithí de na forbairtí imeall trá a éascú.   Chun na críche sin, tá obair ar siúl ar dhréachtú an Bhille um an Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú), a d’fhaomh an Rialtas a Scéim Ghinearálta i mí Iúil 2013.   Tá sé beartaithe leis an reachtaíocht seo go gcomhtháthófar próiseas an cheada imeall trá le haghaidh tionscadail bhonneagair amhail fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta laistigh den phróiseas um chead bonneagar straitéiseach arna fheidhmiú ag an mBord Pleanála; breithneofar tionscadail eile laistigh den phróiseas cead pleanála níos leithne arna fheidhmiú ag na húdaráis áitiúla.  Dá réir sin, breithneofar gach iarratas amach anseo ar thionscadail tráchtála ORE i gcomhthéacs an Bhille um an Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú).

Tá iarratais nua á nglacadh faoi láthair ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le Ceadúnais Imscrúdaithe agus Treoirthionscadail de chineál neamhthráchtála amháin.   Tá beartas léasúcháin le haghaidh forbairtí tráchtála nua faoi athbhreithniú faoi láthair.  Ba cheart a thabhairt faoi deara nach mbeidh deonú ná diúltú ceadúnas imscrúdaitheach imeall trá ar bith ina chúis, ar thaobh an iarratasóra de, le hionchas ar bith ar chor ar bith maidir le ceart nó teidlíocht i leith deontas ceada ar bith amach anseo i dtaca le limistéar imeall trá.

Ceadúnais Imscrúdaithe

Le ceadúnais Imscrúdaithe tugtar cead d’fhorbróir gléasanna fuinnimh a thástáil agus/nó suirbhéireacht a dhéanamh ag suíomhanna faoi leith chun a n-oiriúnacht do ghiniúint fuinnimh a dhearbhú agus tá siad faoi réir coinníollacha a phléann, ach nach bhfuil teoranta do, (i) scála an tionscadail agus (ii) tréimhse áitiú an imill trá.  Ba cheart do pháirtithe ar suim leo iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Imscrúdaithe teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Imeall Trá chun comhairliúchán réamhiarratais a eagrú.   Is féidir foirm iarratais ar cheadúnas a chur ar fáil d’fhorbróirí, de réir mar is cuí, i ndiaidh an comhairliúcháin seo.

Iarratas a Dhéanamh agus Iarratais atá Déanta cheana:

1.  Iarratais nua ar cheadúnas imeall trá ORE:

         a.Tá comhairliúchán réamhiarratais* leis an Roinn seo éigeantach.

         b.Breithneofar gach iarratas ar cheadúnas imscrúdaithe.

2.  Iarratais atá déanta cheana ar cheadúnas imeall trá ORE:

         a.Tá iarratais ar cheadúnas imscrúdaithe á mbreithniú.

         b.Tá Comhairliúchán réamhiarratais éigeantach*.

3.  Iarratais atá déanta cheana ar léas imeall trá ORE:

        a.Sa chás nach bhfuil an measúnú comhshaoil teicniúil curtha i gcrích fós, breithneofar an t-iarratas i gcomhthéacs an OREDP agus breithneofar a Mheasúnú Comhshaoil Straitéiseach agus Cuí gaolmhar i gcomhthéacs an OREDP deiridh;

       b.Sa chás go bhfuil an measúnú comhshaoil teicniúil curtha i gcrích; déanfar an t-iarratas a mheasúnú i gcoinne sainchoinníollacha airgeadais, dlíthiúla agus teicniúla (Réamhchoinníollacha).

*Comhairliúchán Réamhiarratais.

Sular gcuireann tú iarratas isteach ar cheadúnas imscrúdaithe, ba cheart duit comhairliúchán réamhiarratais a eagrú leis an Rannán um Pleanáil Mara agus Imeall Trá.  Tá an comhairliúchán deartha lena chinntiú gur féidir an t-iarratas a chomhlánú mar is cuí sula nglacfaidh an Roinn seo leis lena phróiseáil.    Cuideoidh an treoir agus na foirmeacha atá i gceangal leis seo leat ullmhú don chruinniú seo.

Déan teagmháil le foreshore@housing.gov.ie chun comhairliúchán réamhiarratais a eagrú.

Foirmeacha agus Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORE):

  • Treoir um Chomhairliúchán Réamhiarratais ORE
  • Foirm Iarratais um Chomhairliúchán Réamhiarratais ORE
Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.