Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Míniú ar Shaincheisteanna um Shábháilteacht Loingseoireachta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Ní mór breathnú ar shaincheisteanna um shábháilteacht loingseoireachta muirí agus iarratas ar chead imeall trá á ullmhú.  Tá sin amhlaidh chun deis a thabhairt rioscaí féideartha do loingseoireacht agus don timpeallacht mhuirí a bhreithniú. Déanfaidh Stiúrthóireacht na Sábháilteachta ar Muir an t-ábhar seo a mheasúnú agus ansin déanfaidh siad moladh don Aire maidir leis an iarratas

Ba cheart an méid seo a leanas a bheith san iarratas:

  1. Na cineálacha tráchta a bhféadfaí cur isteach orthu a shainaithint:

           a. tráchtáil,

           b. loingeas,

           c. iascaireacht,

           d. fóillíocht.

      2.  Gluaiseachtaí loingseoireachta / bealaí loingseoireachta trína dtéann an trácht seo a dhearbhú.  Is féidir an fhaisnéis seo a fháil ó

            a. Gardaí Cósta na hÉireann,

            b. Coimisinéirí Soilse na hÉireann

            c. An tSeirbhís Chabhlaigh,

            d. údaráis áitiúla chuanta,

            e. comharchumainn iascaireachta agus clubanna seoltóireachta srl.

     3.   An tionchar, más ann dó, a d’fhéadfadh a bheith ag an bhforbairt atá beartaithe ar thrácht muirí a dhearbhú.

     4.   Breathnú ar na himpleachtaí a bhaineann leis na céimeanna tógála/forbartha agus oibriúcháin araon.

     5.   Cur síos a dhéanamh ar na bearta maolaithe atá le cur i bhfeidhm chun idirghníomhú a chosc.

     6.   Sa chás go mbraitheann an t-iarratasóir nach mbeadh tionchar ar bith ann, ráiteas soiléir maidir leis sin agus na forais ar a bhfuil an ráiteas bunaithe a chur ar fáil.

Tabhair faoi deara le do thoil nach liosta uileghabhálach é seo agus d’fhéadfadh sonraí breise suntasacha a bheith de dhíth le haghaidh tionscadal faoi leith.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.