Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 month 5 hours ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 11 months 4 days

Buneolas

Bealach nua is ea an Phleanáil Spásúil Mhuirí (PSM) chun breathnú ar an gcaoi a n-úsáideann muid an limistéar muirí agus a phleanáil cén chaoi ab fhearr úsáid a bhaint as san am atá le teacht.  Faoin PSM, déanfar iarracht cothromaíocht a bhaint amach idir na héilimh éagsúla a bhaineann le húsáid na farraige, lena n-áirítear an gá atá le cosaint na muirthimpeallachta. Is éard atá i gceist leis a phleanáil cén uair agus cén áit a mbeidh gníomhaíochtaí ar siúl ag daoine ar farraige.  Bainfear leas as lena chinntiú go mbeidh na gníomhaíochtaí sin chomh héifeachtach agus chomh hinbhuanaithe agus is féidir. Leis an bpleanáil spásúil mhuirí, bíonn ról trédhearcach ag na páirtithe leasmhara maidir le gníomhaíochtaí muirí a phleanáil.

An Treoir

In 2014, ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh Treoir 2014/89/AE . Faoin treoir sin, bunaíodh creat i leith PSM agus sonraíodh inti na príomhchuspóirí (Airteagal 5) agus na ceanglais íosta (Airteagal 6). Ní mór an Plean Spásúil Muirí a bheith i bhfeidhm faoi mhí an Mhárta 2021.

Tuilleadh eolais faoin Treoir 

Cad atá tarlaithe go dtí seo?

D'fhoilsigh an tAire Eoghan Murphy agus an tAire Damien English (12 Nollaig 2017) I dTreo Phlean Spásúlachta Mhuirí d’Éirinn  – treochlár maidir leis an bhforbairt ar an gcéad phlean spásúil muirí de chuid na hÉireann.

Beidh ceithre chéim leathana i gceist san fhorbairt ar an bplean.

 • Ba é an chéad cheann, a raibh an Treochlár ina chuid lárnach de, an chéim thionscnaimh nó an chéim ghníomhachtaithe inar fógraíodh an cur chuige a bhí beartaithe ag an Rialtas maidir leis an PSM a fhorbairt agus ina ndearnadh an teagmháil tosaigh le páirtithe leasmhara. Bhí an chéim sin ar bun go dtí deireadh na bliana 2017.
 • Cuireadh tús le príomhchéim na forbartha sa chéad ráithe de 2018 agus beidh an chéim sin ar siúl go dtí deireadh an tríú ráithe, 2019. Is éard a bheidh i gceist léi ar dtús anailís agus sainaithint a dhéanamh ar shonraí agus ar fhaisnéis atá ag teastáil chun bonn fianaise láidir a sholáthar mar bhonn taca don PSM. Áirítear léi forbhreathnú ar fhianaise agus ar shaincheisteanna a fhoilsiú i gcomhair comhairliúchán poiblí in 2018, agus beidh an forbhreathnú sin faoi réir próiseas foirmiúil comhairliúcháin phoiblí (féach tuilleadh faisnéise thíos). Cuirfidh an próiseas sin bonn eolais ar fáil don fhorbairt ar dhréachtphlean iomlán a bheidh le foilsiú in 2019 agus beidh próiseas comhairliúcháin eile ar bun go dtí deireadh 2019. 
 • Is í céim 3 an chéim ina dtabharfar an plean chun críche: ullmhófar leagan deiridh den phlean lena chur faoi bhráid an Rialtais in 2020 le measúnuithe comhshaoil ​​tacaíochta (measúnú straitéiseach comhshaoil faoin Treoir MST, measúnacht chuí faoin Treoir um Éin agus faoin Treoir um Ghnáthóga) lena gceadú sula gcuirfear an plean deiridh ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach roimh an spriocdháta atá leagtha amach sa Treoir, Márta 2021. 
 • Le linn chéim 4, cuirfear an plean chun feidhme agus déanfar athbhreithniú air, ag tosú nuair a bheidh an leagan deiridh den Phlean Spásúil Muirí foilsithe.

Mar a leagtar amach sa Treochlár, díreofar go mór ar fud an phróisis ar an rannpháirtíocht leis an bpobal, lena n-áirítear roinnt próisis fhoirmiúla chomhairliúcháin phoiblí agus roinnt measúnuithe comhshaoil. Chomh maith leo sin, cuirfear roinnt ceardlanna réigiúnacha poiblí agus seimineár ar bun agus beidh socruithe idirghníomhacha ar fáil ar an ngréasán.

Más mian leat go gcuirfí d'ainm leis an liosta seoltaí atá againn, cuir do shonraí teagmhála chuig: PSM@housing.gov.ie.

Cá bhfuilimid anois agus cad atá romhainn?

Ceann de na chéad gharspriocanna a aithníodh sa treochlár is ea tuarascáil a fhoilsiú i gcomhair comhairliúcháin, tuarascáil ina leagfar amach an comhthéacs ina bhfuil an plean spásúil muirí á fhorbairt agus a d'fhéadfadh cabhrú le sainaithint a dhéanamh ar na príomhcheisteanna nach mór aghaidh a thabhairt orthu leis an bpleanáil mhuirí. Foilsíodh an Tuarascáil Bhonnlíne maidir leis an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí an 18 Meán Fómhair 2018, agus leagtar amach inti:

 • an comhthéacs beartais, reachtaíochta agus rialála maidir le pleanáil spásúil mhuirí agus maidir leis an gcéad phlean de chuid na hÉireann a fhorbairt;
 • tuairisc ar an staid mar atá faoi láthair i dtéarmaí na forbartha atá déanta san earnáil agus na ngníomhaíochtaí atá ar bun cheana i limistéar muirí na hÉireann, lena n-áirítear na deiseanna atá le tapú agus na srianta atá i gceist sa dá réimse sin;
 • cur síos tosaigh ar chuspóirí ardleibhéil féideartha don chéad Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí de chuid na hÉireann; agus
 • roinnt ceisteanna nó saincheisteanna comhairliúcháin atá beartaithe chun plé agus machnamh a spreagadh i measc na bpáirtithe leasmhara. Beidh na freagraí ar na ceisteanna sin ina n-ionchur ríthábhachtach don dréachtphlean.

Cuirfear ar bun sraith imeachtaí réigiúnacha don phobal agus do na páirtithe leasmhara i mí Dheireadh Fómhair chun an tuarascáil a sheoladh agus chun bonn eolais a chur faoi rannpháirtíocht an phobail agus na bpáirtithe leasmhara agus tacú leis an rannpháirtíocht sin.

Leis an Tuarascáil Bhonnlíne, tá an chéad deis le tapú maidir le rannpháirtíocht fhoirmiúil an phobail sa phróiseas. Is féidir aighneachtaí i scríbhinn ag an gcéad chéim de phróiseas an Chreata Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí a chur isteach tráth ar bith roimh mheán lae an 14 Nollaig 2018. Is féidir leat aighneacht a dhéanamh ach:

 1. Ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas amháin msp@housing.gov.ie; nó
   
 2. Scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Aighneachtaí PSM,
An Rannóg um Pleanáil Spásúil Mhuirí,
An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman
Y35 AP90

Sonraí Muirí agus Cinnteoireacht Mhuirí

Beidh Creat Náisiúnta na hÉireann um Pleanáil Mhuirí ar cheann de na príomhuirlisí cinnteoireachta a bheidh ag údaráis rialála agus ag an lucht déanta beartas amach anseo. Úsáidfear é ar roinnt bealaí difriúla, lena n-áirítear chun cinntí a dhéanamh ar iarratais aonair ar thoiliú, ina mbeidh sé riachtanach aird a thabhairt ar fhorálacha an phlean. Úsáidfear é ar an mbealach céanna a úsáidtear pleananna talún agus cinntí á ndéanamh ar an bpróiseas pleanála ar an talamh.

Is é Foras na Mara, lárionad náisiúnta sonraí muirí na hÉireann, a óstálann Atlas Mara na hÉireann (nasc seachtrach). Beidh an t-atlas ar an bpríomhstór sonraí muirí a úsáidfear chun tacú le húdaráis rialála muirí forbairt a dhéanamh ar an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí agus ar an gcinnteoireacht fhianaisebhunaithe a bheidh ar bun faoin gCreat. Forbraíodh an t-atlas mar uirlis tuairiscithe agus imscrúdaitheach a bhfuil fáil ag an bpobal uirthi. Is é an aidhm atá léi freastal ar thuairisciú na hÉireann ar dhálaí aigéin, faoi mar a cheanglaítear uirthi faoin Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, faoin Treoir um Pleanáil Spásúil Mhuirí, faoin gCreat-treoir Uisce agus faoi Threoracha ábhartha eile ón Aontas Eorpach. Áirítear leis an atlas sonraí muirí faoi nithe amhail teorainneacha riaracháin, limistéir chosanta, ola agus gás, gnéithe aigéin, iascaigh agus dobharshaothrú, faireachán muirí, gnáthóga grinneall farraige, turasóireacht agus fóillíocht, iompar, bonneagar, foinsí pointe sceite, limistéir chosanta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta agus láithreáin diúscartha reatha/stairiúla. Is féidir an t-atlas a rochtain ag an nasc seo a leanas: https://atlas.marine.ie/ (nasc seachtrach).

Tuilleadh Eolais