Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Tairseach MTT- Ceisteanna Coitianta agus Séanadh

Cad is an Tairseach MTT ann?

Soláthraíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an Tairseach MTT chun fógra leictreonach a thabhairt don phobal faoi iarrataí ar thoiliú forbartha a bhfuil Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo.  Is pointe lárnach rochtana ar fhaisnéis mhionsonraithe í an Tairseach MTT agus éascaítear léi deiseanna luatha éifeachtacha chun páirt a ghlacadh i nósanna imeachta cinnteoireachta timpeallachta le haghaidh cásanna den sórt sin.  Is saoráid faisnéise don phobal í an tairseach. Comhlíonann sí ceanglais Threoir 2011/92/AE arna leasú le Treoir 2014/52/AE maidir le measúnacht a dhéanamh ar éifeachtaí tionscadal poiblí agus príobháideach áirithe ar an gcomhshaol.

Cén cineál iarratas a liostaítear ar an tairseach?

Na hiarratais go léir ar thoiliú forbartha a dhéantar ar fud na tíre agus amach ón gcósta agus faoi gach cód reachtach agus ar iarratais iad a n-éilítear measúnacht tionchair timpeallachta ina leith. 

Áirítear le toilithe forbartha a n-éilítear Measúnacht Tionchair Timpeallachta ina leith iarratais (agus achomhairc) áirithe ar chead pleanála agus ar chineálacha eile toilithe faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, iarratais ar cheadúnas um chosc agus rialú comhtháite ar thruailliú nó ar cheadúnas dramhaíola ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, iarratais chuig an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar cheadúnas imeall trá, iarratais chuig an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara ar údaruithe um scaoileadh fuíolluisce i dtaca le cinn áirithe d’fhorbairtí talmhaíochta, ceadúnais dobharshaothraithe agus achomhairc, agus forbairtí foraoiseachta, scartáil Séadchomharthaí Náisiúnta, forbairtí áirithe maidir le taiscéalaíocht agus saothrú peitriliam agus gáis, ceaduithe do thionscadail áirithe draenála artairí, agus tionscadail áirithe bhóithre agus iarnród.

Cé na hiarratais a liostaítear ar an tairseach?

Léirítear ar an tairseach na hiarratais ar thoiliú forbartha a bhfuil Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo agus a rinneadh ón 16 Bealtaine 2017 i leith, an dáta a tháinig Treoir 2014/52/AE i bhfeidhm.  Ní léirítear iarratais a rinneadh roimh an dáta sin.

An dtugtar faisnéis mhionsonraithe ar an tairseach faoi iarratais a bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo?

Ní thugtar. Níl ach méid teoranta ag an bhfaisnéis a thugtar ar an tairseach. Is é an aidhm atá léi eolas a thabhairt don phobal go tráthúil ar iarratais a bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo agus nasc a sholáthar chuig suíomh Gréasáin an údaráis inniúil ábhartha, áit a dtugtar faisnéis mhionsonraithe.  Ní bheartaítear an tairseach a bheith ina foinse faisnéise a ghlacann áit na faisnéise sin a thugtar ar shuíomh Gréasáin an údaráis inniúil ábhartha nó atá de mhalairt ar an bhfaisnéis sin. 

Cén fhaisnéis is féidir liom a aimsiú ar an tairseach?

Liostaítear ar an tairseach gach iarratas nua a bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo agus an t-údarás inniúil/na húdaráis inniúla a gcuirtear isteach iad chucu, ainm an iarratasóra agus cur síos achomair ar an togra. Chomh maith leis sin, léirítear ar an tairseach láthair an togra ar léarscáil GIS agus tugtar nasc URL uirthi chuig an bhfaisnéis mhionsonraithe atá bainteach leis an iarratas agus a thugtar ar shuíomh Gréasáin an údaráis inniúil ábhartha/na n-údarás inniúil ábhartha.   Is féidir an fhaisnéis ar an tairseach a chuardach agus cnuasófar í le himeacht ama.

Cé go dtugtar fógra leictreonach leis an Tairseach MTT ar gach iarratas a bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leis, ní thagann sé sin in ionad ceanglais eile maidir le fógra a thabhairt, amhail fógraí poiblí nuachtáin agus fógraí láithreáin. Is féidir cóip den fhógra poiblí nuachtáin a rochtain ar an tairseach agus ba cheart breathnú air chun cur síos mionsonraithe ar an bhforbairt bheartaithe, seoladh an láithreáin agus socruithe comhairliúcháin phoiblí a fháil.

Cad é an phríomhfhoinse faisnéise le haghaidh iarratais a bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo?

Is ar an údarás inniúil ábhartha atá an phríomhfhreagracht as eolas a thabhairt don phobal agus faisnéis ábhartha a chur ar fáil go leictreonach don phobal agus comhlíonfar í tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú ar a shuíomh Gréasáin.  Níl an Tairseach MTT ina foinse faisnéise a thagann in áit na faisnéise sin a thugtar ar shuíomh Gréasáin an údaráis inniúil nó atá de mhalairt ar an bhfaisnéis sin.

Is teoranta atá an fhaisnéis a thugtar ar an Tairseach MTT agus tagann sí as dhá fhoinse de ghnáth.  Soláthraíonn an t-iarratasóir ar thoiliú forbartha an fhaisnéis faoi láthair na forbartha beartaithe agus tugann sé cur síos achomair ar an bhforbairt bheartaithe, cóip den fhógra poiblí nuachtáin, agus ainm an údaráis inniúil roimh an iarratas a dhéanamh.  Cuimsítear ar an tairseach foirm in-íoslódáilte nach mór don iarratasóir an fhaisnéis sin a chur isteach inti agus a chur faoi bhráid na Roinne. Ina theannta sin, ní mór fógra deimhnithe ón Tairseach á rá gur uaslódáladh chuig an Tairseach MTT an fhaisnéis a soláthraíodh ar an bhfoirm sin a chur isteach chuig an údarás inniúil ábhartha i dteannta an iarratais ar thoiliú forbartha.

Maidir leis an bhfaisnéis a chuireann an t-iarratasóir isteach, uaslódálann an Roinn í chuig an tairseach a luaithe is féidir agus tráth nach déanaí ná 3 lá tar éis an fhaisnéis riachtanach ar fad a fháil.  Cuirtear an dáta a cuireadh an t-iarratas isteach agus Cód Aitheantais leis an bhfaisnéis. Soláthraítear freisin nasc chuig cóip den fhógra poiblí a thug an t-iarratasóir.  Is féidir an fhaisnéis sin a fheiceáil ar an tairseach ón uair a eisítear an fógra deimhnithe chuig an iarratasóir i leith. 

Ar iarratas bailí a fháil dó, soláthraíonn an t-údarás inniúil don Roinn tagairt comhaid agus nasc URL chuig an leagan leictreonach den chomhad, agus uaslódáiltear an leagan sin i dteannta na faisnéise a sholáthraíonn an forbróir.  Ní bheifear in ann an nasc URL a fheiceáil ar an tairseach go dtí go soláthraíonn an t-údarás inniúil é. Is gnách go soláthraítear é thart ar sheachtain amháin tar éis an t-iarratas ar thoiliú forbartha a dhéanamh.

Chun ullmhú do sheoladh na tairsí an 18/7/2018, d’iarr an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faisnéis ó na húdaráis inniúla go léir faoi iarratais a rinneadh idir an 16 Bealtaine 2017 agus an dáta seolta.  Fuarthas faisnéis faoi iarratais tar éis an dáta seolta ó iarratasóirí agus údaráis inniúla mar atá leagtha amach thuas.

Comhairle maidir leis an Tairseach MTT a úsáid

Sainaithnítear iarratais ar fhorbairtí ag láithreacha sonracha le diamant, agus iad dathchódaithe de réir an chineáil údaráis inniúil.  Léirítear iarratais ar fhorbairtí líneacha le diamaint ag críochphointí na forbartha beartaithe, ag mórphointí casaidh agus ag pointí trasnaithe teorann údaráis áitiúil, mar a bhaineann.  Tugtar le fios san fhaisnéis i leith gach diamaint cé na hiarratais atá bainteach le forbairtí líneacha (“Forbairt Líneach - TÁ”).

Tá roinnt forbairtí beartaithe ann a n-éileofar toiliú ó níos mó ná údarás inniúil amháin ina leith. Léireofar iarratais ghaolmhara ar leithligh ar an tairseach.  Sna cásanna sin, bainfear úsáid as an aon Chód Aitheantais amháin le haghaidh iarratais ghaolmhara chun go mbeidh sé níos fusa iad a shainaithint.

Áirítear leis an tairseach feidhmeanna cuardaigh i dtaca leis an bhfaisnéis a chuimsítear inti – an cineál tionscadail, an t-údarás inniúil, láithreacha, i measc nithe eile.  Beidh gach úsáideoir in ann na feidhmeanna cuardaigh a úsáid.  Beidh an fhaisnéis ar an tairseach ann fós tar éis don údarás inniúil an cinneadh a dhéanamh.

An dtabharfar go díreach chuig an iarratas mé leis an nasc ar an Tairseach MTT?

Is ionann an nasc URL chuig an iarratas ar an Tairseach MTT agus an nasc sin a sholáthraíonn gach údarás inniúil.  I roinnt cásanna, tá suíomh Gréasáin an údaráis inniúil leagtha amach sa chaoi is go n-éascófar rochtain dhíreach tríd an nasc URL ar an leathanach tosaigh den iarratas, áit a dtabharfar naisc dhíreacha chuig na doiciméid éagsúla atá bainteach leis an iarratas.  I gcásanna eile, tá suíomh Gréasáin an údaráis inniúil leagtha amach sa chaoi is go dtabharfar chuig leathanach thú chun cabhrú leat an t-iarratas a aimsiú.  Sna cásanna sin, tabharfar chuig an iarratas thú má bhaineann tú úsáid as an bhfeidhm cuardaigh ar shuíomh Gréasáin an údaráis inniúil.  D’fhéadfadh go mbainfeá tairbhe ar leith as an uimhir thagartha clár comhaid chun an cuardach sin a éascú.

Faisnéis a uaslódáil faoi iarratas ar thoiliú forbartha a bhfuil Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leis

Daoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar thoiliú forbartha faoi chód reachtach ar bith, ba cheart dóibh cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil i gcás go bhfuil Tuarascáil ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta le bheith ag gabháil leis an iarratas.

An teorainn le faisnéis ar an Tairseach MTT

Ní chuirtear leis an Tairseach aon fhaisnéis bhreise faoin iarratas.  Maidir le faisnéis faoi amlínte le haghaidh comhairliúchán poiblí, socruithe le haghaidh éisteacht ó bhéal (más ann), cinneadh an údaráis inniúil, agus amlínte le haghaidh achomharc (más ann), i measc nithe eile, ní mór iad a fháil ón údarás inniúil ábhartha.  Is gnách gur féidir an fhaisnéis sin a aimsiú ar shuíomh Gréasáin an údaráis inniúil.  Ní chuimsítear sa Tairseach faisnéis faoi iarraidh ar bith ar fhaisnéis bhreise, rud a bhféadfadh Tuarascáil athbhreithnithe ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta agus fógraí poiblí nua a bheith ar áireamh leis agus a bhféadfadh deiseanna breise le haghaidh rannpháirtíocht an phobail a bheith i gceist leis.

Séanadh

Soláthraíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil na sonraí lena n-úsáid “mar atá.” Is neasphointí iad na pointí a léirítear leis an léarscáil/na sonraí seo. Níl siad cruinn de réir caighdeáin suirbhéireachta ná de réir caighdeáin innealtóireachta.  Is chun críocha léiriúcháin amháin atá na léarscáileanna/na sonraí a thaispeántar anseo agus níl siad oiriúnach do chinnteoireacht atá sonrach don suíomh.  Níor cheart an fhaisnéis a aimsítear anseo a úsáid chun ceangaltais airgeadais nó ceangaltais eile a dhéanamh. Soláthraíonn an Roinn Pleanála, Tithíochta agus Rialtais Áitiúil an fhaisnéis seo agus í eolach nach i gcónaí a bhíonn sí cruinn, ceart nó iomlán agus gurb é an t-úsáideoir atá freagrach as aon tátail a bhaintear as an bhfaisnéis.  

Cé go ndéanfar dianiarracht a áirithiú go bpostáiltear faisnéis cheart thráthúil ar an Tairseach MTT seo, moltar don phobal, i ngach cás, féachaint ar fhógraí poiblí agus/nó ar shuíomhanna Gréasáin na n-údarás inniúil ábhartha le haghaidh fógraí agus le haghaidh rochtain leictreonach ar an bhfaisnéis ábhartha ar fad maidir le hiarratais ar thoiliú forbartha a bhfuil Measúnacht Tionchair Timpeallachta ag gabháil leo.

Sula dtéann tú ar aghaidh, deimhnigh gur léigh tú agus go dtuigeann tú cuspóir na Tairsí MTT agus raon na faisnéise a sholáthraítear, go dtuigeann tú gurb é an t-údarás inniúil ábhartha an phríomhfhoinse faisnéise maidir le gach togra, agus go bhfuil glactha agat leis an Séanadh seo.