Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhairliúchán Poiblí ar Ráiteas um Beartas Pleanála Muirí

Thar ceann an Rialtais, d'fhoilsigh an tUasal Damien English, T.D., an tAire Tithíochta agus Forbartha Uirbí, an dréacht-Ráiteas Polasaí Pleanála Mara le haghaidh comhairliúcháin phoiblí. 

Cén fáth go bhfuil muid ag seoladh an chomhairliúcháin seo?

Tá sé i gceist ag an dréacht-Ráiteas Polasaí Pleanála Mara na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Déan cur síos ar na comhpháirteanna reatha de chóras pleanála muirí na hÉireann;
  • Cur síos a dhéanamh ar fhís d'fhorbairt ár gcóras pleanála muirí amach anseo;
  • Na polasaithe agus na prionsabail uileghabhálacha a leagan amach a bhfuil an Rialtas ag súil leo go bhféachfaidh comhlachtaí pleanála muirí agus comhlachtaí poiblí eile a bhíonn ag plé leis an gcóras pleanála muirí (i dtéarmaí, mar shampla, ar rannpháirtíocht phoiblí, trédhearcacht, rialachas, measúnú comhshaoil, gníomhaíocht aeráide, sóisialta agus tairbhe eacnamaíoch);
  • Tosaíochtaí ardleibhéil a leagan amach chun an córas pleanála muirí a fheabhsú in Éirinn. 

Tá an Ráiteas um Beartas Pleanála Muirí ag teacht le Ráiteas Beartais Phleanála 2015 a thacaíonn le feidhmiú an chórais pleanála talún uile in Éirinn. Bainfidh sé le gach gné de phleanáil mhuirí. Tá sé á thabhairt isteach ar bhonn neamhreachtúil ar dtús, go dtí go dtabharfar isteach reachtaíocht in 2020 a dhéanfaidh foráil maidir le hullmhú, glacadh agus athbhreithniú ráiteas polasaí reachtúil muirí ar thimthriallta sé bliana. Léiríonn sé an nuashonrú agus an t-athnuachan cuimsitheach atá ar siúl anois ag córas pleanála muirí na hÉireann, ag leagan amach bunphrionsabail chun bonn eolais a chur faoi phróiseas pleanála agus bainistíochta forbartha atá ag teacht chun cinn. 

Conas a bheith rannpháirteach?

Aighneacht a Dhéanamh Iarrann an Roinn aighneachtaí ar an Ráiteas Polasaí Pleanála Muirí. Dúnann an tréimhse chomhairliúcháin ag meánlae Dé hAoine, 9 Lúnasa. Is féidir leat aighneacht a dhéanamh trí: 

Seol ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas amháin msp@housing.gov.ie; nó 

Scríobh chuig an seoladh seo a leanas:
Comhairliúchán MPPS,
An Rannóg Pleanála Spásúlachta Muirí,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman
Y35 AP90 

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá na haighneachtaí agus na barúlacha uile a chuirtear faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir a scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014 agus faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2014.

Níor chóir faisnéis phearsanta, rúnda nó faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála a chur san áireamh san aighneacht agus glactar leis go bhfuil an fhaisnéis go léir atá san aighneacht in-aisíoctha faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Cad a dhéanfaimid le do Fhreagairt

Beidh na freagairtí mar bhonn eolais d'fhorbairt bhreise an Ráiteas Polasaí Pleanála Muirí. Tabhair faoi deara go bhféadfar aighneachtaí a fhaightear a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. Ar aon nós, beidh gach aighneacht a fhaightear faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí. Féach freisin Ráiteas Príobháideach faoin nasc Doiciméid thuas.

Catagóra 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Luain, Meitheamh 10, 2019
Ag Dúnadh 
Aoine, Lúnasa 9, 2019