Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara

Réamhrá

D’eascair an Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara (PBFM) ón mBille um Limistéar Muirí agus Imeall Trá.   De bhun comhairle dlí faighte ón Ard-Aighne táthar anois ag glacadh le cur chuige níos cuimsithí agus níos iomláine maidir le bainistíocht forbartha agus gníomhaíochtaí san earnáil mhara.  D’fhaomh an Rialtas Scéim Ghinearálta deiridh an Bhille i mí na Nollag, 2019.

Is é atá mar aidhm leis an mBille PBFM réim iomlán nua don limistéar muirí a bhunú sa dlí a thiocfaidh in áit na réimeanna toilithe reatha Stáit agus forbartha agus a dhéanfaidh socruithe a chuíchóiriú bunaithe ar phrionsabal toilithe aonair. Tiocfaidh an réim nua in áit na réimeanna toilithe reatha Stáit agus forbartha agus déanfaidh an réim nua socruithe a chuíchóiriú bunaithe ar phrionsabal toilithe aonair i.e. toiliú aonair Stáit (Toiliú Limistéir Mhuirí) chun sealbhú an Limistéir Mhuirí a chumasú agus toiliú aonair forbartha (cead pleanála), le measúnacht timpeallachta aonair.

Is é atá mar aidhm leis an bprionsabal toilithe aonair nua deireadh a chur le haon dúbláil nach gá agus chomh maith leis sin beidh ról lárnach aige i dtairbhe a bhaint as an bpoitéinseal a bhaineann lenár n-acmhainní fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus an t-aistriú i dtreo córas fuinnimh níos inbhuanaithe, níos sláine agus níos iomaíche a fhorbairt, agus ár spriocanna athraithe aeráide a chomhlíonadh. Tá difríocht shuntasach idir an cur chuige atá sonraithe i mBille PBFM i gcomparáid leis an réim atá i bhfeidhm faoin reachtaíocht reatha imeall trá agus leis na tograí níos túisce a bhí sonraithe faoi dhréacht-Bhille um Limistéar Muirí agus Imeall Trá (Leasú).

Cuimsítear sa Bhille PBFM samhail pleanála chun cinn, agus tá cinntí le déanamh ar shlí a chinntíonn go bhfuil cuspóirí an Chreata Náisiúnta Pleanála Mara (CNPM) á gcomhlíonadh, Creat a sholáthraíonn an comhthéacs spásúil agus beartais maidir le cinntí faoin limistéar muirí.

Céard iad príomhfhorálacha an Bhille?

Áirítear sa scéim nuashonraithe 136 ceannteideal i 7 gcuid.

 • Cuid 1: Réamhráiteach agus Ginearálta
 • Cuid 2: Mínithe agus Léiriú
 • Cuid 3: Pleanáil Chun Cinn
 • Cuid 4: Toiliú Limistéir Mhuirí
 • Cuid 5: Forbairt Bainistíochta
 • Cuid 6: Forfheidhmiú
 • Cuid 7: Leasuithe ar Reachtaíocht Eile

Soláthraítear sa doiciméad CC foilsithe leis an Scéim Ghinearálta forléargas ar na codanna difriúla.

Conas a fheidhmeoidh an réim nua atá beartaithe?

Beidh an comhthéacs spásúil agus beartais seo á shocrú ag an gCreat Náisiúnta Pleanála Mara agus áirítear ann gnéithe cosúil leis an Ráiteas Beartais maidir le Pleanáil Mara, an Plean Spásúil Mhuirí, treoirlínte bainistíochta forbartha agus ardán coiteann sonraí spásúla a sholáthróidh faisnéis cothrom le dáta agus léiriúcháin spásúla ar fheidhmchláir agus ar thoilithe ceadaithe.  Tuilleadh eolais faoi CNPM 

Ceanglófar ar fhorbróirí ionchasacha iarratas maidir le leas pleanála a dhéanamh le hAire iomchuí.  Déanann an próiseas seo measúnú ar chumas an fhorbróra an tionscadal a chríochnú agus tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh sé mar gheata isteach chuig an bpróiseas pleanála agus ní mar thoiliú forbartha.

Sa chás go gceadaítear leas pleanála, ansin is féidir le forbróirí ionchasacha leanúint ar aghaidh agus iarratas a dhéanamh ar agus toiliú forbartha a fháil tríd an gcóras ceada pleanála laistigh de fhráma ama ar leith.

Má thugtar cead pleanála, ansin is féidir le forbróirí ionchasacha iarratas a dhéanamh ar Thoiliú Limistéir Mhuirí a dhéileálfaidh le téarmaí airgeadais agus nithe agus oibleagáidí conarthacha áirithe.   Ní féidir aon athruithe ábhartha ar thogra ar leith a dhéanamh tríd an bpróiseas seo agus beidh sé riachtanach é a mheas laistigh den chóras ceada pleanála.

Conas a dhéanfar bainistíocht ar fhorbairt Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta faoin réim atá beartaithe?

Chomh fada is a bhaineann leis an réim Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORE) a bheidh ann amach anseo, soláthraíonn PBFM solúbthacht chun glacadh le cur chuige ‘láraithe’ agus ‘díláraithe’ maidir le forbairt tionscadal fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta.  Is roghanna féideartha iad an dá shamhail seo a bhféadfadh Éire úsáid a bhaint astu chun ORE a fhorbairt agus is den tábhacht é go ndéanann an Bille PBFM foráil ionas go mbeidh MCCAE in ann glacadh le hiarratais ar agus Toilithe Limistéir Mhuirí a cheadú faoin dá shamhail.

Cloíonn an cur chuige díláraithe go dlúth leis an bpróiseas ginearálta atá sonraithe in PBFM agus cuirtear an méid seo a leanas leis (1) sainaithint Criosanna Straitéiseacha Limistéir Mhuirí le haghaidh forbairt ORE de réir an Chreata Náisiúnta Pleanála Mara (CNPM) roimh chéim an leasa pleanála agus (2) agus próiseas iomaíoch le haghaidh tacaíocht fóirdheontais sula gceadaítear Toiliú Limistéir Mhuirí.

Faoin gcur chuige láraithe, sainaithneofar criosanna le haghaidh forbairt ORE chomh maith, ach d’fhéadfadh MCCAE eintiteas a ainmniú chun tabhairt faoi fhorbairt eangaí a bhféadfaí a áireamh ann roghnú suímh agus ceadanna cuí a fháil i ndáil le nasc eangaí chun tuilleadh forbartha ORE á déanamh ag forbóirí tríú páirtí a éascú.

Faoin dá shamhail, tá sé beartaithe go mbunóidh an MCCAE próiseas iomaíoch chun tacaíocht airgeadais a cheadú, faoi Alt 39 (2)(b) den Rialachán Leictreachais, do thionscadail in-athnuaite amach ón gcósta. Reáchtáiltear an próiseas iomaíoch seo sula gceadaíonn ACGAC Toiliú Limistéir Mhuirí.

Beidh tionchar ag forbairt creat eangaí amach ón gcósta agus cinneadh na Rialtóirí maidir leis an gCreat Rialála ina dhiaidh sin, mar aon le CNPM a ghlacadh, ar an gcomhthéacs beartais a bheidh mar bhonn le cinneadh a dhéanamh samhail eangaí láraithe nó díláraithe a chur i bhfeidhm le haghaidh ORE in Éirinn.  D’ainneoin seo, bunaithe ar na limistéir mhuirí atá an-difriúil (Muir Éireann, an Mhuir Cheilteach, an tAigéan Atlantach) agus tiománaithe beartais le haghaidh fhorbairt ORE in Éirinn, tá sé tábhachtach deis oiriúnaithe a thabhairt don chóras agus bogadh idir an dá shamhail dhifriúla de réir mar a fhorbraíonn an beartas agus chun spriocanna aeráide agus fuinneamh in-athnuaite (RES-E) a chomhlíonadh.

Seol ríomhphost chuig ORE@dccae.gov.ie má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin réim ORE atá beartaithe.

Conas atá an Bille á fhorbairt?

Tá forbairt an Bhille á treorú ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoi choimirce an Ghrúpa Stiúrtha um Reachtaíocht Mhara (GSRM) agus i gcomhar le raon Ranna agus gníomhaireachtaí eile.  Tá forbairt forálacha a bhaineann go sonrach le Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta á treorú ag an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Cá bhfuilimid anois agus céard iad na chéad chéimeanna eile?

Tá Scéim ghinearálta PBFM forbartha ag RTPRA, i gcomhar le RCGAC agus Ranna beartais ábhartha eile sa Rialtas, agus d’fhaomh an Rialtas an scéim ar an 17ú Nollaig 2019. Ní bheidh an reachtaíocht phríomha ina haonar oiriúnach chun an réim nua a chur i bhfeidhm.  De réir na hoibre forbartha atá á déanamh ar an gCreat Náisiúnta Pleanála Mara, cosúil leis na treoirlínte reachtacha a bhfuil foráil déanta lena n-aghaidh i gCuid 2 den Scéim, tá sé beartaithe leanúint leis an obair forbartha ar ghnéithe riachtanacha eile, lena n-áirítear:

 • Rialacháin chun mionsonraí nósanna imeachta agus ceanglais riaracháin éagsúla a leagan amach;
 • Bearta cumasúcháin riaracháin (cosúil le comhaontuithe idir eintitis stáit maidir le conas a úsáideann siad an córas);
 • Doiciméad maidir le Forbairt Limistéir Mhuirí a fhorbairt;
 • Nósanna imeachta oibríochtúla
 • Ábhar treorach d’iarratasóirí

Tuilleadh Eolais

Catagóra 
Fo-Ábhar