Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhairliúchán Poiblí ar Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí

D'fhoilsigh Airí Eoghan Murphy agus Damien English an Dréacht-Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (NMPF) le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.

Cén fáth go bhfuil muid ag seoladh an chomhairliúcháin seo?

Is é an Dréacht-NMPF an chéad phlean spásúlachta muirí in Éirinn agus baineann sé le réimse leathan gníomhaíochtaí muirí lena n-áirítear dobharshaothrú, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, iascaigh mhara agus turasóireacht. Soláthraíonn sé creat fadtréimhseach chun gníomhaíochtaí mara a bhainistiú go héifeachtach agus úsáid níos inbhuanaithe a bhaint as ár n-acmhainní muirí. Tá sé i gceist go gcuirfidh sé ar chumas an Rialtais treoir shoiléir a leagan síos chun ár bhfarraigí a bhainistiú, cuspóirí agus tosaíochtaí a shoiléiriú, agus lucht déanta cinntí, úsáideoirí agus páirtithe leasmhara a threorú i dtreo úsáid níos straitéisí, níos treoraithe agus níos éifeachtúla ó thaobh an phlean de a dhéanamh ar acmhainní muirí.

Déanfaidh an NMPF cinntí maidir le forbairt reatha agus sa todhchaí ar an limistéar muirí a threorú, agus é mar aidhm aige riachtanais earnálacha éagsúla a chomhtháthú laistigh de na trí cholún uileghabhálacha um réamhphleanáil (eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta).

Go ginearálta tá an NMPF bunaithe timpeall:

  1. Cuspóirí pleanála muirí
  2. Polasaithe pleanála muirí, agus
  3. Gníomhaíochtaí tacaíochta a theastaíonn chun (1) agus (2) thuas a bhaint amach.

Ní leagann an plean ordlathas gníomhaíochtaí amach. Leagtar amach ann, áfach, beartais tacaíochta maidir le dobharshaothrú, cosaint, fuinneamh, iascach, mianadóireacht agus comhiomláin, calafoirt agus loingseoireacht, cáblaí teileachumarsáide, turasóireacht, sábháilteacht ar muir, spórt & caitheamh aimsire, agus cóireáil agus diúscairt fuíolluisce.

Tá imeachtaí poiblí réigiúnacha á reáchtáil chun feasacht a chur chun cinn agus chun rannpháirtíocht an phobail agus na bpáirtithe leasmhara a éascú ar an Dréacht-NMPF. Seo a leanas sonraí na n-imeachtaí a socraíodh go dtí seo (tabhair faoi deara go bhfuil dhá sheisiún ar leith ar siúl gach dáta):

Dáta Am Ionad
12/02/2020 18:00 – 20:00 Arklow Bay Hotel, An tInbhear Mór, Contae Chill Mhantáin

Cuirfear sonraí faoi imeachtaí eile a bheidh ar siúl sna Cealla Beaga, i mBeanntraí, i nDún Garbhán, i mBaile Átha Cliath agus i Loch Garman ar fáil in am trátha ag www.marineplan.gov.ie, Twitter @MSP_Ireland agus trí ríomhphost chuig na daoine ar ár liosta teagmhála. 

Conas a bheith rannpháirteach?

Aighneacht a Dhéanamh

Iarrann an Roinn aighneachtaí ar an Dréacht-Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí. Dúnann an tréimhse chomhairliúcháin ar an Déardaoin 9 Aibreán 2020. Is féidir leat aighneacht a dhéanamh trí: 

Seol ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas amháin msp@housing.gov.ie; nó 

Scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Comhairliúchán Dréacht NMPF,
An Rannóg Pleanála Mhuirí,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman
Y35 AP90 

Public Consultation on Draft National Marine Planning Framework

Accessible version Public Consultation on Draft National Marine Planning Framework

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá na haighneachtaí agus na barúlacha uile a chuirtear faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir a scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014 agus faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007-2014.

Níor chóir faisnéis phearsanta, rúnda nó faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála a chur san áireamh san aighneacht agus glactar leis go bhfuil an fhaisnéis go léir atá san aighneacht in-aisíoctha faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Cad a dhéanfaimid le do Fhreagairt

Beidh na freagairtí mar bhonn eolais d'fhorbairt bhreise an Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí. Tabhair faoi deara go bhféadfar aighneachtaí a fhaightear a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. Ar aon nós, beidh gach aighneacht a fhaightear faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí. Féach freisin Ráiteas Príobháideach faoin nasc Doiciméid thuas.

Catagóra 

Stair Stádais

Stádas - Oscailte
Oscailte 
Máirt, Samhain 12, 2019
Ag Dúnadh 
Déardaoin, Aibreán 9, 2020