Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Treoir INSPIRE

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 10 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 1 month 1 week

Cad is INSPIRE ann?

Tá sé mar aidhm ag an Treoir maidir le  Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil sa Chomhphobal
Eorpach (INSPIRE) bonneagar sonraí spásúil an Aontais Eorpaigh (AE) a chruthú do bheartais chomhshaoil agus do bheartais nó gníomhaíochtaí comhshaoil a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar an gcomhshaol. Cuireann an Treoir ceanglais ar chomhlachtaí poiblí a tháirgeann, a fhaigheann, a bhainistíonn nó a nuashonraíonn tacair sonraí spásúla a chlúdaíonn gach limistéar talún agus mara a gcaithfidh an Stát bonneagar sonraí spásúil a bhaineann leis an AE a chruthú ina leith. Seo a leanas a dhéanfaidh bonneagar sonraí spásúil na hEorpa:

  • cuirfidh sé ar chumas eagraíochtaí na hearnála poiblí faisnéis spásúil chomhshaoil a roinnt
  • éascóidh sé rochtain an phobail ar fhaisnéis spásúil ar fud na hEorpa
  • cabhróidh sé le ceapadh beartas thar teorainneacha

Tá INSPIRE bunaithe ar bhonneagair le haghaidh faisnéise spásúla arna bunú agus arna feidhmiú ag ballstáit an AE. Tá 34 téama sonraí spásúla sa Treoir faoina ndéantar na tacair shonraí a chatagóiriú.

Tháinig Treoir INSPIRE (Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2007 lena mbunaítear Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh) i bhfeidhm an 15 Bealtaine 2007. Tá sé le cur i bhfeidhm i gcéimeanna éagsúla. Táthar ag súil le cur i bhfeidhm iomlán faoi 2021.

Rinneadh an Treoir a thrasuí i reachtaíocht na hÉireann trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil a bhunú sa gComhphobal Eorpach (INSPIRE)) 2010 I.R. Uimh. 382/2010 arna leasú ag IR Uimh. 280 de 2018.

Braitheann cáilíocht an bhonneagair sonraí spásúil ar a infhaighteacht, a bhailítear agus a nasctar (geo-thagartha) go suíomh. Déantar é a phróiseáil agus a fhoilsiú ansin. In Éirinn, coinníonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil formhór na sonraí comhshaoil (mar shampla, tomhais astaíochtaí, breathnuithe bithéagsúlachta nó sonraí maidir le cáilíocht an chomhshaoil).  

Leagan an Treoir freagracht ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil freisin struchtúir a chur i bhfeidhm chun comhordú a dhéanamh ar rannchuidíochtaí gach duine a bhfuil leas nó baint acu le bonneagar atá clúdaithe ag an Treoir. Ceanglaítear ar an Aire tuarascálacha rialta a sholáthar don Choimisiún Eorpach freisin.

Cén cineál sonraí comhshaoil a chlúdaíonn sé seo?

Liostaíonn an Treoir 34 téama éagsúil (i mBéarla amháin) faoina ndéantar tacair shonraí a chatagóiriú. Déantar na téamaí a ghrúpáil in iarscríbhinní. Tá spriocdháta difriúil ag gach téama faoina gcaithfear tacar sonraí a sholáthar don AE.

Conas a chuirfidh m'eagraíocht INSPIRE i bhfeidhm?

Ceanglaíonn Treoir INSPIRE ar na Ballstáit Comhrialacha Cur Chun Feidhme (IR) a úsáid i réimsí ar leith chun a chinntiú go bhfuil na sonraí spásúla comhoiriúnach, inúsáidte agus gur féidir iad a úsáid gan stró in iarratais trasteorann.

Faisnéis do lucht feidhmithe, lena n-áirítear treochlár chun an Treoir a chur chun feidhme go hiomlán (i mBéarla amháin)

Tá na príomh-gharspriocanna maidir le cur i bhfeidhm leagtha amach thíos.

Dáta na Garsprice Cur síos
23 Samhain 2017

Cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2010 (i mBéarla amháin), lena gcuirtear Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun feidhme. Baineann sé seo le hidir-inoibritheacht tacair sonraí spásúla agus seirbhísí do thacair shonraí spásúla eile Iarscríbhinn I (i mBéarla amháin) atá fós in úsáid ag an dáta glactha.

04 Aibreán 2018 Cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 102/2011 ón gCoimisiún an 4 Feabhra 2011 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 lena gcuirtear Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun feidhme. Baineann sé seo le hidir-inoibritheacht tacair sonraí spásúla agus seirbhísí do thacair shonraí spásúla eile Iarscríbhinn I atá fós in úsáid ag an dáta glactha.
21 Deireadh Fómhair 2020   Tá tacair shonraí spásúla eile in Iarscríbhinn II agus III ar fáil de réir IRanna d'Iarscríbhinn II agus d'Iarscríbhinn III.
10 Nollaig 2021 Gach seirbhís sonraí spásúil ábhartha a bheidh i gcomhréir le hIarscríbhinn VI agus (más indéanta) VII de Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 ón gCoimisiún arna leasú le Rialachán (AE) Uimh. 1312/2014 an 10 Nollaig 2014 (...) maidir le idir-inoibritheacht seirbhísí sonraí spásúla.

 

Cá bhfaighidh mé sonraí Inspire na hÉireann?

Is féidir teacht ar shonraí INSPIRE na hÉireann ag GeoPortal (i mBéarla amháin)

Déanann Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) bainistiú ar GeoPortal.

Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil faoi INSPIRE in Éirinn?

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil freagrach as an Treoir INSPIRE a chur i bhfeidhm in Éirinn. Reáchtálann foireann tionscadail na roinne cruinnithe tionscadail rialta chun dul chun cinn a mheas agus tuairisciú don Choimisiún Eorpach. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, seol ríomhphost chuig: Inspire.IE@housing.gov.ie

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoin tionscadal iomlán?

Tá faisnéis faoi chomhpháirteanna teicniúla na Treorach agus faoin gcur i bhfeidhm ar fud na hEorpa i láithreán gréasáin  Inspire na hÉireann (i mBéarla amháin).

Is féidir breathnú ar tháscairí Monatóireachta agus Tuairiscithe d'Éirinn anseo INSPIRE i do thír > Éire (i mBéarla amháin) 

Tá dhá ghrúpa saineolaithe oifigiúla ag Grúpa Cothabhála agus Forfheidhmithe INSPIRE (MIG) atá comhdhéanta d'ionadaithe ó gach tír Eorpach:

  • An Grúpa Cothabhála agus Forfheidhmithe (MIG) - beartas
  • Grúpa Teicniúil Cothabhála agus Forfheidhmithe (MIG-T) - teicniúil

Tagann MIG agus MIG-T le chéile ar bhonn rialta, tá miontuairiscí cruinnithe ar fáil anseo: