Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire Coveney agus an tAire Naughten príomhfhorbairt san athbhreithniú ar na Treoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt

Foilsithe an Máirt, 13 Mei 2017
Minister Simon Coveney

Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, agus Denis Naughten TD, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, d’fhógair siad garsprioc thábhachtach inniu (an 13 Meitheamh 2017) san athbhreithniú ar na Treoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a fhorbairt, a foilsíodh sa bhliain 2006.

Dúirt an tAire Coveney: “Tá áthas orm a dheimhniú gurb amhlaidh, tar éis plé mionsonraithe idir mise agus an tAire Naughten agus ár Ranna faoi seach, go bhfuil dréachtchur chuige roghnaithe (a mhionsonraítear san Aguisín) forbartha againn chun aghaidh a thabhairt ar na príomhghnéithe den athbhreithniú ar na Treoirlínte. Measaim go mbaineann sé sin cothromaíocht amach idir tionscadail fuinnimh ghaoithe sa todhchaí a éascú, maidir lena chinntiú gur féidir linn na spriocanna fuinnimh inbhuanaithe a shocraigh an tAontas Eorpach dúinn a chomhlíonadh, agus aghaidh a thabhairt ag an am céanna ar na fíorábhair imní atá ag pobail áitiúla sna ceantair a bhfuil sé beartaithe forbairtí feirme gaoithe a thógáil iontu”.

Is iad seo na príomhghnéithe den chur chuige beartaithe:

  • teorainn torainn níos déine atá ag teacht le caighdeáin na hEagraíochta Domhanda Sláinte a chur i bhfeidhm agus córas láidir nua um fhaireachán a dhéanamh ar thorann a thabhairt isteach chun a chinntiú go gcloítear le caighdeáin torainn;
  • fad taitneamhacht amhairc atá cothrom le ceithre huaire airde an tuirbín a chur i bhfeidhm idir tuirbín gaoithe agus an teach cónaithe is gaire, faoi réir íosfhad 500 méadar a bheith éigeantach;
  • deireadh a chur le caochaíl scáileanna; agus
  • oibleagáidí nua a leagan ar fhorbróirí feirme gaoithe dul i dteagmháil le pobail áitiúla, agus bearta leasa pobail a chur ar fáil.

Ar aon dul leis na ceanglais a leagtar síos le Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, déanfar Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar an gcur chuige beartaithe i leith na dTreoirlínte athbhreithnithe.  Is é an toradh atá ar an bpróiseas Measúnachta Straitéisí Timpeallachta go gcinntítear go gcuirtear cúrsaí timpeallachta san áireamh go hiomlán nuair atáthar ag ullmhú pleananna agus clár, atá ar an gcreat le haghaidh toiliú forbartha nó cead pleanála.

“Táim muiníneach go gcinnteofar leis na tograí seo go mbeidh earnáil láidir dhúchasach fuinnimh ghaoithe againn a bheidh ag oibriú de réir na gcaighdeán tionscail is airde agus ar bhealach ina n-éascófar rannpháirteachas iomlán le pobail áitiúla”, arsa an tAire Naughten.  Seiceáil leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

“De bharr an phlé atá ar siúl le roinnt blianta anuas ar an athbhreithniú ar na Treoirlínte reatha maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt, a foilsíodh sa bhliain 2006, measaim go bhfuil sé tábhachtach go bhfuilimid in ann tuilleadh soiléire a thabhairt do gheallsealbhóirí, d’údaráis áitiúla, don earnáil fuinnimh agus don phobal i gcoitinne maidir le treo ginearálta an athbhreithnithe. Déanfar Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta ar an athbhreithniú agus reáchtálfar comhairliúchán poiblí ina leith sula dtabharfar na Treoirlínte chun críche.  Táim ag súil go dtabharfar na Treoirlínte reachtúla nua chun críche agus go n-eiseofar iad chuig údaráis phleanála sa chéad ráithe den bhliain 2018 tar éis an phróisis Mheasúnachta Straitéisí Timpeallachta a chur i gcrích”, arsa an tAire Coveney mar fhocal scoir.

Críoch

Aguisín

Athbhreithniú ar na Treoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt, 2006

Achoimre ar na Príomhghnéithe den “Dréachtchur Chuige Roghnaithe”

Torann

Tá na teorainneacha láidre nua atá beartaithe chun torann a shrianadh ag teacht le caighdeáin na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Táthar ag moladh teorainn rátáilte torainn choibhneasta atá 5dB(A) os cionn an torainn chúlra reatha idir 35dB(A) agus 43dB(A) sa lá agus san oíche. Is é 43dB(A) an uasteorainn torainn atá ceadaithe.   Maidir leis an teorainn rátáilte, cuirfear san áireamh inti saintréithe áirithe torainn a bhaineann go sonrach le tuirbíní gaoithe (e.g. modhnú tonúil, modhnú ísealmhinicíochta agus modhnú aimplitiúide). I gcás go sainaithnítear na saintréithe torainn sin, déanfar laghdú breise ar an teorainn torainn cheadaithe chun iad a mhaolú.   Leagfar na teorainneacha sin síos mar choinníollacha sa phróiseas ceada pleanála.

Tá na teorainneacha nua torainn á mbeartú i gcomhar le córas nua um fhaireachán a dhéanamh ar thorann a thabhairt isteach i dtaca le feirmeacha gaoithe.  Forfheidhmeoidh údaráis áitiúla na teorainneacha torainn mar a leagtar síos mar choinníollacha sa phróiseas ceada pleanála. Déanfaidh siad amhlaidh i gcomhpháirt leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, a dhéanfaidh faireachán neamhspleách ar thorann i dtaca le feirmeacha gaoithe.  I gcás go bhfuil fianaise ann nach bhfuiltear ag cloí leis na teorainneacha torainn, ceanglófar ar oibreoirí tuirbíní gaoithe na tuirbíní a chur as go dtí go bhfuil sé cruthaithe go bhfuiltear ag cloí leis na teorainneacha torainn.

Fad Taitneamhacht Amhairc

Tá sé beartaithe fad atá cothrom le ceithre huaire airde an bhairr a chur i bhfeidhm idir tuirbín gaoithe agus cúirtealáiste tí chónaithe, faoi réir íosfhad 500 méadar a bheith éigeantach.  Is chun críocha taitneamhacht amhairc atá na ceanglais faid sin. Mar sin féin, beidh siad ina gceangal i ngach cás inar gá cloí leis na teorainneacha torainn atá leagtha amach.

Caochaíl Scáileanna

Foráiltear leis an gcur chuige beartaithe go gcuirfear deireadh le caochaíl scáileanna tríd an teicneolaíocht agus an samhaltú cuí ag céim an deartha. Foráiltear leis freisin go gcuirfear tuirbíní gaoithe as go huathoibríoch chun a chinntiú nach dtiocfaidh aon chaochaíl scáileanna chun cinn.

Oibleagáidí ar Fhorbairtí Dul i nDáil Chomhairle

Leis na tograí, cuirfear ceangal ar fhorbróirí dul i ndáil chomhairle go luath agus go cuiditheach le pobail ar fhorbairtí beartaithe feirme gaoithe sula ndéanfaí iarratas pleanála.  Chuige sin, beidh sé riachtanach Tuarascáil Pobail a chur isteach i dteannta iarratas pleanála. Tabharfar breac-chuntas sa tuarascáil sin ar an dóigh ar múnlaíodh an togra deiridh mar fhreagairt do na comhairliúcháin sin.

Díbhinn Pobail

Cuid thábhachtach d’fhorbairt feirme gaoithe sa todhchaí a bheidh i ndíbhinn (nó sochar) pobail.  D’fhéadfadh go n-áireofaí léi sin raon beart agus beidh sí difriúil i gcomhréir le cineál agus scála an tionscadail.  Mar sin féin, tá sé beartaithe go mbeidh ar fhorbróirí díbhinn pobail de chineál éigin a thairiscint, rud a chinnteoidh go mbainfidh na pobail lena mbaineann leas seasmhach as an tionscadal.

Nasc chuig an Eangach

Ó thaobh taitneamhacht amhairc de, tá sé beartaithe gur faoin talamh a bheidh na naisc ó fheirmeacha gaoithe chuig an eangach náisiúnta leictreachais sa todhchaí, seachas i gcás nach féidir déanamh amhlaidh de bharr dálaí talún.

Dea-Chleachtas do Threoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt

Rud eile a thabharfaidh tacaíocht don chur chuige beartaithe is ea an “Dea-Chleachtas do Threoirlínte maidir le Fuinneamh Gaoithe a Fhorbairt”. D’eisigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil an doiciméad i mí na Nollag 2016 mar eolas don tionscal gaoithe.  Féach an doiciméad iomlán ag an nasc seo a leanas:

http://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/topics/Renewable-Energy/electricity/onshore/Pages/Code-of-Practice-for-Wind-Energy-Development-in-Ireland.as

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar