Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhordú níos fearr i bpleanáil agus i bhforbairt agus infheistíocht Uisce Éireann le dearbhú i dtreoirlínte nua atá foilsithe ag an Aire Damien English T.D.

Foilsithe an Déardaoin, 18 Ean 2018
Aire Stáit Damien English TD

Inniu an 18 Eanáir 2018, d'fhoilsigh an tAire Stáit do Thithíocht agus Forbairt Uirbeach, an tUasal Damien English, T.D., dréacht de Seirbhísí Uisce - Treoirlínte d'Údaráis Phleanála le haghaidh comhairliúcháin.

Is tosaíocht náisiúnta í an phleanáil ar mhaithe le forbairt amach anseo i gcomhar le hinfheistíocht i seirbhísí uisce ár dtíre mar go bhfuil bonneagar uisce ríthábhachtach le dul i ngleic le riachtanais an gheilleagair atá ag fás ar fud na réigiún, le riachtanais na ndaoine agus a sláinte agus chun caighdeán na timpeallachta a fheabhsú agus a chosaint chomh maith le sláinte phoiblí a chinntiú.

Rachaidh treoirlínte nua reachtúla maidir leis na hidirghníomhaíochtaí idir próiseas pleanála na hÉireann agus Uisce Éireann chun sochair do chur chuige níos comhleanúnaí chun pleanáil cheart a chinntiú agus chun gréasán seirbhísí uisce níos éifeachtaí a bhaint amach.

Dúirt an tAire English:

"Tar éis obair an Chomhchoiste um Maoiniú ar Sheirbhísí Uisce Tí sa Todhchaí a bheith tugtha chun críche, is céim mhór chun tosaigh í foilsiú na dréacht-Treoirlínte seo a chinntíonn go bhfuil Uisce Éireann agus ár bpróisis phleanála ag feidhmiú i bpáirt le chéile ar mhaithe le leas ár dtíre, ár réigiúin agus ár bpobail".

Leag an tAire béim ar an tábhacht a bhaineann le húdaráis phleanála a bheith ag obair agus fios acu gur féidir bonneagar uisce a chur ar fáil agus go ndéanfar amhlaidh nuair atá beartais phleanála agus cinntí á ndéanamh.

Tá na dréacht-Treoirlínte ann mar sin le treoir dea-chleachtais a chur ar fáil maidir leis an gcomhéadan idir na feidhmeanna pleanála agus forbartha atá soláthraithe ag na húdaráis phleanála agus na seirbhísí poiblí atá á seachadadh ag Uisce Éireann.

Tabharfaidh na dréacht-Treoirlínte treoir shoiléir ar an mbealach a ndéanfaidh Uisce Éireann idirghníomhaíocht leis an bpróiseas pleanála maidir le soláthar an bhonneagair thábhachtaigh seo.

Dúirt an tAire English freisin:

"Cosnaíonn bonneagar seirbhísí uisce na céadta milliún euro a bhfuil sé de dhualgas ar cháiníocóirí agus custaiméirí uisce tráchtála íoc as. Mar sin tá sé ríthábhachtach go n-oibreodh na húdaráis áitiúla agus an fóntas náisiúnta uisce poiblí le chéile le cinntiú go bhfuil siad ar aon fhocal le chéile agus go bhfuil infheistíocht sa todhchaí ag tacú le próiseas pleanála éifeachtach agus go bhfuil cinntí pleanála bunaithe i seachadadh infheistíochta i seirbhísí uisce"

Tá go dtí Dé Céadaoin an 28 Feabhra 2018 ag údaráis phleanála, ag comhlachtaí poiblí agus ag páirtithe leasmhara eile aighneachtaí a dhéanamh maidir leis na Treoirlínte.  Tar éis na leasuithe/athruithe molta a mheas foilseofar na treoirlínte athbhreithnithe faoi alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar atá leasaithe).  Ar mhaithe le soiléiriú, áfach, tá na Treoirlínte seo mar atá siad foilsithe inniu an 17 Eanáir 2018 eisithe faoi alt 28 den Acht, áit a bhfuil sé de dhualgas ar Údaráis Phleanála agus ar an mBord Pleanála aird a thabhairt ar na Treoirlínte seo agus a bhfeidhmeanna á ndéanamh acu.

CRÍOCH

Catagóra 
Fo-Ábhar