Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Pobail a Choinneáil Slán

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

‘Pobail a Choinneáil Slán– Creat don tSábháilteacht Dóiteáin in Éirinn

Tá an beartas náisiúnta maidir le soláthar Seirbhísí Dóiteáin faoi stiúir na Stiúrthóireachta Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála, a dhéanann maoirseacht agus forbairt freisin ar chaighdeán sheirbhísí na nÚdarás Dóiteáin. I mí Feabhra 2013, d’fhoilsigh an Stiúrthóireacht Náisiúnta an doiciméad beartais “Pobail a Choinneáil Slán” a bheidh ina threoirphlean don tseirbhís dóiteáin amach anseo. Is é aidhm an bheartais seirbhísí comhleanúncha, éifeachtacha a sholáthar a bhaineann luach maith ar airgead amach in Éirinn, chomh maith le laghdú ar an mbaol dóiteáin inár bpobail agus tús áite a thabhairt do shábháilteacht na foirne dóiteáin agus iadsan i mbun a gcuid oibre freisin.

Leagtar amach in “Pobail a Choinneáil Slán”:

  • Córas de phróisis agus de chaighdeáin náisiúnta
  • Creat chun dul i dtreo struchtúir de ‘sheirbhísí comhroinnte’
  • Béim níos mó ar chosc agus ar shábháilteacht dóiteáin
  • Na bealaí ina mbainfear amach an sprioc de sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar
  • Spriocanna dúshlánacha ó thaobh laghdú ar líon na dtarluithe dóiteáin agus básanna de bharr dóiteáin

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.