Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ag Cur Fios ar an mBriogáid Dóiteáin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Diailigh 112 nó 999

Nuair a thugtar freagra ar do ghlao labhróidh tú le hoibreoir a chuirfidh ceist ort cén tseirbhís a theastaíonn uait i.e. Garda, Otharcharr, Briogáid Dóiteáin nó Garda Cósta. A luaithe is a deir tú go dteastaíonn an Bhriogáid Dóiteáin uait aistreoidh an t-oibreoir tú go dtí Ionad Cumarsáide na Briogáide Dóiteáin. Cuirfidh an tOibreoir roinnt ceisteanna ort ionas go mbeifear ábalta an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:

 • Cad atá trí thine?
 • Cad é seoladh an áitribh?
 • Cad é d’uimhir theileafóin?
 • An bhfuil daoine ar bith san fhoirgneamh?
 • An bhfuil aslonnú ar siúl?
 • Cén cineál foirgnimh atá trí thine?
 • An bhfuil guaiseacha ar bith san fhoirgneamh nó thart air?
 • Faisnéis eile de réir mar is ábhartha.

Ní gá duit ceann cuimhne a choinneáil ar cheann ar bith de na ceisteanna thuas. Ach tá sé tábhachtach go ndéanfá an méid seo a leanas:

 • Fan socair
 • Éist go cúramach leis an oibreoir
 • Labhair go mall agus go soiléir
 • Ná críochnaigh an glao go dtí go n-iarrfaidh an t-oibreoir ort.

B’fhéidir go gceapfá go bhfuil an glao ag glacadh barraíocht ama de bharr na gceisteanna atá á gcur ach tig leat bheith cinnte a luaithe is a fhaigheann an t-oibreoir an seoladh déantar na Foirne Dóiteáin is gaire atá ar fáil a sheoladh láithreach agus níl á dhéanamh ag an t-oibreoir ach tuilleadh faisnéise tábhachtaí a bhailiú uait lena tabhairt do na foirne dóiteáin freagartha is gaire atá ar fáil.

Suíomh Gréasáin EU 112

Is í 112 an uimhir éigeandála a oibríonn gach áit ar fud an Aontais Eorpaigh, ó líne talún nó ó fhón póca, saor in aisce. Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig  suíomh gréasáin EU 112 (nasc seachtrach).

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.