Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Leideanna sábháilteachta dóiteáin don chistin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is í an chistin an seomra is mó a d’fhéadfadh a bheith guaiseach sa teach. Tá dromchlaí te, lasracha gan chosaint, go leor soláthairtí breosla, fearais leictreacha, a lán ábhar a d’fhéadfadh tú a dhó nó a scalladh, srl. sa chistin. Tá a lán ábhair sheachráin i gceist chomh maith .i. páistí, an teileafón, teilifísí/raidiónna, comharsana, innill níocháin, agus téann an liosta ar aghaidh is ar aghaidh!

Tá sé tábhachtach an méid seo a leanas a bheith agat;

 • cleachtas “áite shábháilte”, chun ábhair sheachráin a sheachaint
 • Pluid Dóiteáin agus Múchtóir Dóiteáin
 • Fearas Garchabhrach lánscocáilte

Leideanna chun feabhas a chur ar shábháilteacht dóiteáin sa chistin

Páistí

 • Tarlaíonn formhór na dtimpistí dó agus scallta do pháistí sa chistin. Ná lig do pháistí dul isteach sa chistin choíche gan súil a choinneáil orthu.
 • Coinnigh cipíní solais agus lastóirí in áit nach féidir le páistí teacht orthu.
 • Tá sé níos sábháilte spréach-ghléasanna nó eilimintí téimh a úsáid chun fearais gháis a lasadh ná cipíní solais a fhágáil ina luí thart.

Cócaireáin

 • Coinnigh cócaireáin glan - is baol dóiteáin é má ligeann tú do ghréisc bailiú.
 • Cas as an cócaireán nuair nach bhfuiltear á úsáid.
 • Seiceáil go bhfuil an cócaireán curtha casta as sula dtéann tú a luí.
 • Ná húsáid cócaireán choíche chun éadaí a thriomú.
 • Glan nó athsholáthair scagairí ar fheananna eastarraingthe go rialta.
 • Coinnigh lámha potaí tiontaithe isteach agus ná coinnigh thar na lasracha nó na fáinní iad.
 • Ná lig do cáblaí leictreacha dul trasna cócaireáin choíche .i. citil leictreacha, tóstaeir srl.
 • Bí cúramach le héadaí scaoilte agus tú ag síneadh trasna cócaireán, go háirithe le fáinní gáis.
 • Ná croch tuáillí tae ar chócaireáin nó thar chócaireáin.
 • Teastaíonn aer úr ó chócaireáin agus coirí gáis le hoibriú mar is ceart. Ná dún gaothairí srl choíche.

Panna Sceallóg/Domhainfhriochtóirí

 • Ná húsáid ach domhainfhriochtóirí saincheaptha, agus ná húsáid sáspain.
 • Seachain/tabhair an-aire agus “pannaí sceallóg” á n-úsáid agat toisc go bhfuil siad ina mórghuais dóiteáin.
 • Ná líon an panna sceallóg/domhainfhriochtóir níos mó ná aon trian lán le hola nó saill.
 • Tástáil teocht na hola/saille trí phíosa beag aráin a chur isteach ann. Má brioscaíonn sé go héasca tá an ola/saill réidh.
 • Má tá deatach ag teacht as an ola/saill tá sé ró-the. Cuir as an teas agus lig dó fuarú sula dtosaíonn tú arís.
 • Ná bog panna sceallóg/domhainfhriochtóir te choíche.
 • Ná fág panna sceallóg/domhainfhriochtóir leo féin choíche.
 • Ná déan iarracht choíche sceallóga a dhéanamh nuair ata alcól ólta agat mar bíonn nós ag daoine dul a chodladh agus iad fanacht leis an ola/saill téamh. Cúis mhór le dóiteáin agus básanna é seo.
 • Is féidir formhór na ndóiteán sin a chosc má úsáidtear domhainfhrioctóir teasrialaithe nó tosaigh ag úsáid sceallóga oighinn.

Fearais Leictreacha

 • Bíonn fearais leictreacha ina gcúis le líon dóiteáin bhaile gach bliain.
 • Déan cinnte go ndéantar gach fearas leictreach a chothabháil mar is ceart agus go suiteálann duine cáilithe iad.
 • Ná rólódáil soicéid leictreacha ar bith mar guais dóiteáin é sin.
 • Déan teagmháil le leictreoir má tá cáblaí caite nó damáistithe nó athsholáthair an t-earra go díreach.
 • Seachain iad a fhágáil ag oibriú thar oíche. Má tá sé beartaithe agat iad a fhágáil ag oibriú thar oíche mar sin ba chóir dóibh a bheith i seomra ar shiúl ón bpríomhbhealach éalaithe ag taobh doras druidte.
 • I gcás dóiteáin atá i bhfearas leictreach nó soicéad/sreangú, cuir as an chumhacht ag an príomhlasc aonraithe ach ná déan seo ach más féidir é a dhéanamh go sábháilte gan moill a chur ar an éalú.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.