Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Sábháilteacht ó Dhóiteán do Phobal an Lucht Siúil

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec
Fire Ireland website

I mí na Nollag 2015, sheol an Stiúrthóireacht Náisiúnta Clár chun Athbhreithniú a Dhéanamh ar Shábháilteacht ó Dhóiteán i gCóiríocht don Lucht Siúil. Ceann de phríomhchuspóirí an tionscadail is ea Tionscnamh Feasachta Pobail ar Shábháilteacht ó Dhóiteán, a d’oirfeadh do Phobal an Lucht Siúil, a fhorbairt agus a fheidhmiú go céimneach.

Is é aidhm an tionscnaimh teachtaireachtaí maidir le sábháilteacht ó dhóiteán a scaipeadh i measc Phobal an Lucht Siúil, ag cur ar chumas daoine den Lucht Siúil tabhairt faoi chéimeanna praiticiúla maidir le saincheisteanna a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán a bhíonn i gceist go coitianta i gcásanna daoine a chónaíonn ar láithreáin stad.

Chun tacú leis an bpróiseas seo, d’fhorbair an Stiúrthóireacht Náisiúnta, i gcomhairliúchán le príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear Grúpaí Ionadaíochta thar ceann an Lucht Siúil, bileog agus leabhrán faisnéise maidir le sábháilteacht ó dhóiteán don Phobal an Lucht Siúil.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.