Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Sábháilteachta Dóiteáin don Seomra Suite

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Mairimid i ré ina bhfuil a lán nithe leictreonacha, m.sh. teilifísí mórscáileáin, seinnteoirí dvd/físeáin, ríomhairí, Playstation, srl. agus faightear na nithe sin go minic sa seomra suite. Chomh maith leis na nithe a luadh thuas bíonn a lán troscáin, ornáidí, coinnle, cairpéad/urlár adhmaid, fístéipeanna/dvdanna, grianghraf sa seomra suite, agus téann an liosta ar aghaidh. Ní iontas ar bith é go mbaineann a lán dóiteán leis an seomra suite.

Tá sé an-tábhachtach go mbeidh an doras chuig an seomra suite agus gach doras sa teach dúnta sula dtéann tú a luí toisc má bhíonn dóiteán ann moilleoidh sin leathadh an dóiteáin agus an deataigh.

Leideanna chun feabhas a chur ar shábháilteacht dóiteáin sa seomra suite

Leictreachas

 • Ná rólódáil soicéid leictreacha choíche.
 • Má theastaíonn tuilleadh soicéad leictreach uait faigh leictreoir cáilithe chun iad a shuiteáil.
 • Déan cinnte go n-úsáideann tú na fiúsanna cearta i d’fhearais.
 • Díphlugáil gach fearas leictreach neamhriachtanach san oíche.
 • Má tá trealamh leictreach deartha le bheith casta air thar oíche suiteáil aláram deataigh sa seomra.

Caiteoirí Tobac

 • Déan cinnte go bhfuil go leor luaithreadán sa seomra.
 • Déan cinnte na luaithreadáin a fholmhú i ndiaidh iad a úsáid agus faigh réidh go cúramach lena bhfuil iontu (uisce fuar a dhoirteadh orthu).
 • Ná caith tobac choíche nuair atá tú tuirseach nó i ndiaidh alcól a ól toisc gur féidir le buin toitín, má ligeann tú dóibh titim, fanacht lasta ar feadh tréimhsí fad agus d’fhéadfadh dóiteán tosú.
 • Ná fág toitíní lasta leo féin choíche.
 • Coinnigh cipíní solais agus lastóirí in áit shábháilte ar shiúl ó pháistí.

Glanadh na Simléar

An dóigh is fearr le déileáil le dóiteán simléir ná gan ligeann dó tosú sa chéad áit. Chun dóiteán múcháin simléir a sheachaint déan cinnte go nglantar go rialta é - cloí leis an treoir ghlanta seo a mholtar:

 • Tinte dó adhmaid - Ceithre huaire sa bhliain
 • Tinte breosla sholadaigh - Uair amháin sa bhliain má úsáideann tú breosla gan toit
 • Tinte breosla sholadaigh - Dhá uair sa bhliain má úsáideann tú gual
 • Tinte ola - Uair amháin sa bhliain le linn seirbhísiú coire
 • Tinte gáis - Uair amháin sa bhliain le linn seirbhísiú coire
 • Soirn - Faoi mar a mholann an soláthraí

Dóiteáin Simléir

Tarlaíonn dóiteáin simléir nuair a bhailíonn deascáin carbóin agus dusta i simléar agus téann siad ar thine le spréacha/teas ó thine oscailte. Má bhíonn an mí-ámh ort go dtarlaíonn dóiteán simléir i do theach cloí leis na moltaí thíos faoi cad ba cheart duit a dhéanamh. Níor cheart duit iarraidh a dhéanamh an dóiteán a mhúch ach má bhíonn sé sábháilte duit amhlaidh a dhéanamh.

 • Cuir spréach-sciath os comhair an dóiteáin ionas nach dtitfidh súiche te amach.
 • Cuir glao ar an mBriogáid Dóiteáin agus coinnigh siúl géar ar an dóiteán.
 • D’fhéadfadh deatach éirigh níos tiubha sa seomra, mar sin bog gach duine amach.
 • Bog an troscán agus na cairpéid ón teallach más féidir.

Teallaigh

 • Ná húsáid peitreal nó breoslaí leachtacha comhchosúla chun tine a lasadh i do theach.
 • Ná dó ach ábhair atá oiriúnach don teallach/sorn.
 • Déan cinnte go bhfuil aerú mar is ceart sa seomra agus gach cineál fearas téimh á n-úsáid agat.
 • Cuir spréach-sciath éifeachtúil de mhéid oiriúnach os comhair tinte oscailte i gcónaí.
 • Coinnigh an láthair thart ar an teallach glan ó pháipéir nuachtáin, leabhair, éadaí agus nithe inlasta eile.
 • Seachain scáthán a chrochadh os cionn an teallaigh toisc go mealladh sé sin daoine chun seasamh ró-ghar don tine.
 • Ná haeráil éadaí ag tine oscailte.
 • Ba cheart réidh a fháil go cúramach le luaith the i mbuicéad stáin agus ná cuir isteach in araidí plaisteacha í nuair atá sí fós te.

Téitheoirí Iniompartha

 • Caith le téitheoir iniompartha faoi mar a chaithfeá le tine bhreosla sholadaigh.
 • Úsáid sciath thart air chun é a chosaint ó chur isteach ó pháistí, ó pheataí, srl.
 • Coinnigh ar shiúl é ó gach ní inlasta m.sh. troscán, cuirtíní, srl.
 • Cuir an téitheoir in áit nach mbeifear ábalta é a leagan.
 • Ná triomaigh éadaí ar théitheoirí nó os comhair téitheoirí.
 • Coinnigh substaintí so-lasta amhail aerasóil, ábhair ghreamaitheacha, sreabháin ghlanta, srl. ar shiúl ó théitheoirí.
 • Ná bog téitheoir nuair atá sé fós casta air nó fós te.

Coinnle

 • Déan cinnte go n-úsáidtear iad i gcoimeádáin mar is ceart, atá sábháilte ó dhóiteán agus ar dhromchla teasdíonach.
 • Déan cinnte nach bhfágtar iad ar dhromchla óna bhféadfadh iad a leagan go furasta.
 • Déan cinnte nach bhfágtar leo féin iad choíche.
 • Coinnigh coinnle ar shiúl ó sheoidirí.
 • Déan cinnte nach bhfágtar iad in áit a dtiocfadh le páistí nó peataí teacht orthu.
 • Déan cinnte nach bhfuil ní inlasta ar bith os cionn na coinnle nó thart uirthi.
 • Ná cuir coinnle lasta ar bharr teilifísí srl. choíche.
 • Ná bog coinneal choíche nuair atá sí lasta. Múch í agus lig di fuarú ar dtús.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                      +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.