Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Maidir an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 7 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cé hiad an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála

Bunaíodh an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála (SNBDE) sa bhliain 2009. Is rannóg muid den Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus déanaimid comhordú ar fhreagraí éigeandála agus tugaimid tacaíocht do Sheirbhís Dóiteáin na hÉireann.

Maidir linn

Cuireann SNBDE tacaíocht ar fáil le haghaidh na seirbhíse dóiteáin trí nuashonrú a dhéanamh ar threoirlínte do chomhraiceoirí dóiteáin maidir le hobair agus sábháilteacht. In 2013 d’fhoilsíomar doiciméad beartais dar teideal “Pobail a Choinneáil Slán” (KCS).  Cuirtear síos sa doiciméad seo ar na hathruithe atá le déanamh ar na spriocanna le haghaidh freagra caighdeánach, ar ról na seirbhíse dóiteáin agus conas a tharlóidh na hathruithe sin. D’fhoilsíomar freisin doiciméad dar teideal “CAMP – The next Generation” - Further Development of Fire Services Communication and Information Facilities” in 2013. Baineann an doiciméad seo le conas a dhéanfar nuashonraithe agus athruithe ar an gcaoi a mbailíonn an tseirbhís dóiteáin sonraí agus ar an gcaoi a gcuirtear an t-eolas sin in iúl.

Maidir leis an mbainistíocht éigeandála, oibríonn SNBDE le ranna eile agus le hÚdaráis Áitiúla chun pleanáil a dhéanamh ar an gcaoi déileáil le móréigeandálaí amhail mórtharluithe aimsire nó tuilte. Is plean comhordaithe an plean seo. Ainmníodh Ranna Rialtais éagsúla chun tús áite a thógáil ag brath ar an gcineál éigeandála. Feictear ag an nasc seo na cúinsí ina mbeadh an ról tosaíochta ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (nasc chuig an leathanach “role as LGD”).

Struchtúr na Stiúrthóireachta Náisiúnta

Tá SNBDE comhdhéanta de thrí chuid:

  • Foireann na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
  • an Bord Bainistíochta
  • an Coiste Comhairleach

Foireann na Roinne

Déanann foireann na Roinne an obair riaracháin. Déantar an obair san oifig a roinnt de réir na gcineálacha éagsúla oibre a bhíonn ar bun ag SNBDE.

An Bord Bainistíochta

Tarraingíonn an Bord Bainistíochta na coda go léir le chéile. Déanann sé iniúchadh ar céard is gá a dhéanamh, faigheann sé comhairle ón gCoiste Comhairleach agus ansin cinneann sé ar conas an obair sin a chur i gcrích.

Ballraíocht an Bhoird Bainistíochta

Baill    
David J Callaghan - Cathaoirleach    
     
Owen Keegan Príomhfheidhmeannach Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Mary Hurley Rúnaí Cúnta Rannóg Rialtas Áitiúil DHPLG
TIm Lucey Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae Chorcaí
Kevin Kelly PF Cúnta     Comhairle Contae na Gaillimhe
Pat Gallagher Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae na hIarmhí
Seamus Neely Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae Dhún na nGall
Brian Sweeney Príomhoifigeach Dóiteáin (Ar scor) Strathclyde F&RS
Seamus Murphy Príomhoifigeach Dóiteáin Comhairle Contae Mhaigh Eo
Conn Murray Príomhfheidhmeannach Comhairlí Cathrach & Contae Luimnigh
Pat Corcoran Cathaoirleacht Choiste IIF Irish Insurance Federation
Brian Spain Stiúrthóir     An Roinn Cosanta
Seán Hogan Stiúrthóir Náisiúnta Rannóg Rialtas Áitiúil DHPLG

An Coiste Comhairleach

Tá an Coiste Comhairleach ina chuid den Stiúrthóireacht Náisiúnta. Tá baill an choiste comhdhéanta de bhaill ó na hÚdaráis Áitiúla, ón tSeirbhís Dóiteáin, ó Cheardchumainn na nOibrithe agus ó shainchomhairleoirí ailtireachta. Tagann an coiste le chéile chun ceisteanna a phlé agus moltaí a chur faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta.

Ballraíocht an Choiste Chomhairligh

Baill    
Conn Murray - Cathaoireach Bainisteoir Contae     Comhairlí Cathrach & Contae Luimnigh
     
Clare Curley Stiúrthóir Seirbhísí Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas
Karl Cashen Stiúrthóir Seirbhísí Comhairle Contae Thiobraid Árann Thuaidh
Oliver O'Loughlin Stiúrthóir Seirbhísí Comhairle Cathrach Luimnigh
Seamus Murphy Príomhoifigeach Dóiteáin Comhairle Contae Mhaigh Eo
Pat Fleming Príomhoifigeach Dóiteáin Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Adrian Kelly Príomhoifigeach Dóiteáin Comhairle Contae an Chláir
Maria Melia Príomhoifigeach Dóiteáin Comhairle Contae Loch Garman
Dave Spillet S.A.C.F.O Comhairle Cathrach Chorcaí
Declan Power Príomhoifigeach Dóiteáin  Cúnta Comhairle Contae Laoise
Mary O'Brien S.E.F.P.O. Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Pete McDonnell Oifigeach Stáisiúin     Comhairle Contae Mhaigh Eo
Greg Burnell Oifigeach Ceantair     Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Noel Reidy Sainchomhairleoir Reidy Brophy Ltd
Michael Slattery Sainchomhairleoir Michael N Slattery & Associates
Alan Hill Sainchomhairleoir Tourism Developement Ltd
Michael Fitzsimons Oifigeach Cosanta Sibhialta Comhairle Contae na Mí
Paul Dunne PF Cúnta     LGMA
Peter Bluett Sainchomhairleoir Bluett/Donoghue Architects
Pat O'Riordan Speisialtóir sa Bhainistíocht Éigeandála Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Eamon Woulfe Ionadaí IMPACT
Eddie Ryan Ionadaí IMPACT
Noel Heaney Ionadaí SIPTU
Brian Murray Ionadaí SIPTU
Tom Daly Ionadaí SIPTU
Paul Keegan Ionadaí SIPTU
Ciaran Scallan Ionadaí SIPTU

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.