Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Údarás Dóiteáin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá 30 aonad soláthair seirbhíse dóiteáin ag feidhmiú ar leibhéal an údaráis áitiúil. Tá 218 stáisiún dóiteáin ann ar fud na tíre agus 3,245 bhall foirne seirbhíse dóiteáin ag obair sa tseirbhís sin. Astusan tá 1,170 fosaithe go lánaimseartha agus coinnítear 2,034 (ar bhonn 24 uair an chloig). Tá liosta na stáisiún agus na n-údarás dóiteáin le fáil ar thaobh na láimhe deise de do scáileán faoin rannóg Foilseachán agus Doiciméad.

Tá buiséad bliantúil de 240m euro ag na hÚdaráis Áitiúla chun an tseirbhís dóiteáin a sholáthar. Ról leathan atá ag na seirbhísí dóiteáin. I measc na ngníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag an tseirbhís sin tá:

  • Freagairt do ghlaonna dóiteáin
  • Obair coiscthe dóiteáin
  • Sábháilteacht dóiteáin sa phobal
  • Gníomhaíochtaí a bhaineann le suiteálacha SEVESO/COMAH agus substaintí guaiseacha;
  • “Rialú Tógála” agus an tseirbhís um fhoirgnimh dhainséaracha – seiceálacha sábháilteachta dóiteáin a dhéanamh;
  • Ceannasaíocht a ghlacadh sa bhainistiú móréigeandálaí sa chóras rialtais áitiúil agus i struchtúir réigiúnacha idirghníomhaireachta
  • Ionaid slógtha agus chumarsáide a reáchtáil chomh maith le hionaid oiliúna ar bhonn réigiúnach
  • Obair leis an tSeirbhís Cosanta Sibhialta agus i roinnt cásanna an tseirbhís sin a reáchtáil
  • Ionchur a dhéanamh maidir le forbairt agus soláthar beartais náisiúnta.

"Pobail a Choimeád Slán”

"Pobail a Choimeád Slán" sa doiciméad beartais seo leagtar síos treoirphlean le haghaidh sheirbhísí dóiteáin na hÉireann, lena n-áirítear athailíniú ar struchtúir ionas gur féidir seirbhísí dóiteáin níos éifeachtaí a sholáthar. Ciallaíonn sé sin gur féidir le seirbhísí dóiteáin fanacht mar fheidhm den údarás áitiúil agus an bhéim is mó a leagan ar chinnteoireacht áitiúil agus ar chuntasacht áitiúil pholaitiúil.  Faoi KCS tá an soláthar seirbhíse le hathmhúnlú agus an líon seirbhísí dóiteáin le laghdú ó 30 mar atá faoi láthair chuig 21, ag cuimsiú 14 údarás aonair dóiteáin agus 7 gcinn de ‘sheirbhísí comhroinnte’.

Foireann na Seirbhíse Dóiteáin

Tá sonraí na mball foirne atá fostaithe ag na húdaráis dóiteáin fáil ar thaobh na láimhe deise de do scáileán faoin rannóg Foilseachán agus Doiciméad.

Stair Achomair

Bhí an tAcht Briogáideacha Tóiteáin, 1940 in bhonn don chóras comhrac dóiteáin atá i bhfeidhm ar fud na tíre. Faoin Acht sin bheadh sé éigeantach d’údaráis áitiúla, idir uirbeach is thuaithe, a chinntiú go mbeadh grúpa ar fáil ina gceantar chun freagairt do dhóiteáin sa cheantar agus chun daoine a chosaint. Bhí ar na húdaráis maoiniú a sholáthar iad féin le haghaidh na ngrúpaí sin. D’fhéadadh an t-údarás áitiúil é sin a dhéanamh trí bhriogáid dóiteáin a bhunú (agus sa chás sin tugadh údaráis briogáide dóiteáin air) nó trína aontú le húdarás eile (nó le daoine eile) briogáid dóiteáin a bheith ann a chlúdach a cheantar.

Bhí sé de chumhacht ag an té a bhí ina (h)Aire Rialtais Áitiúil ag an uair fiosrúchán a dhéanamh, i gcás go bhfuarthas gearán, maidir le leorgacht an tsoláthair a bhí á dhéanamh ag an údarás áitiúil, agus d’fhéadfadh sé nó sí, i gcásanna áirithe, a cheangal ar an údarás áitiúil comhoibriú maidir le soláthar seirbhíse dóiteáin.

Bunaíodh na seirbhísí dóiteáin faoin Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 agus cuireadh oiliúint ar fhoireann dá léir, idir phearsanra comhrac dóiteáin agus phearsanra sábháilteachta dóiteáin, agus daoine eile a bhí ag plé le cúrsaí cosanta daoine agus maoine ó dhóiteán. Nuashonraíodh an tAcht sa bhliain 2003.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.