Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Foilsíonn an tAire Phelan tuairisc an Ghrúpa Saineolaithe Comhairleacha faoi Shocruithe Rialtais Áitiúil i nGaillimh

Foilsithe an Déardaoin, 26 Aib 2018
John Paul Phelan TD

D’fhógair an tUas. John Paul Phelan T.D., Aire Stáit Rialtais Áitiúil agus Athchóirithe Toghchán, inniu (26 Aibreán 2018) gur chuir an Grúpa an dara tuairisc de chuid Grúpa Saineolaithe Comhairleacha faoi Shocruithe Rialtais Áitiúil i nGaillimh, i ndáil le socruithe rialtais áitiúil i nGaillimh, faoina bhráid inniu agus go bhfuil an tuairisc ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne ag  http://www.housing.gov.ie

Tugtar tacaíocht sa tuairisc do mholtaí a rinneadh roimhe chun Comhairlí Chathair agus Chontae na Gaillimhe a chomhnascadh agus go rachadh sin i bhfeidhm tráth nach déanaí ná 2021, ach moltar sa tuairisc gur cheart go leanfadh na comhairlí ar aghaidh mar atá siad faoi láthair chun críocha thoghcháin áitiúla 2019.

In 2015, mhol Coiste Rialtais Áitiúil i nGaillimh d’aonghuth go mbunófaí údarás nua aontaithe na Gaillimhe seachas teorainneacha a athrú nó an status quo a choinneáil. Tháinig an Grúpa ar an gconclúid go n-uasmhéadófaí leis sin poitéinseal an réigiúin le bonn eacnamaíoch inbhuanaithe a choinneáil, a dhaingniú agus a fhás amach anseo, lena dtabharfaí le chéile na láidreachtaí faoi seach atá ag an dá údarás faoi láthair ó thaobh acmhainní, foirne agus saineolais.

Ag éirí as tuairisc 2015, bunaíodh Grúpa Saineolaithe Comhairleacha i mí na Nollag 2016 chun tuilleadh mionscrúdaithe agus pleanála a dhéanamh maidir lenar eascair as tuairisc 2015 agus chun faisnéis mhionsonraithe agus aon mholtaí eile a measadh a bheith inchosanta a sholáthar. Bhí sé de rogha ag an nGrúpa Comhairleach moladh thuairisc 2015 a athrú dá mba léir gurbh inchosanta sin tar éis an scrúdaithe níos mionsonraithe.  I dTuairisc Eatramhach ghearr a cuireadh isteach i mí Mheithimh 2017, dhearbhaigh an Grúpa Comhairleach, ar bhonn na hanailíse níos mionsonraithe a rinne an Grúpa ar sheirbhísí údaráis áitiula agus cúrsaí airgeadais ghaolmhara, a mholadh i dtuairisc 2015 le haghaidh údaráis áitiúil aontaithe.  

Tá an dara céim d’athbhreithniú an Ghrúpa Comhairligh curtha i gcrích anois, lenar déileáladh le gnéithe eile dá théarmaí tagartha, go háirithe gnéithe rialachais agus ionadaíochta, agus leagtar na torthaí a d’eascair as an obair seo amach sa tuairisc, atá curtha isteach anois. Is iad seo a leanas príomh-mholtaí na tuairisce:

Dearbhaíonn agus tacaíonn an Grúpa leis an moladh i dTuairisc Choiste Athbhreithnithe Rialtais Áitiúil na Gaillimhe in 2015 maidir le Comhairlí Chathair agus Chontae na Gaillimhe a chomhnascadh, agus cuireann in iúl go bhfuil práinn níos mó fós leis sin anois chun an leas is fearr is féidir a bhaint as na deiseanna maoiniúcháin faoin gCreat Náisiúnta Pleanála agus faoin gClár Caipitil agus go mbeidh an inniúlacht ann chun dul i mbun gníomhaíochta amhail forbairt chaipitil arna maoiniú le hiasachtaí. Tá an Grúpa ar aon fhocal maidir lena dhearcadh go bhfuil comhnascadh riachtanach chun forbairt na Gaillimhe a thiomáint ar aghaidh, i gcomhthéacs a shainchúraim réigiúnaigh, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is iad seo a leanas na príomh-mholtaí sonracha eile:

  • Ba chóir don Aire cinneadh a dhéanamh maidir le moltaí an Ghrúpa agus reachtaíocht a dhéanamh lena aghaidh mar ábhar práinne, chun cinnteacht a sholáthar.
  • Ba cheart toghcháin áitiúla 2019 a reáchtáil sa dá údarás áitiúla mar atá siad comhdhéanta faoi láthair, ach ba cheart go dtarlódh an comhnascadh tráth nach déanaí ná 2021.
  • Ba cheart go dtiocfadh na comhaltaí a thoghfar do gach údarás in 2019 le chéile chun ballraíocht Chomhairle aontaithe Chathair agus Chontae na Gaillimhe a dhéanamh ar dháta a gcomhnasctha, agus go mbeidh na chéad toghcháin don údarás aontaithe le réachtáil in 2024.
  • Sula ndéanfar an comhnascadh molta, caithfear aghaidh a thabhairt ar easnaimh a thug an Grúpa faoi deara in acmhainní daonna agus airgeadais araon.
  • Ag leibhéal ionadaíochta, caithfear struchtúr na gCeantar Bardasach a láidriú agus féachaint ar iomlán a bpoitéinsil agus acmhainní a sholáthar chuige sin.
  • Tá tuilleadh oibre riachtanach i ndáil le roinnt de théarmaí tagartha an Ghrúpa, ar shaincheisteanna a tarraingíodh anuas i gcomhairliúcháin, agus ar an bpróiseas lena gcur i ngníomh.

Arsa an tAire Phelan ag cur fáilte roimh an tuairisc dó “Beidh mé ag tabhairt tograí, a d’eascair as an tuairisc, chuig an Rialtas go luath agus ag déileáil le gnéithe eile de struchtúir agus rialachas rialtais áitiúil, lena n-áirítear mionsonraí na reachtaíochta le foráil le haghaidh an teorainn idir Cathair agus Contae Chorcaí a athrú”. Tá na tograí sin i measc sraith modúl maidir le cúrsaí rialtais áitiúil lena dtabharfar aghaidh ar an riachtanas sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta le tuairisc don Rialtas agus don Oireachtas maidir le téamaí breise don athchóiriú rialtais áitiúil.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill an Ghrúpa as ucht mhéid mhór an ama agus na hoibre a thug siad, ar bhonn iomlán deonach, don ról seo agus le dhá thuairisc a tháirgeadh, a dhéanann cuid thábhachtach dár dtograí don athchóiriú rialtais áitiúil” arsa an tUas. Phelan, a chuir leis á rá “Caithfidh mé buíochas ar leith a ghabhail le Cathaoirleach an Ghrúpa, an tOllamh Eoin O’Sullivan, as an tsárcheannaireacht a thug sé don Ghrúpa seo agus don athbhreithniú roimhe in 2015 araon. Tá a ghairmiúlacht ar aon leibhéal lena rún daingean, mar dhuine a rugadh is a tógadh i nGaillimh, chun rath na cathrach agus an chontae a chur chun cinn, rud arbh é príomhthréith obair an Ghrúpa é.”

Grúpa Saineolaithe Comhairleacha faoi Shocruithe Rialtais Áitiúil i nGaillimh – baill

Cathaoirleach: an tOllamh Eoin O’Sullivan, Ceannaire Scoil na hOibre Sóisialta agus an Pholasaí Sóisialta, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath;

An tUas. Ned Gleeson, Iar-Bhainisteoir Contae Luimnigh agus Contae Thiobraid Árann Theas;

An tUas. Kevin Kelly, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae na Gaillimhe;

Hannah Kiely, Uas. (go dtí Bealtaine 2017), Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe;

An tUas. Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Comhairle Chathair na Gaillimhe.

Bhí an tOllamh Eoin O’Sullivan ina chathaoirleach ar Choiste Rialtais Áitiúil na Gaillimhe freisin, a thuairiscigh i mí na Nollag 2015, bhí Kiely Uas. agus an tUas. Gleeson ina mbaill den Choiste.

Catagóra 
Ábhar