Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Rialtas Áitiúil-Struchtúir agus Feidhmeanna

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Déanann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiuil maoirseacht ar fheidhmiú agus ar fhorbairt an chórais rialtais áitiúil agus soláthraíonn an creat ó thaobh beartais, a n-oibríonn agus a seachadann údaráis áitiúla seirbhísí faoina chuimsiú, do na pobail ar an ndéanann siad ionadaíocht agus ar a bhfreastalaíonn siad.

Creat Dlíthiuil

Aithnítear le hAirteagal 28A de Bhunreacht na hÉireann ról an rialtais áitiúil le fóram a sholáthar le haghaidh na hionadaíochta daonlathaí do phobail agus le cumhachtaí, a dtugtar dóibh le dlí, a fheidhmiú agus a chomhlíonadh. Soláthraíonn an bunreacht ráthaíocht freisin go reáchtáilfear toghcháin áitiúla gach cúig bliana.

Rinneadh leasú agus uasdátú forleathan ar an Acht Rialtais Áitiúil 2001 ( i mbéarla amháin) leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, agus is é sin an príomhchód reachtaíochta a thacaíonn le struchtúir, cumhachtaí, feidhmeanna agus dualgais rialtais áitiúil in Éirinn.

Le cois Acht 2001, téann raon reachtaíochta eile i bhfeidhm ar fheidhmiú na n-údarás áitiúil agus is minic a phléann an reachtaíocht eile sin le seirbhísí sonracha (m.sh. tithíocht, bóithre, pleanáil, dramhaíl, srl.) agus ba chóir aird chuí a thabhairt ar an reachtaíocht sin, i gcásanna ábhartha.

Struchtúir

Feidhmíonn údaráis áitiúla in Éirinn laistigh de limistéir gheografacha sonracha ar a dtugtar limistéir rialtais áitiúil. Tá 31 limistéar rialtais áitiúil ann agus tá údarás áitiúil ag gach ceann. Miondealaítear na húdaráis áitiúla ar leibhéal contae, cathrach agus cathrach agus contae mar seo a leanas:

26 comhairle contae,

3 chomhairle cathrach, agus

2 chomhairle cathrach agus contae

Seachas na húdaráis áitiúla i gcontaetha Dhún Laoghaire, Fhine Gall agus Bhaile Átha Cliath Theas agus i gcathracha Bhaile Átha Cliath, Chorcaí agus na Gaillimhe, tá gach contae agus cathair roinnte ina ndúichí bardasacha agus déanann comhairleoirí ionadaíocht ar an dúiche bhardasach agus ar údarás áitiúil ag an am céanna. San iomlán, tá 95 dúiche bhardasach sa tír.

Comhaltaí Tofa

Tá 949 comhairleoir sa chontae, agus bíonn idir 18 agus 63 comhairleoir ina mbaill d’údaráis áitiúla.

Déantar comhaltaí a thoghadh chuig toghcheantar áitiúil i leith údaráis áitiúil agus i gcás go mbeidh an toghcheantar áitiúil sin lonnaithe i ndúiche bhardasach, is iad na comhaltaí sin a dhéanann ballraíocht na comhairle don duiche bhardasach sin le cois cuid a dhéanamh den chomhairle iomlánach don údarás áitiúil ar fad.

Feidhmeanna

Is é an chomhairle thofa an fóram déanta beartais den údarás áitiúil; gníomhaíonn comhaltaí na dúiche bardasaí mar fho-dhéanmhas déanta cinntí den chomhairle fhoriomlán i leith cheantar a ndúiche bardasaí. Feidhmíonn comhairlí tofa (a oibríonn ar leibhéal údaráis áitiúil nó dúiche bardasaí) ‘feidhmeanna forchoimeádta’ atá sainmhínithe sa dlí trasna raon reachtaíochta. Déanann an feidhmeannas gnóthaí laethúla údaráis áitiúla a bhainistiú, .i. na hoifigigh lánaimseartha faoi stiúir an phríomhfheidhmeannaigh. Bíonn dualgas ar an bpríomhfheidhmeannach comhairle agus cuidiú a thabhairt don chomhairle thofa i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna. Ceapann an t-údarás áitiúil é nó í ar mholadh na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Tuilleadh faisnéise: Jeanette Young, Rannán Forbartha Rialtais Áitiúil

R-phost: Jeanette.Young@housing.gov.ie

Fón: +353 (0)1 888 2728

 

Catagóra 
Ábhar