Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn Coveney Comhairliúchán Poiblí i dtaca leis na Treoirlínte um Bunachais Pórúcháin Madraí

Foilsithe an Déardaoin, 01 Noll 2016
Minister Simon Coveney

D’fhógair an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Simon Coveney, T.D. inniu (1 Nollaig 2016) tús le próiseas comhairliúcháin phoiblí maidir le dréachtdhoiciméad athbhreithnithe ar na Treoirlínte reatha um Bunachais Pórúcháin Madraí (BPM).

‘Táim sásta an tús leis an bpróiseas comhairliúcháin an-tábhachtach seo a fhógairt’, a dúirt an tAire. ‘I ndeireadh 2015, d’aontaigh mo Roinn go gcuirfeadh siad tús leis an athbhreithniú ar na Treoirlínte um Bunachais Pórúcháin Madraí, faoi choimirce Ghrúpa Oibre Madraí Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach. Bhain an obair a rinneadh go dtí seo leis an gcéad dréacht-athbhreithniú a chur ar fáil’.

Mar sin féin, creidim go bhfuil sé riachtanach an t-athbhreithniú ar na Treoirlínte a leathnú go comhairliúchán poiblí níos foirmiúla, don dearbhú cáilíochta agus chun aghaidh a thabhairt ar oscailteacht agus ar chuimsitheacht. Chinn mé, dá réir sin, dul ar aghaidh le próiseas comhairleach poiblí foirmiúil ar bhonn leathan a thosaíonn inniu agus a dhúnfaidh an 28 Feabhra 2017.     

Iarraim dá bhrí sin ar pháirtithe ar suim leo an scéal aighneachtaí scríofa nó nótaí tráchta a dhéanamh, i bhformáid leictreonach de rogha, maidir leis na dréacht-Treoirlínte BPM athbhreithnithe faoi 5.30pm Dé Máirt, 28 Feabhra, 2017 le ríomhphost chuig dbeguidelinesreview@housing.gov.ie, nó sa phost chuig an tAonad Rialaithe Madraí, an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Árais an Rialtais, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo. F26 E8N6’.

‘Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh chomh maith chun buíochas a ghabháil le Grúpa Oibre Madraí Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach as tabhairt faoin athbhreithniú cuimsitheach seo ar na Treoirlínte um Bunachais Pórúcháin Madraí agus as an doiciméad athbhreithnithe a chur le chéile’, a dúirt an tAire.

DEIREADH

Nótaí do na hEagarthóirí

 • Is féidir cóip de na Treoirlínte BPM reatha, mar aon leis na dréacht-treoirlínte leasaithe (dathchódaithe leis na hathruithe beartaithe chun tagairt dóibh a éascú), a rochtain ag http://www.housing.gov.ie/review-dog-breeding-establishments
 • Baineann na príomhathruithe sa chéad dréacht-athbhreithniú le:
 • Méadú ar na caighdeáin fhisiceacha a theastaíonn do chonchróite
 • Méideanna íosta do chonchróite agus láithreacha aclaíochta sainithe
 • Prótacail sláinteachais níos déine, le tagairtí do dhíghalrú ceadaithe agus infhaighteacht uisce the agus stóráil chuisnithe.
 • Tréimhsí sonracha aclaíochta le minicíochtaí laethúla íosta.
 • Ceanglais shonracha soláthair foirne ag 1 choibhéiseach lánaimseartha ar a laghad (CLA) in aghaidh 30 madra baineannach
 • Ceanglas sonrach oiliúna don fhoireann, agus a cheangal ar an BPM ball amháin a bheith ann ar a laghad atá oilte agus deimhnithe go foirmiúil.
 • Tagairt shonrach do shóisialú coileán agus saibhriú agus feabhsúchán do gach madra
 • Cláir scríofa ar aclaíocht, sóisialú, feabhsúchán agus saibhriú le cur faoi bhráid an údaráis áitiúil lena bhfaomhadh.
 • Clár scríofa ar shláinte ainmhithe, comhaontaithe ag cleachtóir tréidliachta, agus clár pórúcháin agus plean scoir madraí baineann/madraí graíre a chuimsiú ann.
 • Seirbhís Tréidliachta an Údaráis Áitiúil le córas cigireachta bunaithe ar riosca a ghlacadh, agus measúnú riosca a dhéanamh ar gach BPM chun minicíocht na cigireachta a chinneadh, seachas an córas cigireachta bliantúil reatha.
 • Déantar ionadaíocht sa Ghrúpa Oibre don Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, don Roinnt Talmhaíochta, Bia agus Mara, do Roinn Talmhaíochta Thuaisceart Éireann, do Sheirbhísí Tréidliachta an Údaráis Áitiúil, don ISPCA agus don DSPCA. Tá ról foirmiúil rialála agus an saineolas riachtanach sa réimse seo ag na comhlachtaí sin ar fad.  Cuireadh tús le cruinnithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar na Treoirlínte i mí Eanáir anuraidh.
 • Le hAlt 15 (5) den Acht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010, féadfaidh an tAire dul chuig comhairliúchán poiblí