Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018

Foilsithe an Aoine, 21 MF 2018
Minister Eoghan Murphy

Tá ordú déanta ag an Uas. Eoghan Ó Murchú. T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, inniu ag ceapadh Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair, 2018 mar lá na vótaíochta ar an reifreann 5maidir le moltaí leasuithe a dhéanamh ar an mBunreacht mar atá sa Bhille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018.
Is é seo an lá céanna le toghchán an Uachtaráin 2018.

Beidh vótaíocht ar siúl idir 7am agus 10pm. Is ionann líon iomlán na dtoghthóirí i láthair na huaire agus 3.3 mhilliún.  "Cibé do thuairim maidir leis na moltaí sna reifrinn, an féidir liom an deis seo a ghlacadh chun spreagadh a thabhairt do vótálaithe dul go dtí a n-ionad vótaíochta i rith na tréimhse 15 uair an chloig an 26 Deireadh Fómhair agus an deis a thapú a dtuairimí a chur in iúl sna reifreann”, a dúirt an tAire.

Le vótáil sa reifreann ní mór duit a bheith i do shaoránach de chuid na hÉireann a chomhlíonann na coinníollacha cáilitheacha, lena n-áirítear a bheith 18 bliana d’aois nó os a chionn lá na vótála agus gnáthchónaí a bheith ort ag an seoladh ag ar mian leat a bheith cláraithe.  Má tá tú ar an gclár agus gur bhog tú chuig seoladh nua le deireanaí, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh tú a chur ar an bhforlíonadh ag do sheoladh nua.

Ba cheart do dhaoine atá incháilithe le vóta a chaitheamh nach bhfuil cláraithe agus is mian leo vóta a chaitheamh ag an reifreann foirm iarratais a chomhlánú chun iad a chur ar an bhforlíonadh. Tá na foirmeacha sin ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, Comhairlí Contae, nó Comhairlí Cathrach agus Contae (na húdaráis chlárúcháin) nó ar líne ag www.checktheregister.ie. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte ag an údarás clárúcháin sa cheantar ina bhfuil cónaí ort faoin Dé Máirt 9 Deireadh Fómhair, 2018.

Ní mór iarratas le dul ar an bhforlíonadh don Chlár a bheith sínithe ag an iarratasóir i láthair chomhalta den Gharda Síochána as stáisiún Gardaí áitiúil an iarratasóra agus ní mór don Gharda sin a bheith sásta maidir le céannacht an té sin sula ndéanfaidh sé/sí an fhoirm a shíniú, a dhátú agus a stampáil.  D’fhéadfadh an Garda aitheantas grianghrafadóireachta nó eile a iarraidh.  Sa chás go gcuireann an t-iarratasóir in iúl i scríbhinn nach féidir leis/léi dul chun cinn leis an iarratas ar an tslí seo féadfaidh an t-iarratasóir an fhoirm a shíniú i láthair oifigeach de chuid an údaráis chlárúcháin atá sásta maidir le céannacht an iarratasóra.  Arís, d’fhéadfaí aitheantas céannachta nó eile a iarraidh.  Mura bhfuil ceachtar rogha thuas indéanta de bharr tinneas fisiciúil nó míchumas fisiciúil ní mór deimhniú liachta a bheith leis an bhfoirm.

Sa chás go bhfuil duine i dteideal vótáil tríd an bpost, nó mura bhfuil sé/sí ábalta a theacht i láthair le vótáil de bharr tinneas coirp nó míchumas coirp agus go bhfuil sé/sí ina chónaí/cónaí in ospidéal, i dteach altranais nó i bhforas dá leithéid, agus nach bhfuil sé/sí ar Liosta na bPostvótálaithe ná ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, mar is cuí, féadfaidh sé/sí fós iarratas a dhéanamh  go dtí an Dé Luain 1 Deireadh Fómhair 2018 le bheith curtha ar an bhforlíonadh do na liostaí sin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, Comhairlí Contae agus Comhairlí Cathrach agus Contae.

Tá Barry Ryan, Príomhoifigeach sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ceaptha ag an Aire ina ceann comhairimh ar an reifreann.

CRIOCH

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar