Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Reifrinn - Ordú an Lae Vótaíochta

Foilsithe an Déardaoin, 02 Aib 2015

Reifrinn - Ordú an Lae Vótaíochta

02/04/15

An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) 2015,  An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin), 2015

Tá ordú déanta ag an Uas. Alan Kelly, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil inniu (2 Aibreán 2015) ag ceapadh Dé hAoine 22 Bealtaine 2015 mar lá na vótaíochta ar na reifrinn maidir le moltaí leasuithe a dhéanamh ar an mBunreacht mar atá sa Bhille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) 2015 agus sa Bhille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin) 2015.

Beidh vótaíocht ar siúl idir 7am agus 10pm. Is ionann líon iomlán na dtoghthóirí i láthair na huaire agus 3.1 mhilliún.  "Cibé do thuairim maidir leis na moltaí sna reifrinn, an féidir liom an deis seo a ghlacadh chun spreagadh a thabhairt do vótálaithe dul go dtí a n-ionad vótaíochta i rith na tréimhse 15 uair an chloig an 22 Bealtaine agus an deis a thapú a dtuairimí a chur in iúl sna reifreann”, a dúirt an tAire.

Le vótáil sa reifreann ní mór duit a bheith i do shaoránach de chuid na hÉireann a chomhlíonann na coinníollacha cáilitheacha, lena n-áirítear a bheith 18 bliana d’aois nó os a chionn lá na vótála agus gnáthchónaí a bheith ort ag an seoladh ag ar mian leat a bheith cláraithe.  Má tá tú ar an gclár agus gur bhog tú chuig seoladh nua le deireanaí, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh tú a chur ar an bhforlíonadh ag do sheoladh nua. 

Ba cheart do dhaoine atá incháilithe le vóta a chaitheamh nach bhfuil cláraithe agus is mian leo vóta a chaitheamh ag na reifrinn foirm iarratais a chomhlánú chun iad a chur ar an bhforlíonadh. Tá na foirmeacha sin ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, Comhairlí Contae, nó Comhairlí Cathrach agus Contae (na húdaráis chlárúcháin) nó ar líne ag www.checktheregister.ie. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte ag an údarás clárúcháin sa cheantar ina bhfuil cónaí ort faoin Dé Máirt 5 Bealtaine 2015.

Ní mór iarratas le dul ar an bhforlíonadh don Chlár a bheith sínithe ag an iarratasóir i láthair chomhalta den Gharda Síochána as stáisiún Gardaí áitiúil an iarratasóra agus ní mór don Gharda sin a bheith sásta maidir le céannacht an té sin sula ndéanfaidh sé/sí an fhoirm a shíniú, a dhátú agus a stampáil.  D’fhéadfadh an Garda aitheantas grianghrafadóireachta nó eile a iarraidh.  Sa chás go gcuireann an t-iarratasóir in iúl i scríbhinn nach féidir leis/léi dul chun cinn leis an iarratas ar an tslí seo féadfaidh an t-iarratasóir an fhoirm a shíniú i láthair oifigeach de chuid an údaráis chlárúcháin atá sásta maidir le céannacht an iarratasóra.  Arís, d’fhéadfaí aitheantas céannachta nó eile a iarraidh.  Mura bhfuil ceachtar rogha thuas indéanta de bharr tinneas fisiciúil nó míchumas fisiciúil ní mór deimhniú liachta a bheith leis an bhfoirm. 

Sa chás go bhfuil duine i dteideal vótáil tríd an bpost, nó mura bhfuil sé/sí ábalta a theacht i láthair le vótáil de bharr tinneas coirp nó míchumas coirp agus go bhfuil sé/sí ina chónaí/cónaí in ospidéal, i dteach altranais nó i bhforas dá leithéid, agus nach bhfuil sé/sí ar Liosta na bPostvótálaithe ná ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, mar is cuí, féadfaidh sé/sí fós iarratas a dhéanamh  go dtí an Dé Sathairn 25 Aibreán 2015 le bheith curtha ar an bhforlíonadh do na liostaí sin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, Comhairlí Contae agus Comhairlí Cathrach agus Contae a chuirfidh comhairle ar dhaoine maidir leis na socruithe cuí chun an fhoirm ábhartha a chomhlánú. 

Tá Ríona Ní Fhlanghaile, Príomhoifigeach sa Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ceaptha ag an Aire ina ceann comhairimh ar na reifrinn. Thapaigh an tAire an deis freisin a iarraidh ar Chinn Chomhairimh Áitiúla, agus iad ag déanamh socruithe maidir leis an vótáil a sheoladh, smaoineamh ar dhaoine dífhostaithe a fhostú lá na vótaíochta agus ag na comhairimh ina dhiaidh sin i ngach toghcheantar.

“Cé gur léir go mbraithfidh seoladh éifeachtach na vótaíochta agus an chomhairimh ar dhaoine a bhfuil na scileanna agus an taithí cuí acu, iarraim ar gach Ceann Comhairimh Áitiúil smaoineamh ar dhaoine oiriúnacha atá dífhostaithe a fhostú", a dúirt an tAire.

Back

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar