Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Teimpléad Páipéir Ballóide do Vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc

Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus Áitiúla 2019

Beidh de rogha, den chéad uair riamh, ag vótálaithe atá dall agus ar lagú radhairc vóta a chaitheamh as a stuaim féin sna Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus Áitiúla atá le teacht, trí Theimpléad Páipéir Ballóide (BPT) a úsáid, rud a chuirfidh ar a gcumas na páipéir ballóide a mharcáil gan chuidiú más mian leo amhlaidh a dhéanamh. Tá úsáid á baint as an BPT i reifrinn ó anuraidh agus beidh siad ar fáil arís do vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc lena n-úsáid sna reifrinn agus sna pobalbhreitheanna atá le teacht i gCathair Chorcaí, i gCathair agus Contae Luimnigh agus i gCathair agus Contae Phort Láirge ar an lá céanna.

Teimpléad Páipéir Ballóide (BPT)

Is gaireas plaisteach trédhearcach atá sa BPT a chuirtear ar bharr an pháipéir ballóide agus a bhfuil gnéithe tadhlacha ag baint leis chun éascaíocht a dhéanamh do vótálaí atá dall nó ar lagú radhairc  páipéar ballóide a mharcáil as a stuaim féin. Maidir leis an BPT a úsáidfear sa reifreann, tá gnéithe tadhlacha ann trína gcuirtear ar chumas vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc 'TÁ' nó 'Níl' a mharcáil ar an bpáipéar ballóide chun tuairim a léiriú ar thogra an reifrinn  nó ar an togra a chuimsítear sa phobalbhreith a bheidh ar siúl i gCathair Chorcaí, Cathair agus Contae Luimnigh agus Cathair agus Contae Phort Láirge. Maidir leis na Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa  agus Áitiúla, tá uimhriú ardaithe agus Braille comhfhreagrach le fáil ar an teimpléad chun cuidiú le vótálaí na bearnaí atá ag dul leis na boscaí i leith na n-iarrthóirí ar an bpáipéar ballóide thíos faoi a aithint.

'Saorghlao – 1800'

Feidhmíonn an BPT i dteannta le huimhir 'Saorghlao – 1800' trína dtugtar eolas don éisteoir faoi na hiarrthóirí atá comhfhreagrach leis na huimhreacha atá ar fáil ar an BPT. Mar gheall ar an idirghníomhú seo idir gnéithe tadhlacha an BPT agus an t-eolas a chuirtear ar fáil tríd an uimhir Saorghlao, is féidir leis an vótálaí an páipéar ballóide a mharcáil lena roghanna vótála (1,2,3 etc.). Chomh maith leis sin tá comhla ar an BPT a chomhfhreagraíonn do gach rogha vótála ar féidir a dhúnadh go daingean i ndiaidh an rogha vótála a chur i gcrích. Beidh sé seo ina chuidiú mar gheall ar an líon mór iarrthóirí atá ag seasamh sna toghcháin sna toghlaigh agus sna toghlimistéir áitiúla. I ndiaidh don vótálaí an próiseas a chur i gcrích, déantar an páipéar ballóide a bhaint den teimpléad agus a chur isteach sa mbosca ballóide mar ab iondúil.

Cuirfear an uimhir Saorghlao ar fáil do vótálaithe a bhfuil sé ar intinn acu an teimpléad a úsáid chomh luath agus is féidir i ndiaidh na tréimhse a nglacfar le hainmniúcháin chun seasamh i dtoghcháin go dtí lá na vótála agus an lá sin san áireamh. Dá bhrí sin, féadfaidh siad éisteacht leis an rogha iarrthóirí atá ar fáil  chomh minic agus is mian leo sa mbaile roimh lá na vótála agus, féadfaidh siad éisteacht leis an athuair ar ghuthán póca ag an stáisiún vótála más mian leo é sin a dhéanamh. Chun na huimhreacha 'saorghlao' a bhaineann lena gceantar féin a fháil amach, ba chóir do vótálaithe láithreán gréasáin ábhartha a n-údaráis áitiúil nó an cheann comhairimh a cheadú, nó teagmháil dhíreach a dhéanamh leo.

Dáilcheantair Eorpacha 1800 uimhir:

  • Toghlach Bhaile Átha Cliath  - 1800 200 246
  • Toghlach an Deiscirt – 1800 300 103
  • Toghlach An Lár Tíre- An tlarthuaisceart – 1800 805 821

Fógra Vótaíochta nó Sonraí Iarrthóirí

Rogha eile atá ag vótálaithe a bhfuil an teicneolaíocht chuí léite scáileáin acu (e.g. ar a gcuid guthán, táibléid nó ríomhairí glúine) le hiad féin a chur ar an eolas maidir leis na hiarrthóirí atá ag seasamh ina dtoghlach Pharlaimint na hEorpa nó toghlimistéar áitiúil ná teacht ar an mír ábhartha 'Fógra Vótaíochta' 'nó 'sonraí iarrthóirí' ar an láithreán gréasáin a bhaineann le hábhar. Is fógra reachtúil é Fógra Vótaíochta a fhoilsíonn ceann comhairimh ina leagtar amach sonraí na vótaíochta, lena n-airítear liosta de na hiarrthóirí san ord ina mbeidh siad leagtha amach ar an bpáipéar ballóide. Tugtar thíos na láithreáin ghréasáin ábhartha do na trí Thoghlach Pharlaimint na hEorpa – is féidir an Fógra Vótaíochta i ngach cás a thabhairt ar aird anseo. Maidir leis na toghcháin áitiúla, iarradh ar chinn comhairimh sonraí iarrthóirí a chur ar fáil ar láithreán gréasáin a n-údarás áitiúil.

Beidh BPTanna ar fáil ag gach stáisiún vótála ar lá na vótála. Má chuireann vótálaí atá dall nó ar lagú radhairc in iúl don Oifigeach i gCeannas gur mian leo leas a bhaint as an rogha BPT, tabharfar a gcuid páipéar ballóide dóibh agus an BPT cuí faoi iamh. Leanfar freisin áfach de rogha a chur ar fáil chun vóta a chaitheamh ag an stáisiún vótála le cuidiú ó chompánach nó ón Oifigeach i gCeannas maidir le vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc ar mian leo leanúint de vóta a chaitheamh ar an gcaoi seo.

D'fhéadfadh gur mian le vótálaithe a bhfuil sé ar intinn acu an teimpléad a úsáid suíomh idirlín Chomhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn (i mBéarla amháin) a cheadú, áit ar féidir tuilleadh sonraí a fháil maidir leis na teimpléid a úsáid.              

Láithreáin Ghréasáin:

Catagóra 
Ábhar