Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fothoghchán na Ceatharlach-Cill Chainnigh

Foilsithe an Céadaoin, 29 Aib 2015

Fothoghchán na Ceatharlach-Cill Chainnigh

29/04/15

Tar éis an tairiscint a dhéanamh maidir leis an eascaire a chur amach, tá ordú déanta ag an Uas. Alan Kelly, Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil inniu (an 29 Aibreán 2015) chun Dé hAoine, an 22 Bealtaine 2015, a cheapadh mar lá vótaíochta d’fhothoghchán na Ceatharlach-Cill Chainnigh. Beidh an vótaíocht ar siúl idir 7.00 a.m. agus 10.00 p.m..

Chun seasamh mar iarrthóir i dtoghchán do Dháil Éireann, ní mór do dhuine a bheith ina shaoránach/saoránach d’Éirinn agus ní mór dó/di a bheith 21 bhliain d’aois ar a laghad faoi lá na vótaíochta. Féadfaidh duine é féin/í féin a ainmniú mar iarrthóir nó féadfaidh duine atá cláraithe mar thoghthóir sa dáilcheantar lena mbaineann duine eile a ainmniú ach toiliú a fháil ón duine eile sin. Ní mór d’iarrthóirí nach bhfuil deimhniú cleamhnachta polaitíochta (daingniú á rá gur iarrthóir de chuid páirtí polaitíochta atá cláraithe i gclár na bpáirtithe polaitíochta é/í an duine lena mbaineann) acu a n-ainmniúchán a chur i gcrích trí cheachtar de na roghanna seo a leanas a úsáid: (i) ar mhodh aontuithe ó 30 aontaitheoir atá cláraithe sa dáilcheantar lena mbaineann, agus ní mór do na haontaitheoirí dearbhú reachtúil a chomhlánú ina leith sin, nó (ii) ar mhodh éarlais €500 atá le taisceadh leis an gceann comhairimh ag an iarrthóir nó ag duine éigin thar ceann an iarrthóra. Is é an tráth deireanach chun ainmniúcháin a ghlacadh 12 meán lae ar an Aoine 8 Bealtaine 2015. Féadfaidh iarrthóirí a n-ainmniúcháin a tharraingt siar suas go 12 meán lae Dé Sathairn, an 9 Bealtaine 2015.

Féadfaidh gach saoránach Éireannach agus gach saoránach Briotanach a bhfuil a n-ainmneacha ar chlár na dtoghthóirí sa dáilcheantar Ceatharlach-Cill Chainnigh lena mbaineann vóta a chaitheamh sna fothoghcháin. 103,801 toghthóir atá sa líon toghthóirí do Cheatharlach-Cill Chainnigh.

I gcás daoine atá cáilithe chun vóta a chaitheamh sna fothoghcháin, ach nach bhfuil cláraithe, tá am acu fós chun iarratas a dhéanamh ar chlárúchán ar an bhforlíonadh a ghabhann le clár na dtoghthóirí atá le foilsiú roimh lá na vótaíochta. Chun bheith cáilithe i gcomhair clárúcháin ar an bhforlíonadh, ní mór do dhuine a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar lá na vótaíochta, nó roimhe, agus ní mór gnáthchónaí a bheith air/uirthi sa dáilcheantar ina bhfuil an fothoghchán á sheoladh. Chun ainm duine a chur á chlárú ar an bhforlíonadh a ghabhann leis an gclár, comhlánaíonn an duine an fhoirm iarratais iomchuí (RFA2) atá ar fáil lena híoslódáil ó www.checktheregister.ie nó atá ar fáil ó Chathair, Contae nó Comhairlí Cathrach agus Contae. Ní mór don údarás clárúcháin don cheantar ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir foirmeacha iarratais a fháil tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 5 Bealtaine 2015. Mar thoradh ar an Ordú Lá Vótaíochta a dhéanamh don fhothoghchán i gCeatharlach-Cill Chainnigh tá curtha leis an tréimhse ama do na dáilcheantair uile le fáil ar an bhforlíonadh do liostaí na bPost-vótálaithe agus na Vótálaithe Speisialta do na toghcháin ar fad a bheidh ar siúl ar an 22 Bealtaine 2015. Tá síneadh ama curtha leis an spriocdháta den 25 Aibreán 2015 a bhí ann roimhe seo anois go dtí an Aoine, an 1 Bealtaine 2015. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó údaráis chlárúcháin agus déanfaidh na húdaráis sin na socruithe cuí a bhaineann le comhlánú na foirme iomchuí a chur in iúl do dhaoine. Ní mór don údarás clárúcháin foirmeacha comhlánaithe a fháil tráth nach déanaí ná Dé hAoine, an 1 Bealtaine 2015.

Press  Office Tel: (01) 888 2638  (direct) (01) 888 2000 E-Mail: press-office@environ.ie Web site: www.environ.ie Twitter:@EnvironPress

Back

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar