Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tá an tOrdú um an Lá Vótaíochta i dToghcháin Áitiúla 2014 sínithe

Foilsithe an Luain, 24 Már 2014

Tá an tOrdú um an Lá Vótaíochta i dToghcháin Áitiúla 2014 sínithe

24/03/14

Tá an tOrdú um an Lá Vótaíochta i dToghcháin Áitiúla 2014 sínithe – beidh an vótaíocht ar siúl idir 7am agus 10pm Dé hAoine an 23 Bealtaine
Tosaíonn Tréimhse na Teorann Caiteachais d’Iarrthóirí agus do Pháirtithe Dé Máirt an 25 Márta
Ní cheadaítear Póstaeir Thoghcháin a chur in airde go dtí Dé Céadaoin 23 Aibreán

D’fhógair an tUas. Phil Hogan, T.D., Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu go bhfuil dhá ordú sínithe aige:

• leis an gcéad ordú, ceaptar Dé hAoine, an 23 Bealtaine 2014, mar an lá vótaíochta sna toghcháin áitiúla agus ceaptar na huaire an chloig idir 7.00 a.m. agus 10.00 p.m. mar na huaire vótaíochta san toghcháin sin;
• leis an dara hordú, socraítear Dé Máirt, an 25 Márta 2014, mar an lá ar uaidh a bheidh feidhm ag na teorainneacha caiteachais sna toghcháin áitiúla. 

Déanfar na toghcháin áitiúla a sheoladh i gcomhthráth leis na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus déanfar ordú ar leithligh maidir leis an lá vótaíochta sna toghcháin sin a shíniú in am trátha.

Caiteachas agus síntiúis toghcháin
Ós rud é go bhfuiltear tar éis an t-ordú ina leagtar síos an tréimhse chaiteachais a shíniú, ní mór aon chaiteachas idir Dé Máirt, an 25 Márta, agus an lá vótaíochta, Dé hAoine, an 23 Bealtaine, a chur san áireamh i ndearbhú atá le déanamh ag iarrthóirí agus ag páirtithe polaitíochta laistigh de 90 lá ón lá vótaíochta.

I gcomparáid leis na toghcháin áitiúla a bhí ann sa bhliain 2009, tá laghdú ginearálta déanta ar na teorainneacha caiteachais toghcháin agus baineadh úsáid as comhdhlúthú na mbandaí daonra le linn na teorainneacha a leagan síos.  Ag brath ar dhaonra an toghlimistéir áitiúil lena mbaineann, is é a bheidh sa teorainn chaiteachais i dtoghcháin áitiúla 2014 ná €13,000, €11,500 nó €9,750. Sa bhliain 2009, €15,000 a bhí sa teorainn uasta.

Labhair an tAire mar a leanas faoin ábhar seo: “Tá na rialuithe ar chaiteachas i dtoghcháin áitiúla ina gcuid thábhachtach de na hiarrachtaí chun deimhin a dhéanamh de gur próiseas oscailte, trédhearcach, cóir atá i gceist lenár bpróiseas daonlathach.  Tá reachtaíocht curtha i bhfeidhm ag an Rialtas chun laghdú 13%, ar an meán, a dhéanamh ar na teorainneacha caiteachais sna toghcháin áitiúla i mí Bhealtaine 2014.  Tá sé tábhachtach go ndéantar daoine sa saol polaitíochta a chur faoi réir laghduithe costas tráth a bhfuil gá le sriantacht eacnamaíochta.  Ina theannta sin, beidh ar iarrthóirí sna toghcháin rialacha nua a bhaineann le glacadh le síntiúis pholaitíochta agus a tugadh isteach sa bhliain 2012 a chomhlíonadh.  Mar chuid de na rialacha nua sin, tá laghdú ar an méid ar féidir glacadh leis agus tá srianta ar shíntiúis chorparáideacha.”

Tá treoirlínte faoi na rialacha a bhaineann le caiteachas agus le síntiúis agus a bhfuil feidhm acu maidir leis na toghcháin áitiúla ar fáil ó gach Comhairle Contae agus ó gach Comhairle Cathrach.

Póstaeir thoghcháin
Táthar tar éis na socruithe do thoghcháin áitiúla 2014 a leagan amach agus tá soiléiriú déanta ag an Aire faoin tréimhse ar lena linn a cheadaítear d'iarrthóirí póstaeir thoghcháin a bheith ar taispeáint acu.  Ní bheidh cead ag iarrthóirí póstaeir a chur in airde go dtí an 23 Aibreán 2014, is é sin le rá, 30 lá roimh an dáta vótaíochta.  Ní mór d’iarrthóirí a gcuid póstaer go léir a bhaint anuas laistigh de 7 lá ón dáta vótaíochta.

Clárú vótálaithe
Thapaigh an tAire an deis chun a chur i gcuimhne do dhaoine atá i dteideal vóta a chaitheamh ach nach bhfuil cláraithe mar thoghthóirí fós go bhfuil am acu fós iarratas a dhéanamh ar chlárú san fhorlíonadh le clár na dtoghthóirí atá le foilsiú roimh an lá vótaíochta ionas go mbeidh siad in ann vóta a chaitheamh ar an 23 Bealtaine.

D’fhéadfadh sé go mbeidh daoine nach bhfuil a n-ainm ar a gclár a bheith cáilithe chun iarratas a dhéanamh ar chlárú a n-ainmneacha ar an gclár. Chun bheith cáilithe, ní mór do dhuine a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar an lá vótaíochta nó roimhe agus ní mór gnáthchónaí a bheith orthu sa Stát. Is féidir foirmeacha iarratais (RFA2) a íoslódáil ó www.checktheregister.ie nó is féidir iad a fháil ón gComhairle Contae nó ón gComhairle Cathrach. Ní mór foirmeacha iarratais a bheith faighte ag an údarás clárúcháin don cheantar ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 6 Bealtaine 2014. I gcás daoine ar mian leo a n-ainmneacha a bheith san áireamh san fhorlíonadh leis na liostaí postvótálaithe agus vótálaithe speisialta, ní mór na foirmeacha iarratais a bheith faighte ag an údarás clárúcháin tráth nach déanaí ná Dé Sathairn, an 26 Aibreán 2014.

I gcás iarratais ar ainm a chur isteach san fhorlíonadh leis an gclár, ní mór don iarratasóir é a shíniú i láthair comhalta den Gharda Síochána i stáisiún áitiúil Garda Síochána an iarratasóra agus ní mór don chomhalta sin a bheith sásta maidir le céannacht an duine roimh an bhfoirm a shíniú, a dhátú agus a stampáil. Féadfaidh an comhalta den Gharda Síochána cárta aitheantais a bhfuil grianghraf air, nó cárta aitheantais de chineál eile, a iarraidh. Má shuíonn an t-iarratasóir nach féidir leis nó léi an t-iarratas a dhéanamh sa tslí sin, féadfaidh an t-iarratasóir an fhoirm a shíniú i láthair oifigigh de chuid an údaráis clárúcháin atá sásta maidir le céannacht an iarratasóra. Sa chás seo freisin, féadfar cárta aitheantais a bhfuil grianghraf air, nó cárta aitheantais de chineál eile, a iarraidh. Más rud é nach féidir leas a bhaint as ceachtar den dá rogha sin mar gheall ar thinneas fisiciúil nó ar mhíchumas fisiciúil, ní mór deimhniú dochtúra a chur ag gabháil leis an iarratas.

Más rud é go bhfuil duine i dteideal vóta a chaitheamh leis an bpost, nó nach bhfuil sé nó sí in ann vótáil i bpearsa mar gheall ar thinneas fisiciúil nó ar mhíchumas fisiciúil, agus go bhfuil cónaí air nó uirthi in ospidéal, i dteach altranais nó i bhforas de tsamhail chéanna, agus nach bhfuil sé nó sí cláraithe ar Liosta na bPostvótálaithe nó ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, de réir mar is cuí, is féidir leis nó léi iarratas a dhéanamh suas go dtí Dé Sathairn, an 26 Aibreán 2014, chun a ainm/hainm a chur isteach sna liostaí sin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Chomhairle Contae agus ó Chomhairlí Cathrach agus déanfaidh na comhairlí sin na socruithe cuí maidir le comhlánú na bhfoirmeacha iomchuí a chur in iúl do dhaoine.

Thapaigh an tAire an deis chun spreagadh a thabhairt do Chinn Chomhairimh breithniú a dhéanamh, tráth déanta na socruithe do sheoladh na vótaíochta, i dtaobh daoine dífhostaithe a fhostú ar an lá vótaíochta agus ag na comhairimh ina dhiaidh sin i ndáil le gach toghlimistéar.

“Cé gur léir go bhfuil seoladh éifeachtúil na vótaíochtaí agus an chomhairimh ag brath ar dhaoine atá sách oilte agus ag a bhfuil dóthain taithí a bheith ar fáil, iarraim ar gach Ceann Comhairimh breithniú a dhéanamh i dtaobh daoine oiriúnacha atá dífhostaithe a fhostú”, arsa an tAire.

 

Back

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar