Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Olltoghchán chuig an Seanad

Foilsithe an Máirt, 09 Fea 2016

Tá Orduithe déanta ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Alan Kelly, T.D., ag ceapadh na dátaí agus na hamanna, mar a leagtar amach thíos, don olltoghchán Comhaltaí chuig Seanad Éireann.

Faoi Alt 18.8 den Bhunreacht, caithfidh olltoghchán chuig an Seanad a bheith ann ag tráth nach déanaí ná 90 lá tar éis an Dáil a lánscor. Lánscoireadh an 31ú Dáil trí fhógra ón Uachtarán an 3 Feabhra 2016 agus dá bharr sin caithfidh olltoghchán chuig an Seanad a bheith ann ag tráth nach déanaí ná an 3 Bealtaine 2016. Tá an Seanad comhdhéanta de 60 comhalta. Ainmníonn an Taoiseach 11 díobh. Toghtar comhaltaí chuig an 49 suíochán eile in olltoghchán – 43 suíochán trí thoghchán do chomhaltaí rolla agus 6 suíochán trí thoghchán do chomhaltaí ollscoile. Maidir leis na comhaltaí painéil agus na comhaltaí ollscoile, bíonn ar an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil ordú a dhéanamh laistigh de 7 lá ó lánscor na Dála chun na dátaí agus na hamanna a cheapadh do na céimeanna éagsúla sa phróiseas toghcháin.

 

Comhaltaí Rolla

  • Rachaidh an tréimhse ainmniúcháin do Chomhlachtaí Ainmniúcháin in éag ag meán lae, Dé Luain an 14 Márta 2016.
  • Rachaidh an tréimhse ainmniúcháin do chomhaltaí an Oireachtais in éag ag meán lae, Dé Luain an 21 Márta 2016.
  • Suífidh Ceann Comhairimh an tSeanaid d'fhonn na painéil a chur i gcrích Dé Céadaoin an 30 Márta 2016.
  • Eiseofar na páipéir bhallóide chuig na toghthóirí Dé Luain an 11 Aibreán 2016.
  • Beidh deireadh leis an vótaíocht ag 11.00 a.m. Dé Luain an 25 Aibreán 2016.

 

Comhaltaí Ollscoile

  • Rachaidh an tréimhse ainmniúcháin i dtoghlaigh na n-ollscoileanna in éag Déardaoin an 3 Márta 2016.
  • Eiseofar na páipéir bhallóide chuig na toghthóirí Dé Luain an 21 Márta 2016.
  • Beidh deireadh leis an vótaíocht ag 11.00 a.m. Dé Máirt an 26 Aibreán 2016.

 

Nóta d'Eagarthóirí: Tá mionsonraí faoin tslí a dtoghtar an Seanad, lena n-áirítear faisnéis faoi Chomhlachtaí Ainmniúcháin, Rollaí agus Toghthóirí, leagtha amach sa bhileog faisnéise atá ag gabháil leis seo.

The Minister for the Environment, Community and Local Government, Alan Kelly, has made Orders appointing the dates and times, as set out below, for the forthcoming general election of Members to Seanad Éireann.

Under Article 18.8 of the Constitution a general election for the Seanad must take place not later than 90 days after a dissolution of the Dáil. The 31st Dáil was dissolved by proclamation of the President on 3 February 2016 therefore the Seanad election must take place not later than 3 May 2016. The Seanad is comprised of 60 members, 11 of whom are nominated by An Taoiseach. The remaining 49 seats are contested in a general election – 43 seats by way of an election for panel members and 6 seats by way of an election for university members. For both the panel and university members, the Minister for the Environment, Community and Local Government is required to make an order within 7 days after the dissolution of the Dáil appointing dates and times for the successive stages in the election process.

Panel Members

• The period for nominations by Nominating Bodies will expire at noon on Monday 14 March 2016.

• The period for nominations by members of the Oireachtas will expire at noon on Monday 21 March 2016.

• The Seanad Returning Officer will sit for the completion of the panels on Wednesday 30 March 2016.

• The ballot papers will be issued to the electorate on Monday 11 April 2016.

• The poll will close at 11.00 a.m. on Monday 25 April 2016.

University Members

The period for nominations in the university constituencies will expire on Thursday 3 March 2016.

• The ballot papers will be issued to the electorate on Monday 21 March 2016.

• The poll will close at 11.00 a.m. on Tuesday 26 April 2016.

Note for Editors: Details of how the Seanad is elected (pdf, 285kb) including information on Nominating Bodies, Panels and the Electorate is available on the Department's website.

 

ENDS

Catagóra 
Ábhar