Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iniúchtaí Airgeadais

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá ar údaráis áitiúil leabhair cuntais ceart a choineáil go reachtúil agus ráitis airgeadais bliantúil a ullmhú dá ngníomhaíochta do 31 Nollaig gach bliain. Tá na ráitis seo le bheith reidh don iniúchadh roimh 31 Márta an bhliain ina dhiaidh.

Leasaíodh agus comhdhluíodh iniúchadh riailtais áitiúil in altanna 114 go 126 an Acht Riailtais Áitiúl, 2001. Comhlíontar iniúchaidh de réir Cód Chleachtais Iniúchta reachtúil, a cuireann an méid a leannas san áireamh:

  • Cuspóir an Iniúchta
  • Cumhachtaí agus dualgaisí na nIniúchóirí
  • Tabhairt faoin iniúchadh
  • Táirgeachtaí iniúchadh
  • Freagracht Poiblí.

Tá ar Iniúchóirí Riailtais Áitiúil tuaraim iniúchta a thabhairt ar ráitis airgeadais bliantúil na n-údarás áitiúil agus comhlachtaí iniúchta eile.
I dteannta leis an tuaraim iniúchta, tá sé mar nós agus cleachta tuaraisc iniúchta reachtúiil a eisiú do bhaill tofa ag príomh-iniúchtaí, ag clúdú aon ábhar nó ábhair ar a mheasann an iniúchóir gur coir iad a thuaraisciú. Tá ar phríomh-fheidhmeannach freagra a thabhairt don tuaraisc seo agus is féidir a t(h)rácht a cur leis and tuaraisc deireannach, mar chuid tábhachtach de freagracht poiblí.  

Athbhreithnítear na tuaraisc seo agus gníomhaíochta bainistíochta bainte leo níos déanaí ag na coistí iniúchta sna húdáráis áitiúla.  Tá ról na gcoistí i riaracháin corporáideach na núdarás áitiúla méadaithe go mór ag rialacháin nua eisithe ag an Aire Comhshaol, Pobal agus Rialtais Áitiúl, sna Rialacháin Rialais Áitiúil (Nósanna Imeachta Airgidis agus Iniúchta) 2014.

Tugann iniúchóirí cabhair do údaráis áitiúil maidir le forbairt dá gcórais cúntasaíochta agus stiúradh inmheánach trí litreacha bainistíochta a eisiú mar chuid den bpróiseas iniúchadh inmheánach.